Bisdom Haarlem-Amsterdam


Tien jaar Dag van het Jodendom

gepubliceerd: dinsdag, 12 februari 2019

De Neder­landse bis­schop­pen samen met rab­bijnen en Joodse contacten uit het hele land vier­den woens­dag 6 februari dat in 2019 voor de tiende keer de Dag van het Jo­den­dom werd gehou­den.

Mgr. drs. Herman W. Woorts, bis­schop-referent voor Kerk en Jo­den­dom, opende de fees­te­lij­ke bij­een­komst die plaatsvond in het Joods Histo­risch Museum te Am­ster­dam. De organi­sa­tie was mede in han­den van de Katho­lie­ke Raad voor het Jo­den­dom (KRJ).

De aanwe­zigen wer­den welkom geheten door mevrouw Hetty Berg, mana­ger museale zaken van het Joods His­to­risch museum. ‘Wij zijn blij dat u deze gebeur­te­nis juist hier viert, in het hart van het Joods Cultureel Kwar­tier van Am­ster­dam.’

Mgr. Woorts, tevens hulp­bis­schop van aarts­bis­dom Utrecht, sprak zijn dank­baar­heid uit voor de ont­wik­ke­lingen in de afgelopen tien jaar, waarin Rooms-Katho­lie­ken en Joden in Neder­land nader tot elkaar kwamen en er vriend­schap­pe­lijke ban­den groei­den mede dankzij de Dag van het Jo­den­dom: ‘Graag wil ik hier be­na­druk­ken hoe veelzeggend het wil zijn dat onze Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie Kerk en Jo­den­dom als een eigen refe­rent­schap kent en dat het niet een onder­deel is van het refe­rent­schap interreli­gi­euze dialoog, wat wil zeggen: onze band, onze relatie met Joden en Jo­den­dom is een unieke en het Jo­den­dom be­schou­wen wij niet als een wezen­lijk andere gods­dienst.’

Ge­schie­de­nis Dag van het Jo­den­dom

Dr. Tineke de Lange, beleids­ad­vi­seur op het gebied van Kerk en Jo­den­dom voor de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, schetste een beeld van de ontstaansge­schie­de­nis van de Dag voor het Jo­den­dom, het doel er van en de moge­lijk­he­den voor de toe­komst. ‘Omdat deze dag zowel lan­de­lijk, als in de bis­dom­men, als in pa­ro­chies kan wor­den gevierd met ac­ti­vi­teiten die het on­der­lin­ge contact, de dialoog en de weder­zijdse kennis over elkaar bevor­de­ren, wordt op ver­schil­lende niveaus gewerkt aan een betere verstand­hou­ding’, aldus dr. De Lange.

Psalmen

Rabbijn mr. Menno ten Brink, van de Liberaal Joodse Ge­meen­te in Am­ster­dam, sprak over het gebruik van psalmen in de Joodse li­tur­gie. Hij ver­telde welke psalmen bij welke gelegen­he­den wer­den gezongen en voegde de daad bij het woord door er een aantal voor te zingen.

Pater dr. Johan te Velde o.s.b., monnik van de Sint Wil­li­brords­ab­dij in Doetinchem, zette ver­vol­gens uiteen hoe de psalmen hun plek hebben gekregen in de Rooms-Katho­lie­ke li­tur­gie, zowel binnen het Getij­den­ge­bed – met name in de Bene­dic­tijner orde – als in die van de Eucha­ris­tie. Beide lezingen illustreer­den hoe de psalmen een bin­dend ele­ment vormen tussen Joden- en Chris­ten­dom, door bei­den geliefd en ge­waar­deerd van­wege de grote zeg­gings­kracht en herken­baar­heid in alle aspecten van de men­se­lijke relatie met God.

De fees­te­lij­ke bij­een­komst waarbij onder anderen ook mgr. Van den Hende, mgr. Punt, mgr. De Korte, mgr. Van den Hout en mgr. De Jong bij aanwe­zig waren, werd af­ge­slo­ten met een hapje en een drankje en een gezellig samen­zijn.

Meer in­for­ma­tie

 

(bron: rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 17 januari 2024Dag van het Jodendom
donderdag, 2 maart 2023Dialoogwandeling - Sterke vrouwen
dinsdag, 26 oktober 2021Dag van het Jodendom - 17 januari
maandag, 25 januari 2021Video Dag van het Jodendom Video
zondag, 10 januari 2021Dag van het Jodendom
maandag, 4 mei 2020Brief Mgr. Woorts aan Joodse gemeenschap
dinsdag, 14 april 2020Geloven in geweld?
donderdag, 13 februari 2020Dag van het Jodendom Video
dinsdag, 7 januari 2020Dag van het Jodendom
zondag, 9 september 2018Dag van het Jodendom
maandag, 12 februari 2018Bezoek aan Synagoge - Dag van het Jodendom
vrijdag, 6 januari 2017Bisschoppen bezoeken Joods Historisch Museum
woensdag, 30 juli 2014Haat tegen Joden verwerpelijk
dinsdag, 14 januari 2014Katholieke Kerk viert Dag van het JodendomBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose