Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dag van het Jodendom

Vernieuwde website

gepubliceerd: zondag, 9 september 2018
Dag van het Jodendom - nieuwe website
De vernieuwde web­si­te www.dagen­vanhetjo­den­dom.nl

De web­si­te voor de Dag van het Jo­den­dom is vernieuwd. Met de vernieuwde web­si­te beogen de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en de Katho­lie­ke Raad voor het Jo­den­dom nieuws en achter­grond­in­formatie over de dialoog tussen joden en chris­te­nen beter zicht­baar te maken.

In de bis­dom­men

De Dag van het Jo­den­dom vindt ieder jaar plaats rondom 17 januari. Zo ook in 2019. Op de web­si­te wordt in deze periode aan­dacht gegeven aan ac­ti­vi­teiten die in het kader van deze dag plaats­vin­den in de Neder­landse bis­dom­men. Elk bisdom heeft een eigen pagina waar nieuws en in­for­ma­tie vanuit het bisdom wordt ge­pre­sen­teerd.

‘Lernen’

Het thema voor de Dag van het Jo­den­dom in 2019 is ‘Lernen’ en heeft een prominente plek gekregen op de web­si­te. Het woord ‘lernen’ kennen we in het Neder­lands als ‘leren’. In de Joodse bete­ke­nis is lernen een heilige bezig­heid om de Tora en de traditie van het Jo­den­dom beter te leren begrijpen. In 2019 wor­den er lezingen en ont­moe­tingen gehou­den om dit thema te ver­die­pen. Daar­naast wordt er les­ma­te­riaal ont­wik­keld voor het onder­wijs.

Rosj haShana

Toeval of niet: de web­si­te is offi­cieel gelan­ceerd op het Joods Nieuw­jaars­feest (Rosj haShana). Bij zonson­dergang op zon­dag­avond 9 sep­tem­ber begint voor de joden het jaar 5779. Aan het begin van het Joodse Nieuw­jaar wensen joden elkaar ‘Sjana tova’ (“dat je opge­schre­ven mag staan voor een goed jaar”). De Neder­landse bis­schop­pen en de Katho­lie­ke Raad voor het Jo­den­dom hopen dat de vernieuwde web­si­te ook een vernieuwende impuls mag geven aan de ont­moe­ting tussen joden en chris­te­nen in Neder­land.

Ini­tia­tief

De Dag van het Jo­den­dom is een ini­tia­tief van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en wordt inhou­de­lijk onder­steund door de Katho­lie­ke Raad voor het Jo­den­dom.

Meer in­for­ma­tieGerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 17 januari 2024Dag van het Jodendom
donderdag, 2 maart 2023Dialoogwandeling - Sterke vrouwen
dinsdag, 26 oktober 2021Dag van het Jodendom - 17 januari
maandag, 25 januari 2021Video Dag van het Jodendom Video
zondag, 10 januari 2021Dag van het Jodendom
maandag, 4 mei 2020Brief Mgr. Woorts aan Joodse gemeenschap
dinsdag, 14 april 2020Geloven in geweld?
donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
dinsdag, 12 februari 2019Tien jaar Dag van het Jodendom
maandag, 12 februari 2018Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
vrijdag, 6 januari 2017Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum
woensdag, 30 juli 2014Haat tegen Joden verwerpelijk
dinsdag, 14 januari 2014Katholieke Kerk viert Dag van het JodendomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose