Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkende jongeren

The Missionary School

gepubliceerd: woensdag, 6 maart 2019
foto: Ramon Mangold
Netwerkende jongeren

In het recent ver­sche­nen bisdom­blad SamenKerk staat een inte­res­sant artikel over The Mis­sio­na­ry School. Dit is een be­lang­rijk ini­tia­tief voor ons bisdom. Graag plaatsen we dit artikel daarom ook op de web­si­te.

Een nieuw ini­tia­tief voor net­werkende jon­ge­ren

Hoe ziet de toe­komst van de Kerk en onze pa­ro­chie­ge­meen­schappen er uit? Kerken sluiten maar ook zijn er tekenen van hoop, zoals The Mis­sio­na­ry School. Project­lei­der Petra Bijvoet en staf­me­de­werker jon­ge­ren­pas­to­raat Matthijs Jansen ver­tellen erover. “We kunnen pa­ro­chies en jon­ge­ren hiermee echt een stap ver­der brengen. Jon­ge­ren nemen deze vor­ming mee voor de rest van hun leven en voor pa­ro­chies is dit een middel om zich (meer) actief in te zetten voor jonge gene­ra­ties.”

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij The Mis­sio­na­ry School?

Jansen: “Bij het jon­ge­ren­pas­to­raat leeft al lan­ger het idee om jon­ge­ren een ver­die­pend geloofs­tra­ject aan te bie­den en de hand­vat­ten te geven om iets voor de Kerk te betekenen. Na de bisdom­bede­vaart naar Assisi (in april 2018 – red.) zijn we dit plan actief gaan uit­werken en is een team samen­ge­steld, naast Petra Bijvoet en mij bestaande uit kape­laan Johannes van Voorst tot Voorst en Joost van der Vlugt.”

Wat gaat er gebeuren tij­dens dit project?

Bijvoet: “The Mis­sio­na­ry School is een traject waarin jon­ge­ren zich ont­wik­ke­len op geloofs­in­hou­de­lijk en pro­fes­sio­neel vlak en leren zij hoe dit in de praktijk toe te passen. Het bestaat uit een trai­nings­jaar van acht weeken­den met stage. Hierin krijgen zij een stevige geloofs­vor­ming en ont­wik­ke­len zij compe­tenties en vaar­dig­he­den op het gebied van lei­der­schap, project­ma­tig werken en jon­ge­ren­werk. Sprekers van zowel binnen als buiten de Kerk gaan de trai­ning geven. Na dat jaar gaan de jon­ge­ren voor één dag in de week concreet aan de slag in een pa­ro­chie en ont­van­gen hier­voor een vrij­wil­li­gersvergoe­ding.”

Wat kan The Mis­sio­na­ry School betekenen voor de pa­ro­chies?

Jansen: “Jon­ge­ren hebben de toe­komst. En wie kunnen tieners en jon­ge­ren nu beter activeren dan jon­ge­ren zelf? De deel­ne­mers aan The Mis­sio­na­ry School helpen hun pa­ro­chie om het tiener- en jon­ge­ren­werk te ver­ster­ken.” Waarop Bijvoet aanvult: “Met dit project willen we pa­ro­chies in ons bisdom een hand­rei­king geven voor een duurzame ont­wik­ke­ling van hun ge­meen­schap.”

Wat levert het de deel­ne­mende jon­ge­ren op?

Jansen: “The Mis­sio­na­ry School biedt jon­ge­ren de kans om zich te ont­wik­ke­len als echte lei­ders en een flinke stap te zetten in het kennen en beleven van hun eigen geloof. Zij leren de Heilige Schrift begrijpen in de context van de sacra­menten en traditie. Zij begrijpen in de kern wat en hoe we geloven, vieren en hoe je in de dage­lijkse praktijk je geloof kan toepassen en door­ge­ven. We bespreken las­tige thema’s in het licht van het Evan­ge­lie. Daar­naast leren jon­ge­ren wat missie is en wat de essentiële kenmerken daar­van zijn. Als lei­der zijn zij na deze trai­ning in staat om proac­tief te han­de­len en op een respect­volle wijze hun omge­ving mee te krijgen. Verder weten zij hoe je een project opzet, struc­tu­reert en beheert om samen met een team de gewenste re­sul­taten te behalen.”

Wat is er nodig om van dit project een succes te maken?

Bijvoet: “Wil dit project slagen, dan moeten we dit met elkaar doen. Zolang het plan op bisdom­ni­veau blijft hangen, heeft het geen impact. We zijn daarom nu al in gesprek met meer dan vijf pa­ro­chies over hoe The Mis­sio­na­ry School kan door­werken in hun ge­meen­schap. Onder­steu­ning door pastores, vrij­wil­li­gers en besturen is daarbij van groot belang. Ook dagen wij hen uit om jonge mensen uit hun eigen omge­ving in contact te brengen met dit ini­tia­tief.”

Eric Fennis

 

Donder­dag 21 maart is een in­for­ma­tie­avond om 19.30 uur in de plebanie van de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo, Leidse­vaart 146 te Haar­lem.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose