Bisdom Haarlem-Amsterdam


Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum

In het kader van de Dag van het Jodendom - 17 januari

gepubliceerd: vrijdag, 6 januari 2017
Algemeen directeur van het Joods Historisch Museum Emile Schrijver (rechts)
Algemeen directeur van het Joods Historisch Museum Emile Schrijver (rechts)

Een dele­ga­tie van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie bezocht op 5 januari het Joods His­to­risch Museum in Am­ster­dam. Het bezoek vond plaats in het kader van de Dag van het Jo­den­dom, die jaar­lijks op of rond 17 januari wordt gehou­den.

Deze Dag van het Jo­den­dom is in het leven ge­roe­pen om de kennis over het Jo­den­dom onder chris­te­nen te bevor­de­ren. In het Joods His­to­risch Museum bezochten de bis­schop­pen de expositie ‘De glorie van het Joodse boek’, die deze week voor het laatst te zien is.

Kar­di­naal Eijk, mgr. Woorts (referent voor de relaties met het Jo­den­dom), mgr. De Jong en mgr. Hendriks waren namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie aanwe­zig, voor­zit­ter mgr. Van den Hende was wegens ziekte verhin­derd. Zij wer­den vergezeld door diverse leden van de Katho­lie­ke Raad voor Kerk en Jo­den­dom.

‘De glorie van het Joodse boek’

De ten­toon­stel­ling ‘De glorie van het Joodse boek’ toont Joodse li­tur­gische en andere boeken die in Europa zijn vervaar­digd. De col­lec­tie van Ets Haim - Livraria Montezinos, de oudste nog func­tio­ne­rende joodse biblio­theek ter wereld die is gehuisvest in de Portugese Synagoge, vormt het begin­punt. De aan­lei­ding is het feit dat Ets Haim dit jaar 400 jaar bestaat. Tijdens de ten­toon­stel­ling zijn ook mid­del­eeuwse top­stukken uit de Vati­caanse biblio­theek te zien: deze biblio­theek bezit een grote ver­za­me­ling He­breeuwse manu­scrip­ten. Een ander getoond Vati­caans top­stuk is het enige nog bestaande afschrift van de filo­soof Baruch Spinoza (1632-1677). In 2011 werd het verloren gewaande afschrift in de biblio­theek van het Vati­caan terug­ge­von­den.

Rond­lei­ding door Alge­meen directeur Emile Schrijver

Alge­meen directeur Emile Schrijver, tevens bij­zon­der hoog­le­raar Ge­schie­de­nis van het Joodse Boek, leidde het gezel­schap rond. Hij gaf voor­af­gaand een korte intro­duc­tie op het Joods His­to­risch Museum, dat het hart vormt van het Joods Cultureel Kwar­tier in Am­ster­dam. Daar maken ook de Portugese Synagoge met de eeuwen­oude biblio­theek Ets Haim, de Hollandsche Schouw­burg en het Natio­naal Holo­caust Museum in oprich­ting deel van uit, zo ver­telde hij. Dit Holo­caust Museum wil het verhaal van de ver­nie­ti­ging van de Neder­landse Joden ver­tellen: “daarbij willen we niet alleen vijf jaar ellende laten zien, maar ook de ver­schil­lende effecten op de samen­le­ving. Zoals de trauma’s in families: dat is een rele­vant on­der­werp, ook in ver­band met oorlogs­vluch­te­lingen die nu in Neder­land ver­blij­ven.”

Joods Historisch Museum   Joods Historisch Museum

Kar­di­naal Eijk dankte de directeur voor de gebo­den gast­vrij­heid: “Dit bezoek roept her­in­ne­ringen op aan de eerste Neder­landse Dag van het Jo­den­dom in 2008, toen we met de gehele Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hier in het museum waren en aan­slui­tend een sjoel bezochten. Dat was een on­ver­ge­te­lijke dag, sindsdien is deze Dag van Jo­den­dom jaar­lijks ook in de Neder­landse bis­dom­men voort­ge­zet, onder andere met bezoeken aan synagogen. Dit om blijvend aan­dacht te hebben voor onze band met het Joodse geloof.”

Mgr. Hendriks: “Posi­tief broe­der­lijke ver­hou­dingen”

Mgr. Hendriks was eer­der bij de ope­ning van de expositie, maar vond deze begeleide rond­lei­ding zeer de moeite waard. “Het is goed te con­sta­te­ren dat de ver­hou­dingen tussen de R.-K. Kerk en het Jo­den­dom zo posi­tief broe­der­lijk zijn. Er is weder­zijdse waar­de­ring en de katho­lie­ke Kerk wil zich van harte inzetten om de weder­zijdse relaties te bevor­de­ren en anti­se­mi­tisme te bestrij­den,” aldus Mgr. Hendriks.

Na afloop van het bezoek aan de expositie bezocht het gezel­schap de tegen­over­ge­le­gen Portugese Synagoge. Deze was van­wege het Am­ster­dam Light Festival van binnen fraai verlicht met hon­der­den kaarsen.

Dag van het Jo­den­dom

Sinds 2008 wordt in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land op 17 januari de Dag van het Jo­den­dom gehou­den. In 2017 staat deze dag in het kader van het thema Vreem­de­ling.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 17 januari 2024Dag van het Jodendom
donderdag, 2 maart 2023Dialoogwandeling - Sterke vrouwen
dinsdag, 26 oktober 2021Dag van het Jodendom - 17 januari
maandag, 25 januari 2021Video Dag van het Jodendom Video
zondag, 10 januari 2021Dag van het Jodendom
maandag, 4 mei 2020Brief Mgr. Woorts aan Joodse gemeenschap
dinsdag, 14 april 2020Geloven in geweld?
donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
dinsdag, 12 februari 2019Tien jaar Dag van het Jodendom
zondag, 9 september 2018Dag van het Jodendom
maandag, 12 februari 2018Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
woensdag, 30 juli 2014Haat tegen Joden verwerpelijk
dinsdag, 14 januari 2014Katholieke Kerk viert Dag van het JodendomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose