Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Wat leer jij in The Missionary School?

Jaarprogramma 2019-2020

gepubliceerd: donderdag, 7 maart 2019

The Mis­sio­na­ry School bestaat uit een trai­nings­jaar en een missie­jaar. In dit trai­nings­jaar krijg je stevige geloofs­vor­ming en daar­naast ook per­soon­lijke ont­wik­ke­ling in lei­der­schap en project­ma­tig werken.

De unieke trai­ning van de The Mis­sio­na­ry School is een combinatie van geloof­vor­ming en lei­der­schaps­ont­wik­ke­ling. Het traject is voor jou dé kans om je op meer dan een gebied te ont­wik­ke­len. In het geloofs­in­hou­de­lijke deel leer je ant­woor­den te vin­den op diepere geloofs­vra­gen. De geloofs­vor­ming geeft jou inzicht in het ver­band tussen de geloofs­bron­nen, het dage­lijks ge­loofs­le­ven, sacra­menten en waar de kerk voor staat. Bij­voor­beeld: ‘Waarom wordt de Heilige mis op deze manier gevierd?’, ‘Waarom hebben we de sacra­menten nodig?’, ‘Waarom is het gebed zo be­lang­rijk’ en ‘Hoe zijn al deze tradities ontstaan?’ Om die reden kijken we naar de bron­ver­halen uit het oude testa­ment en brengen die in ver­band met wat Jezus voltooid in het nieuwe testa­ment. Van daaruit kunnen we ook beter begrijpen waar gebruiken, normen en waar­den in het Katho­lie­ke geloof op voort­bou­wen.

Het doel van The Mis­sio­na­ry School stopt hier niet, het gaat ver­der. Het leren begrijpen en beleven van het geloof is be­lang­rijk, maar uit­ein­delijk heb je er pas echt iets aan als je het kan door­ge­ven. Dat is de reden dat je ook leert hoe je jouw lei­der­schaps­stijl kan ont­wik­ke­len en hoe je een project met een goede structuur kan aanpakken door samen te werken. Om op die manier niet alleen de kennis en schoon­heid van het geloof voor jezelf te hou­den, maar juist om een plek te creëren waar je het door kan geven aan de ander.

Dit trai­nings­jaar zal in sep­tem­ber 2019 van start gaan en hope­lijk met jouw erbij! In dit trai­nings­jaar ontdek je in acht weeken­den meer over jezelf, de ander en God. Wil je meer weten over de inhoud van deze weeken­den? Lees dan hier­on­der vooral ver­der!

Inhoud van elk weekend

1. Het ene geloof van Adam, de Kerk en jou­zelf!

[30 au­gus­tus - 1 sep­tem­ber 2019]

Hoe lees je de bijbel als katho­liek? Ontdek de verbin­ding tussen de oude verhalen van Adam & Eva en Noach en onze geloofswer­ke­lijk­heid van nu. Hoe bouw je een relatie op met tieners/jon­ge­ren en ontdek je jouw missionare manier van werken!

2. Gods familie met bijbelse hoofd­personen Abraham, Mozes en David

[4 - 6 ok­to­ber 2019]

The Missionary SchoolDit weekend ga je ver­der op weg met andere hoofd­personen uit de Bijbel zoals Abraham, Mozes en David. Je ontdekt daar­mee hoe God steeds als een Vader wil zijn voor zijn volk, maar ook voor jou per­soon­lijk. Het principe van ver­ge­ven en herenigen met God staat daarin centraal. Daar­naast sta je stil bij de cultuur van jon­ge­ren vandaag de dag.

3. Ontdek jezelf en de Kerk: lei­der­schap en heilig wor­den

[22 - 24 no­vem­ber 2019]

Wat houdt de ge­loofs­be­lij­de­nis en het kerygma (kern­bood­schap geloof) in? Waarom zou je heilig willen wor­den en hoe is de li­tur­gie in de kerk ontstaan? “Wie goed lei­ding wil geven aan anderen, moet eerst goed lei­ding kunnen geven aan zich­zelf”. Dit weekend ontwikkel je daarom een eigen lei­der­schaps­stijl en ontdek je wat jouw per­soon­lijke missie en doelen zijn.

4. Gods plan met mijn leven

[3 - 5 januari 2020]

Succes­volle lei­ders hebben een aantal zaken gemeen: ze weten goed WIE ze zijn, ze hebben dui­de­lijk voor ogen WAT ze willen en ze zijn in staat dat met hun OMGEVING voor elkaar te krijgen. Goede lei­ders rea­li­se­ren zich dat wanneer ze zelf geen plan hebben, ze ingezet wor­den in andermans plan. Dit weekend zal de focus op jouw lei­der­schap liggen en het ont­wik­ke­len ervan. Ver­vol­gens leer je ook hoe het zit met Gods plan voor jou.

5. Succes­vol project­ma­tig werken!

[7 - 9 februari 2020]

Dit weekend leer jij de ins & outs van project­ma­tig en re­sul­taat­ge­richt werken. Je onder­zoekt hoe je jouw rol in een project zo ef­fec­tief moge­lijk kan maken. Op geloofs­vlak stel je jezelf de vraag: ‘Hoe leid ik een oprecht chris­te­lijk leven?’

6. De omge­ving waarin je werkt en jouw roe­ping daarin

[13 - 15 maart 2020]

The Missionary SchoolHoe helpen de sacra­menten en de theo­lo­gie van het lichaam je dichter bij Christus? Ga op zoek naar de roe­ping die God voor jou heeft. Leer de omge­ving van je project kennen en hoe je voor een goede groepsdynamica kan zorgen. Hoe en welke com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len gebruik je voor de pro­mo­tie van je project.

7. Spreken over God, met God, met jon­ge­ren en jezelf!

[1 - 5 mei 2020 - met bede­vaart]

Je maakt kennis met Apologe­tiek: ‘Hoe je over je geloof kan spreken’. Je leert hoe je jon­ge­ren kan coachen en hoe je met hen in gesprek kan gaan. Ook werk je aan je gebedsleven en relatie met God en kijk je naar prak­tische zaken binnen het or­ga­ni­se­ren van jon­ge­ren­werk. Daar­naast ga je dit weekend op bede­vaart mede geor­ga­ni­seerd door jou!

8. Ga met God!

[3 - 5 juli 2020]

Dit slot­week­end staat in het teken van de zen­ding. Je verzamelt de laatste tools, kijkt naar de dis­cus­sie geloof en weten­schap, verdiept het begrip ‘hei­lig­heid’ en ontdekt meer over je eigen leer­stijlen in het werk­veld. Je sluit fees­te­lijk af om er en­thou­siast op uit te trekken.

Contact en aanmel­den

Kan je nu al niet wachten om te beginnen met The Mis­sio­na­ry School of wil je graag meer weten over dit traject? Neem dan contact met ons op: info@jong­bis­domhaarlem.nl of bel naar 023-5112636.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose