Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Missionaire parochies

Niet te stoppen vanwege een crisis

gepubliceerd: maandag, 2 november 2020

Dat een crisis kan uit­da­gen tot creativi­teit en meer gees­te­lijk elan, bewijzen de missio­naire pa­ro­chies waar de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School vanaf sep­tem­ber aan de slag zijn. Ze hebben zich niet laten ont­moe­di­gen door alle corona-gebeur­te­nissen en beper­kingen, maar zijn gedeci­deerd vol goede moed ver­der gegaan.

Johannes de Doper pa­ro­chie uit Hoofd­dorp - voor de troepen uit

Zoals het jon­ge­ren eigen is, lopen ze soms voor de troepen uit. En laat dit nou net een bevesti­ging zijn van de missie waar­mee ze bezield zijn.

In de pa­ro­chie van Hoofd­dorp hebben de jon­ge­ren van de pa­ro­chie en die van The Mis­sio­na­ry School met het project Sport verbindt, geloof verrijkt een eerste kick-off geor­ga­ni­seerd. Twin­tig jongens zijn afge­ko­men op de eerste voetbal­wed­strijd. Ker­ke­lijke jon­ge­ren en niet ker­ke­lijke jon­ge­ren, met de bedoeling een basis van vriend­schap en ver­trouwen te leggen en zo te laten zien wat het betekent christen te zijn. Eerst zien, dan geloven.

Uiter­aard vond de wedstrijd plaats op een moment dat het nog mocht van de over­heid.

De scholen­tour in de Nicolaas­basi­liek en St. Joseph­paro­chie in Haar­lem

Herme­tisch gesloten schooldeuren, maar ramen gaan open

De Scholen­tour van Am­ster­dam en Haar­lem heeft ook niet stil gezeten. De jon­ge­ren hebben een speciale ‘coronales’ vanuit het verhaal van De Barm­har­tige Samari­taan toe­ge­voegd aan hun project. En ze hebben het hele pro­gram­ma ‘zoomproof’ uit­ge­werkt. De Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam heeft het project­team bijna compleet, de pa­ro­chie is betrokken en de eerste contacten met scholen en naschoolse opvang zijn gelegd. Ook de St. Joseph pa­ro­chie van Haar­lem laat zich van zijn beste kant zien. Ondanks de herme­tisch gesloten deuren van scholen, wor­den alle voor­be­rei­dingen getroffen, wachtend op het moment dat er nieuwe ruimte komt.

De missio­naire geest zoekt naar ruimte en ook hier laten die vruchten zich op een heel eigen wijze zien. Met name door pa­ro­chi­anen, die soms uit on­ver­wachte hoek hun bijdrage willen leveren. En dan de bij­zon­dere erva­ring van in de startblokken staan, maar samen over­ge­le­verd te zijn aan de wil van God. Een troostend gevoel, om te mogen ervaren dat Hij het is die de vruchten geeft. En juist deze crisis nodigt ons tot deze hou­ding uit.

Lau­ren­tius Maria Pa­ro­chie in Heems­kerk - De Geest waait waar hij wil

De Geest waait waar hij wil, zien we in de Lau­ren­tius Maria Pa­ro­chie in Heems­kerk. In het ont­wik­ke­len van het project Experience Unconditional Love werd door de ini­tia­tiefneemsters ingezet op de straat­mis­sie. Maar de Geest heeft anders besloten. Eerst de pa­ro­chie in en met z’n allen de tijd nemen om te kijken hoe er pa­ro­chiebreed han­den en voeten kan wor­den gegeven aan de begrippen: ver­ge­ving, barm­har­tig­heid en biecht. Daar is nu alle tijd voor en dit kan helemaal coronaproof. Daarna pas de straat op. Het missio­naire jon­ge­ren­team is nu bezig om het project de concretiseren. Van binnenuit en pa­ro­chiebreed. De missie is be­gon­nen!

Onze Lieve Vrouw ter Nood - bij­zon­der voortvarend

Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo is bij­zon­der voortvarend aan de slag gegaan. De afspraken rondom The Mis­sio­na­ry Bus zijn prak­tisch rond. Waardoor de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School nu mee kunnen denken met het missio­naire kern­team van Heiloo, over nieuwe programme­ring. Dat dit team er nu is, is een van de vruchten van de missio­naire geest, die staat te trappelen om erop uit te gaan.

Pax Christi Culinair - Geen tegen­slag te groot

Hoewel er veel in­te­res­se is getoond voor het project Pax Christi Culinair, is er nog geen aan­slui­ting gevon­den met een pa­ro­chie waar het project kan plaats­vin­den. Daar­naast is een van de twee ini­tia­tiefneemster geëmi­greerd naar Kroatië.

Maar de missio­naire geest is opti­mis­tisch, laat ook Nataly zien, een van de twee ini­tia­tiefneemsters. Ze heeft al ver­van­ging gevon­den voor de geëmi­greerde mis­sio­na­ris (die op afstand zeker betrokken is) en ze is zich aan het oriënteren om dit project (samen eten, samen delen) coronaproof gestalte te geven. Nu alleen de pa­ro­chie nog, die dit missio­nair avontuur aandurft. In­te­res­se? Laat het ons weten!

De Heilige Montfort

We hoeven alleen maar te luis­te­ren naar de woor­den van de Heilige Montfort, om ons ook in deze crisis beves­tigd te mogen zien.

Zou de wijs­heid bestaan in het achterwege laten van alle nieuwe onderne­mingen ter ere van God, dan hebben de apos­te­len onge­lijk gehad met uit Jeru­za­lem weg te trekken. Dan had­den zij zich moeten opsluiten in het Cenakel. Dan had St. Paulus niet zoveel reizen moeten onder­ne­men en St. Petrus niet proberen het Kruis op het Kapitool te planten.” (Uit H.Montfort, Pierre Eyckeler blz 320)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 17 mei 2022The Missionary School - Vernieuwd curriculum
vrijdag, 28 mei 2021Workshop - Communiceren met jongeren
donderdag, 11 maart 2021The Missionary School - Project Pitch
donderdag, 11 februari 2021TMS geeft impuls aan jong talent
dinsdag, 15 september 2020Start tweede seizoen The Missionary School
dinsdag, 8 september 2020The Missionary School Video
maandag, 3 augustus 2020Infoavond nieuw seizoen The Missionary School Video
vrijdag, 26 juni 2020Dinsdag 30 juni - The Missionary School in beeld Video
vrijdag, 31 januari 2020Jongeren helpen met levensvragen
vrijdag, 20 september 2019The Missionary School is begonnen!
dinsdag, 27 augustus 2019The Missionary School van start!
donderdag, 18 juli 2019Michael doet mee aan The Missionary School
donderdag, 11 juli 2019Mario doet mee aan The Missionary School
donderdag, 4 juli 2019Dominique doet mee aan The Missionary School!
maandag, 29 april 2019Website Themissionaryschool.nl
donderdag, 25 april 2019Generation start-up
maandag, 11 maart 2019The Missionary School
vrijdag, 8 maart 2019The Missionary School
donderdag, 7 maart 2019Wat leer jij in The Missionary School?
woensdag, 6 maart 2019Netwerkende jongerenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose