Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Jodendom

Dossier JodendomDrs. Wim C. Timmer is als diaken van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam dio­ce­saan referent voor de relatie met het Jo­den­dom. In dit dossier zijn berichten verzameld die hierop betrek­king hebben. Een van de bekendste ini­tia­tie­ven is de ‘Dag van het Jo­den­dom’ die elk jaar op of rond 17 Januari in de bis­dom­men wordt geor­ga­ni­seerd.
Dag van het Jodendom
Jaarthema 2024: ‘Lef / lev’
nieuws - woensdag, 17 januari 2024
Op 17 januari wordt ieder jaar de Dag van het Jo­den­dom gehou­den in de Rooms-katho­lie­ke kerk van Neder­land. Het thema is dit jaar ‘Lef / lev’.
Dialoogwandeling - Sterke vrouwen
Zondag 23 april - Amsterdam
nieuws - donderdag, 2 maart 2023
De Dag van het Jo­den­dom op 17 januari 2023 had als titel ‘Sterke vrouwen in jo­den­dom en chris­ten­dom.’ Over dit thema or­ga­ni­seert de werk­groep Jo­den­dom van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam op zon­dag­mid­dag 23 april 2023 een dialoog­wan­de­ling.
Dag van het Jodendom - 17 januari
Brief van Mgr. Woorts
nieuws - dinsdag, 26 oktober 2021
Mgr. Woorts heeft als bis­schop-referent voor het jo­den­dom en voor­zit­ter Be­ge­lei­dings­com­mis­sie Jo­den­dom van de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie een brief ge­schre­ven naar aan­lei­ding van de jaar­lijkse Dag van het Jo­den­dom op maan­dag 17 januari 2022.
Video Dag van het Jodendom Video
Productie van Katholiek Leven
nieuws - maandag, 25 januari 2021
Over het jaar­the­ma van de Dag van het Jo­den­dom heeft Katho­liek Leven de video ‘Plaats van sa­men­komst’ gemaakt. In de video wordt u rondgeleid in de synagoge van de Liberaal Joodse Ge­meen­te Am­ster­dam en de Petrus en Paulus Kerk in Maassluis.
Dag van het Jodendom
Zondag 17 januari 2021
nieuws - zondag, 10 januari 2021
Elke 17e januari staan wij, Neder­landse katho­lie­ken, uit­druk­ke­lijk stil bij de relatie tussen ons, chris­te­nen, en het jo­den­dom. Die dag is het Dag van het Jo­den­dom.
Brief Mgr. Woorts aan Joodse gemeenschap
Bij gelegenheid van 75 jaar bevrijding
nieuws - maandag, 4 mei 2020
Bij gelegen­heid van 75 jaar be­vrij­ding heeft mgr. drs. H.W. Woorts, referent namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie voor Kerk en Jo­den­dom, een groet gestuurd aan de Joodse ge­meen­schap in Neder­land.
Geloven in geweld?
nieuws - dinsdag, 14 april 2020
Ter gelegen­heid van de pre­sen­ta­tie van het boek ‘Geloven in geweld?’ was er begin maart een symposium rondom de vraag over de relatie tussen religie en geweld. Wij waren te gast in de Vrije Uni­ver­si­teit (PthU) Am­ster­dam. Het boek is voortge­ko­men uit een denktank van theologen genaamd Sha’ar (de poort), met ver­schil­lende reli­gi­euze ach­ter­gron­den.
Dag van het Jodendom Video
Video door Katholiekleven.nl
nieuws - donderdag, 13 februari 2020
Ieder jaar wordt binnen de Katho­lie­ke kerk aan­dacht gegeven aan onze relatie met het Jo­den­dom. Dit jaar vieren wij 75 jaar be­vrij­ding. Daarom is er speciaal aan­dacht voor het her­denken van de slacht­of­fers van onvrij­heid en onder­druk­king. De Dag van het Jo­den­dom wil daar­naast ook het po­si­tie­ve be­na­druk­ken: de the­ma­tiek van vrij­heid en be­vrij­ding voor joden en chris­te­nen nu.
Dag van het Jodendom
Maandag 20 januari - 19.00 uur - Synagoge Alkmaar
nieuws - dinsdag, 7 januari 2020
De Stich­ting Alkmaarse Synagoge (SAS) heeft sinds de­cem­ber 2009 de beschik­king gekregen over de Alkmaarse Sjoel aan de Hofstraat. De stich­ting stelt zich ten doel de voor­ma­lige synagoge weer een joodse bestem­ming te geven in de vorm van een joods cultureel centrum.
Tien jaar Dag van het Jodendom Fotoreportage
nieuws - dinsdag, 12 februari 2019
De Neder­landse bis­schop­pen samen met rabbijnen en Joodse contacten uit het hele land vier­den woens­dag 6 februari dat in 2019 voor de tiende keer de Dag van het Jo­den­dom werd gehou­den.
Dag van het Jodendom
Vernieuwde website
nieuws - zondag, 9 september 2018
De web­si­te voor de Dag van het Jo­den­dom is vernieuwd. Met de vernieuwde web­si­te beogen de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Katho­lie­ke Raad voor het Jo­den­dom nieuws en achter­grond­in­for­ma­tie over de dialoog tussen joden en chris­te­nen beter zicht­baar te maken.
Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
nieuws - maandag, 12 februari 2018
In het kader van de ‘Dag voor het Jo­den­dom’ 2018 heeft Mgr. Hendriks met een dele­ga­tie op 14 januari 2018 een werk­be­zoek gebracht aan de nieu­we Synagoge van de Joodse ge­meente Noord-Holland (noord/west) te Heem­ste­de.
Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum
In het kader van de Dag van het Jodendom - 17 januari
nieuws - vrijdag, 6 januari 2017
Een dele­ga­tie van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie bezocht op 5 januari het Joods His­to­risch Museum in Am­ster­dam. Het bezoek vond plaats in het kader van de Dag van het Jo­den­dom, die jaar­lijks op of rond 17 januari wordt gehou­den.
Haat tegen Joden verwerpelijk
Verklaring van de R.-K. Bisschoppen van Nederland
nieuws - woensdag, 30 juli 2014
In onze Neder­landse samen­le­ving alsook daar­bui­ten is er – als gevolg van de oorlog tussen Israël en Hamas – een toename van uitingen van haat tegen Joden. De R.-K. bis­schop­pen van Neder­land, die haat tegen Joden cate­go­risch verwerpen, zien zich verplicht om opnieuw krach­tig elke vorm van anti­se­mi­tisme te veroor­de­len.
Katholieke Kerk viert Dag van het Jodendom
Thema: Uitweg uit de Crisis
nieuws - dinsdag, 14 januari 2014
Op 17 januari viert de Rooms-katho­lie­ke kerk in Neder­land op ver­schil­lende plaatsen de jaar­lijkse Dag van het Jo­den­dom. Deze dag is een ini­tia­tief van de Neder­landse bis­schop­pen. Zij sluiten hiermee aan bij ini­tia­tie­ven in Polen, Italië en Oos­ten­rijk.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose