Bisdom Haarlem-Amsterdam












Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Netwerkende jongeren

The Missionary School

gepubliceerd: woensdag, 6 maart 2019
foto: Ramon Mangold
Netwerkende jongeren

In het recent ver­sche­nen bisdom­blad SamenKerk staat een inte­res­sant artikel over The Mis­sio­na­ry School. Dit is een be­lang­rijk ini­tia­tief voor ons bisdom. Graag plaatsen we dit artikel daarom ook op de web­si­te.

Een nieuw ini­tia­tief voor net­werkende jon­ge­ren

Hoe ziet de toe­komst van de Kerk en onze pa­ro­chie­ge­meen­schappen er uit? Kerken sluiten maar ook zijn er tekenen van hoop, zoals The Mis­sio­na­ry School. Project­lei­der Petra Bijvoet en staf­me­de­werker jon­ge­ren­pas­to­raat Matthijs Jansen ver­tellen erover. “We kunnen pa­ro­chies en jon­ge­ren hiermee echt een stap ver­der brengen. Jon­ge­ren nemen deze vor­ming mee voor de rest van hun leven en voor pa­ro­chies is dit een middel om zich (meer) actief in te zetten voor jonge gene­ra­ties.”

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij The Mis­sio­na­ry School?

Jansen: “Bij het jon­ge­ren­pas­to­raat leeft al lan­ger het idee om jon­ge­ren een ver­die­pend geloofs­tra­ject aan te bie­den en de hand­vat­ten te geven om iets voor de Kerk te betekenen. Na de bisdom­bede­vaart naar Assisi (in april 2018 – red.) zijn we dit plan actief gaan uit­werken en is een team samen­ge­steld, naast Petra Bijvoet en mij bestaande uit kape­laan Johannes van Voorst tot Voorst en Joost van der Vlugt.”

Wat gaat er gebeuren tij­dens dit project?

Bijvoet: “The Mis­sio­na­ry School is een traject waarin jon­ge­ren zich ont­wik­ke­len op geloofs­in­hou­de­lijk en pro­fes­sio­neel vlak en leren zij hoe dit in de praktijk toe te passen. Het bestaat uit een trai­nings­jaar van acht weeken­den met stage. Hierin krijgen zij een stevige geloofs­vor­ming en ont­wik­ke­len zij compe­tenties en vaar­dig­he­den op het gebied van lei­der­schap, project­ma­tig werken en jon­ge­ren­werk. Sprekers van zowel binnen als buiten de Kerk gaan de trai­ning geven. Na dat jaar gaan de jon­ge­ren voor één dag in de week concreet aan de slag in een pa­ro­chie en ont­van­gen hier­voor een vrij­wil­li­gersvergoe­ding.”

Wat kan The Mis­sio­na­ry School betekenen voor de pa­ro­chies?

Jansen: “Jon­ge­ren hebben de toe­komst. En wie kunnen tieners en jon­ge­ren nu beter activeren dan jon­ge­ren zelf? De deel­ne­mers aan The Mis­sio­na­ry School helpen hun pa­ro­chie om het tiener- en jon­ge­ren­werk te ver­ster­ken.” Waarop Bijvoet aanvult: “Met dit project willen we pa­ro­chies in ons bisdom een hand­rei­king geven voor een duurzame ont­wik­ke­ling van hun ge­meen­schap.”

Wat levert het de deel­ne­mende jon­ge­ren op?

Jansen: “The Mis­sio­na­ry School biedt jon­ge­ren de kans om zich te ont­wik­ke­len als echte lei­ders en een flinke stap te zetten in het kennen en beleven van hun eigen geloof. Zij leren de Heilige Schrift begrijpen in de context van de sacra­menten en traditie. Zij begrijpen in de kern wat en hoe we geloven, vieren en hoe je in de dage­lijkse praktijk je geloof kan toepassen en door­ge­ven. We bespreken las­tige thema’s in het licht van het Evan­ge­lie. Daar­naast leren jon­ge­ren wat missie is en wat de essentiële kenmerken daar­van zijn. Als lei­der zijn zij na deze trai­ning in staat om proac­tief te han­de­len en op een respect­volle wijze hun omge­ving mee te krijgen. Verder weten zij hoe je een project opzet, struc­tu­reert en beheert om samen met een team de gewenste re­sul­taten te behalen.”

Wat is er nodig om van dit project een succes te maken?

Bijvoet: “Wil dit project slagen, dan moeten we dit met elkaar doen. Zolang het plan op bisdom­ni­veau blijft hangen, heeft het geen impact. We zijn daarom nu al in gesprek met meer dan vijf pa­ro­chies over hoe The Mis­sio­na­ry School kan door­werken in hun ge­meen­schap. Onder­steu­ning door pastores, vrij­wil­li­gers en besturen is daarbij van groot belang. Ook dagen wij hen uit om jonge mensen uit hun eigen omge­ving in contact te brengen met dit ini­tia­tief.”

Eric Fennis

 

Donder­dag 21 maart is een in­for­ma­tie­avond om 19.30 uur in de plebanie van de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo, Leidse­vaart 146 te Haar­lem.



Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 7 juni 2023Katholieke Jongerendag - Welkom thuis
donderdag, 18 mei 2023Aanmelden WJD kan tot 31 mei Video
zondag, 23 april 2023WJD - Er gaat iets belangrijks gebeuren Video
vrijdag, 21 april 2023Promotievideo’s WJD Video
vrijdag, 31 maart 2023Tienerkamp BreakOut
donderdag, 30 maart 2023WJD Gebeds- en ondersteuningsactie
vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag



Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose