Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

The Missionary School is begonnen!

gepubliceerd: vrijdag, 20 september 2019

Hoe kunnen we ons­zelf meer laten zien, en getuigen van ons geloof, om meer (on)ge­lo­vi­gen te bereiken? Dit is de vraag en opdracht van twaalf jon­ge­ren, die eind au­gus­tus zijn gestart met The Mis­sio­na­ry School.

Tijdens het eerste weekend hebben zij diverse creatieve en innovatieve oplos­singen voor dit ambitieuze doel bedacht. Deze oplos­singen kunnen alleen vrucht dragen als zij zijn gewor­teld in diep geloof en kennis van de Bijbel. Dit kwam terug in de diverse catecheses en gebeds­mo­menten tij­dens het weekend. De ideeën wor­den ko­men­de jaar ver­der uit­ge­werkt en aan pa­ro­chies ge­pre­sen­teerd.

Met kleine stappen grote dingen bereiken

De opdracht van de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School sluit naadloos aan bij de woor­den van Paus Fran­cis­cus. In zijn exhoratie ‘Gaudate et exsultate’ (Verheugt u en juicht), roept de Paus ons allen op tot hei­lig­heid in deze wereld. Om via kleine stappen, grote dingen te bereiken. Hei­lig­heid en het verlangen om de wereld en de Kerk te blijven vernieuwen. Ook de bijbel is dui­de­lijk over onze opdracht: Gaat uit over de hele wereld en verkon­digt het evan­ge­lie aan de hele schep­ping (Mc. 16:15).

Mgr. Hendriks steunt jon­ge­ren volle­dig

Dat verlangen tot vernieu­wing, de hon­ger naar geloofsver­die­ping en de motivatie om het geloof te ver­kon­di­gen typeren de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School. Mon­seig­neur Hendriks sprak bemoe­digend tij­dens de ope­ning van het 1ste weekend: “Ik ben zeer verheugd met deze mooie groep en­thou­siaste jon­ge­ren. Zij hebben mijn volle­dige steun”.

The Mis­sio­na­ry School

The Mis­sio­na­ry School is een uniek traject van bisdom Haar­lem-Am­ster­dam voor jon­ge­ren. Gedurende 8 weeken­den krijgen de deel­ne­mers intensieve geloofsver­die­ping en prak­tische tools om hun per­soon­lijk geloof om te zetten in daden. Daar­naast krijgen zij vor­ming op het gebied van lei­der­schap en jon­ge­ren­werk. De deel­ne­mers werken tenslotte aan een innova­tief start-up project om jonge mensen binnen en buiten de kerk bij elkaar te brengen.

Innovatieve ideeën van jon­ge­ren in uw pa­ro­chie.

U bent vast erg nieuws­gie­rig met welke plannen deze jon­ge­ren komen. We hou­den u nog even in span­ning. Mocht u pa­ro­chie openstaan voor het mee­werken aan een missio­nair project op locatie, laat het ons dan weten. Ook als u verrassende inzichten en gedachten hebben, meld deze dan aan op: info@the­mis­sio­na­ryschool.nl. Wij zijn continu op zoek naar nieuwe in­spi­ra­tie en samen­wer­king met uw pa­ro­chie of organi­sa­tie.

Verslag pro­gram­ma eerste weekend

In het Juliana­kloos­ter van het Dio­ce­saan Hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood in Heiloo kwamen de jon­ge­ren op vrij­dag aan om hun missie te beginnen. Tijdens de ope­ning sprak Harm Ruiter (oprichter van KISI Neder­land) over hoe te ver­trouwen op God bij het opzetten van nieuwe ini­tia­tie­ven. Het was een aan­moe­di­ging voor de jon­ge­ren om niet bang te zijn bij het opzetten van nieuwe start-ups tij­dens dit traject. Daarna gaf Mgr. Hendriks een bemoe­digende toe­spraak aan de jon­ge­ren, met de befaamde quote van Heilige Paus Johannes Paulus II (toen hij uit het vliegtuig stapte na zijn bezoek aan Neder­land) “Wee mij als ik het evan­ge­lie niet verkon­dig”.

Reacties van enkele deel­ne­mers:

  • “Mooi eerste weekend en dank­baar voor The Mis­sio­na­ry School en alles wat het tot nu toe al heeft gebracht”
  • “Een fijn en motiverend weekend. Ik ging met een twijfel gevoel erheen, maar dat ver­an­der­de toch wel heel snel in een actief en ge­mo­ti­veerd gevoel. Ik verheug mij op de andere weeken­den. Leuke groep!”
  • “Het is heel fijn en gaaf om erbij te mogen zijn. De groep is leuk, dyna­misch en gezellig. Super fijn dat er elke dag mis, aanbid­ding en Lauden zijn”

Zater­dag begon vroeg met een uur aanbid­ding voor het eten. Na de maal­tijd werd er een sessie crea­tief denken gehou­den om de creativi­teit onder de jon­ge­ren te sti­mu­leren. Een groot deel van de dag werd besteed aan geloofs­vor­ming. Daarin wer­den ver­schil­lende fun­da­men­tele geloofs­waar­he­den be­spro­ken waarbij steeds de samenhang tussen de Bijbel, traditie en het sacra­men­tele als onder­bou­wing wer­den gebruikt. In de avond stond de eerste brainstormsessie op het pro­gram­ma voor de Start-ups.

Zondag sprak Daan Schalk­wijk over relationeel jon­ge­ren­werk, waarbij hij een demonstratie gaf met een aansteker en kaars. Als een aansteker uit staat dan zal je geen kaars kunnen aanste­ken. Maar als de aansteker aan staat, dan zal de kaars ontbran­den. “Wij als jon­ge­ren moeten zorgen dat onze aan­steker aan­staat om het licht bij de ander te laten ontbran­den?”. De laatste sessie van het weekend stond in het teken van Bijbelstudie waarbij be­lang­rijke ver­ban­den van het Oude Testa­ment wer­den be­spro­ken.

Het eerste weekend kan oprecht een geslaagd weekend genoemd wor­den! Er zullen nog zeven weeken­den plaats­vin­den t/m juli 2020. Bid voor de jon­ge­ren en het traject! Dat het een bij­dragen mag leveren aan de opbouw van ons geloof en onze pa­ro­chies.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose