Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Katholieke Kerk viert Dag van het Jodendom

Thema: Uitweg uit de Crisis

gepubliceerd: dinsdag, 14 januari 2014

Op 17 januari viert de Rooms-katho­lie­ke kerk in Neder­land op ver­schil­lende plaatsen de jaar­lijkse Dag van het Jo­den­dom. Deze dag is een ini­tia­tief van de Neder­landse bis­schop­pen. Zij sluiten hiermee aan bij ini­tia­tie­ven in Polen, Italië en Oos­ten­rijk.

foto: Günther Sturms
Dag van het Jodendom 2012 (foto: Günther Sturms)
Dag van het Jo­den­dom 2012

Het doel is kennis­ma­king voor ie­der­een binnen de Kerk met de Joodse wor­tels van het Chris­ten­dom, door ont­moe­ting met het Jo­den­dom van nu. De Dag heeft geen poli­tieke oogmerken.

De Dag van het Jo­den­dom is niet alleen een sym­bo­li­sche vie­ring of her­den­king, maar heeft een actief en inhou­de­lijk karakter. Door kennisuit­wis­se­ling vanuit beide tradities ont­wik­ke­len deel­ne­mers nieuwe inzichten rond een jaar­the­ma. Voor 2014 luidt dit thema ‘Uitweg uit de Crisis’.

De datum 17 januari is gekozen voor de Dag van het Jo­den­dom omdat een dag later de Gebeds­week voor Eenheid van de Chris­te­nen begint. Daar­mee wil­den de bis­schop­pen uitdrukken dat alle chris­te­lijke kerken wor­telen in het Jo­den­dom.

Ac­ti­vi­teiten

  • In veel Neder­landse pa­ro­chies wordt aan de Dag van het Jo­den­dom ook op 18 en 19 januari tij­dens de zon­dags­vie­ringen aan­dacht besteed. vie­rin­gen. Verder zijn er speciale ac­ti­vi­teiten rond de Dag van het Jo­den­dom, waar­on­der de volgende:
  • In Utrecht or­ga­ni­seert de Dio­ce­sane Werk­groep Kerk en Jo­den­dom een studie­mid­dag voor de leden van de pas­to­rale teams van het Aarts­bis­dom met Dr. Marcus van Loopik over de bin­ding van Isaac (Genesis 22). Ook kar­di­naal Eijk zal hier aan deel­ne­men.
  • In Dieren (LJG Synagoge) spreekt Marcel Poorthuis, hoog­le­raar Interreli­gi­euze Dialoog aan de Uni­ver­si­teit Tilburg, op 15 januari over het jaar­the­ma van de Dag van het Jo­den­dom.
  • In Gro­nin­gen spreekt op 19 januari Berma Klein Goldewijk, Centre for Conflict Studies van de Uni­ver­si­teit Utrecht, in de Synagoge Folkinge­straat, over het thema ‘Uitweg uit de crisis; actuele Joodse visies.’ Ook bis­schop De Korte bezoekt de synagoge.
  • De Petrus- en Paulus­paro­chie in Tilburg her­denkt per­soon­lijk enkele Joodse stad­ge­no­ten die slacht­of­fer wer­den van de Sjoa. De Eucha­ris­tie­vie­ring in de Paulus­kerk op 19 januari staat in het teken van de Dag van het Jo­den­dom. Het enige Joodse koor in Zuid-Neder­land, Ima Sara, levert een muzikale bijdrage.
  • In Amersfoort ver­zorgt Eric Ottenheijm, assis­tent-hoog­le­raar Judaïca en Nieuwe Testa­ment in Utrecht, op 5 februari een work­shop geti­teld ‘Vinger­oefe­ningen in Verbeel­dings­kracht’.

Zevende keer

Dit is de zevende keer dat de Dag van het Jo­den­dom wordt gehou­den. Eerdere jaar­the­ma’s waren onder meer De Schrift (2009), Zorg om de Naaste (2012), en Zorg om de Wereld (2013). De dag is inge­steld in 2007 onder auspiciën van Mgr. A.H. van Luyn s.d.b., de toen­ma­lige bis­schop-referent voor Kerk en Jo­den­dom. De hui­dige bis­schop met deze portefeuille is Mgr. H.W. Woorts.

Dagvanhetjo­den­dom.nl

Actuele in­for­ma­tie over ac­ti­vi­teiten in het kader van de Dag van het Jo­den­dom is te vin­den op de web­si­te www.dag­vanhetjo­den­dom.nl. Hier staat ook een ver­slag van de jaar­lijkse Impuls­dag, die de Katho­lie­ke Raad van Kerk en Jo­den­dom or­ga­ni­seert ter voor­be­rei­ding van de Dag van het Jo­den­dom. Deze Impuls­dag vond plaats in ok­to­ber 2013 in de Synagoge te Zwolle. (SRKK)Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 17 januari 2024Dag van het Jodendom
donderdag, 2 maart 2023Dialoogwandeling - Sterke vrouwen
dinsdag, 26 oktober 2021Dag van het Jodendom - 17 januari
maandag, 25 januari 2021Video Dag van het Jodendom Video
zondag, 10 januari 2021Dag van het Jodendom
maandag, 4 mei 2020Brief Mgr. Woorts aan Joodse gemeenschap
dinsdag, 14 april 2020Geloven in geweld?
donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
dinsdag, 12 februari 2019Tien jaar Dag van het Jodendom
zondag, 9 september 2018Dag van het Jodendom
maandag, 12 februari 2018Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
vrijdag, 6 januari 2017Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum
woensdag, 30 juli 2014Haat tegen Joden verwerpelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose