Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Pancratiusparochie op Twitter volg Pancratiusparochie op Facebook

Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum

In het kader van de Dag van het Jodendom - 17 januari

gepubliceerd: vrijdag, 6 januari 2017
Algemeen directeur van het Joods Historisch Museum Emile Schrijver (rechts)
Algemeen directeur van het Joods Historisch Museum Emile Schrijver (rechts)

Een dele­ga­tie van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie bezocht op 5 janu­ari het Joods His­to­risch Museum in Am­ster­dam. Het bezoek vond plaats in het kader van de Dag van het Jo­den­dom, die jaar­lijks op of rond 17 janu­ari wordt gehou­den.

Deze Dag van het Jo­den­dom is in het leven ge­roe­pen om de kennis over het Jo­den­dom onder chris­te­nen te bevor­de­ren. In het Joods His­to­risch Museum bezochten de bis­schop­pen de expositie ‘De glorie van het Joodse boek’, die deze week voor het laatst te zien is.

Kar­di­naal Eijk, mgr. Woorts (referent voor de relaties met het Jo­den­dom), mgr. De Jong en mgr. Hendriks waren namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie aanwe­zig, voor­zit­ter mgr. Van den Hende was wegens ziekte verhinderd. Zij wer­den vergezeld door diverse leden van de Katho­lie­ke Raad voor Kerk en Jo­den­dom.

‘De glorie van het Joodse boek’

De ten­toon­stel­ling ‘De glorie van het Joodse boek’ toont Joodse li­tur­gische en andere boeken die in Europa zijn vervaardigd. De col­lec­tie van Ets Haim - Livraria Montezinos, de oudste nog func­tio­ne­rende joodse biblio­theek ter wereld die is gehuisvest in de Portugese Synagoge, vormt het begin­punt. De aan­lei­ding is het feit dat Ets Haim dit jaar 400 jaar bestaat. Tijdens de ten­toon­stel­ling zijn ook mid­del­eeuwse top­stukken uit de Vati­caanse biblio­theek te zien: deze biblio­theek bezit een grote ver­za­me­ling He­breeuwse manu­scrip­ten. Een ander getoond Vati­caans top­stuk is het enige nog bestaande afschrift van de filo­soof Baruch Spinoza (1632-1677). In 2011 werd het verloren gewaande afschrift in de biblio­theek van het Vati­caan terug­ge­von­den.

Rond­lei­ding door Algemeen directeur Emile Schrijver

Algemeen directeur Emile Schrijver, tevens bij­zon­der hoog­le­raar Ge­schie­de­nis van het Joodse Boek, leidde het gezel­schap rond. Hij gaf voor­af­gaand een korte intro­duc­tie op het Joods His­to­risch Museum, dat het hart vormt van het Joods Cultureel Kwar­tier in Am­ster­dam. Daar maken ook de Portugese Synagoge met de eeuwen­oude biblio­theek Ets Haim, de Hollandsche Schouw­burg en het Natio­naal Holo­caust Museum in oprich­ting deel van uit, zo ver­telde hij. Dit Holo­caust Museum wil het verhaal van de ver­nie­ti­ging van de Neder­landse Joden ver­tellen: “daarbij willen we niet alleen vijf jaar ellende laten zien, maar ook de ver­schil­lende effecten op de samen­le­ving. Zoals de trauma’s in families: dat is een relevant on­der­werp, ook in verband met oorlogs­vluch­te­lingen die nu in Neder­land ver­blij­ven.”

Joods Historisch Museum   Joods Historisch Museum

Kar­di­naal Eijk dankte de directeur voor de gebo­den gast­vrij­heid: “Dit bezoek roept her­in­ne­ringen op aan de eerste Neder­landse Dag van het Jo­den­dom in 2008, toen we met de gehele Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hier in het museum waren en aan­slui­tend een sjoel bezochten. Dat was een on­ver­ge­te­lijke dag, sindsdien is deze Dag van Jo­den­dom jaar­lijks ook in de Neder­landse bis­dom­men voort­ge­zet, onder andere met bezoeken aan synagogen. Dit om blijvend aan­dacht te hebben voor onze band met het Joodse geloof.”

Mgr. Hendriks: “Posi­tief broe­der­lijke ver­hou­dingen”

Mgr. Hendriks was eerder bij de ope­ning van de expositie, maar vond deze begeleide rond­lei­ding zeer de moeite waard. “Het is goed te con­sta­te­ren dat de ver­hou­dingen tussen de R.-K. Kerk en het Jo­den­dom zo posi­tief broe­der­lijk zijn. Er is weder­zijdse waar­de­ring en de katho­lie­ke Kerk wil zich van harte inzetten om de weder­zijdse relaties te bevor­de­ren en anti­se­mi­tisme te bestrij­den,” aldus Mgr. Hendriks.

Na afloop van het bezoek aan de expositie bezocht het gezel­schap de tegen­over­ge­le­gen Portugese Synagoge. Deze was vanwege het Am­ster­dam Light Festival van binnen fraai verlicht met honder­den kaarsen.

Dag van het Jo­den­dom

Sinds 2008 wordt in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land op 17 janu­ari de Dag van het Jo­den­dom gehou­den. In 2017 staat deze dag in het kader van het thema Vreem­de­ling.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
dinsdag, 12 februari 2019Tien jaar Dag van het Jodendom
zondag, 9 september 2018Dag van het Jodendom
maandag, 12 februari 2018Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
woensdag, 30 juli 2014Haat tegen Joden verwerpelijk
dinsdag, 14 januari 2014Katholieke Kerk viert Dag van het JodendomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose