Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier Mgr. Dr. J. Hendriks

Dossier met alle nieuws­be­richten over de nieuwe hulp­bis­schop, Mgr. Dr. J. Hendriks.
Nieuwe rector Tiltenberg geďnstalleerd Fotoreportage
nieuws - maandag, 2 januari 2012
De Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. J.M. Punt, heeft van­mid­dag de nieuwe rector van De Tilten­berg, drs. G.H.B. Bruggink, geïnstalleerd tij­dens een plech­tige Eucha­ris­tie­vie­ring in de kapel van het semi­na­rie.
Homilie bij de bisschopswijding
wobi - woensdag, 14 december 2011
Je wordt bis­schop in een fasci­ne­rende, maar ook drama­tische tijd. Een tijd waarin de wereld worstelt om oplos­singen te vin­den voor immense econo­mische sociale en klima­to­lo­gische problemen. Maar ze worstelt zon­der God.
Fotoreportage bisschopswijding mgr. Hendriks Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 10 december 2011
Fotoreportage van de bis­schops­wij­ding van de nieuwe hulp­bis­schop mgr. Hendriks door Steef Pardoen.
Nieuwe website van Mgr. Hendriks: Arsacal.nl
nieuws - zaterdag, 10 december 2011
De pasgewijde hulp­bis­schop, Mgr. Dr. Jan W. M. Hendriks, heeft gelijktij­dig met zijn wij­ding een eigen web­si­te geopend. Daarop staan berichten, over­we­gingen, preken en in­for­ma­tie. De inhoud zal bin­nen­kort ver­der wor­den uit­ge­bouwd.
Woord aan het einde van de bisschopswijding
nieuws - zaterdag, 10 december 2011
“Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Het zijn de laatste woor­den die Maria in het evan­ge­lie spreekt. Op de bruiloft van Kana wer­den ze gericht tot de dienaren - de diakonoi in het Grieks, ministri in het Latijn, je zou het bijna met “be­die­naren” mogen vertalen. Het bruilofts­feest lijkt ten einde, want de men­se­lijke wijn is op. De situatie op dit feest tekent ons men­se­lijk on­ver­mo­gen, dat wij altijd ergens aan onze grenzen raken, niets meer te bie­den hebben.
Benoemingsoorkonde
Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei
nieuws - zaterdag, 10 december 2011
Weergave van de tekst van de benoe­mingsoor­konde van paus Bene­dic­tus XVI aan Mgr. Dr. Jan W.M. Hendriks. Onder de Latijnse tekst volgt de Neder­landse vertaling.
“Doe maar wat Hij zeggen zal”
Mgr. Hendriks nieuwe hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam
nieuws - donderdag, 8 december 2011
Paus Bene­dic­tus XVI heeft mgr. dr. Johannes Hendriks, rector van De Tilten­berg, benoemd tot hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Dat heeft de Heilige Stoel op dins­dag 25 ok­to­ber bekendgemaakt. Mgr. Jan Hendriks wordt op 10 de­cem­ber in Hilversum gewijd, dit van­wege de res­tau­ra­tie van de St.Bavo in Haar­lem, die dan nog in volle gang is.
Alle Nederlandse bisschoppen bij wijding hulpbisschop Hendriks
Aandacht voor slachtoffers misbruik
nieuws - woensdag, 7 december 2011
Kar­di­naal Adrianus Simonis, apostolius nuntius. François Bacqué en alle Neder­landse bis­schop­pen – behou­dens enkele emeriti - zullen ko­men­de zater­dag de wij­ding van mgr. dr. J. Hendriks tot hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam meevieren. Abt  Gerard Mathijssen van de abdij van Egmond is even­eens con­cele­brant, samen met ver­schil­lende rectoren van Neder­landse groot­semi­naries. Ook de Syrisch-orthodoxe aarts­bis­schop Polycarpus maakt de vie­ring mee.
Wapen van hulpbisschop: Eucharistie, Maria en Johannes
nieuws - dinsdag, 29 november 2011
Het bis­schops­wa­pen van mgr. dr. J. Hendriks, de nieuwe hulp­bis­schop, bevat naast tweemaal het bisdom­wa­pen, de Eucha­ris­tie, de lelie als symbool van Maria en de Adelaar, symbool van Sint Jan, de patroon­hei­lige van de nieuwe bis­schop. Het wapen is ont­wor­pen door ir. Anders Daae.
Wijding hulpbisschop Hendriks in Hilversum, niet in kathedraal
nieuws - vrijdag, 28 oktober 2011
De wij­ding van mgr. Hendriks en het ‘afscheid’ van Mgr. van Burg­ste­den zullen plaats­vin­den op zater­dag 10 de­cem­ber 2011. De plech­tig­heid begint om 11.00 uur, in de St. Vitus­kerk, Emma­straat 5 te Hilversum en dus niet in de ka­the­draal. Voor deze kerk is gekozen i.v.m. de res­tau­ra­tie van de Ka­the­draal, die dan nog in volle omvang bezig is.
Broeders en Zusters,
wobi - dinsdag, 25 oktober 2011
Het is met vreugde en dank­baar­heid dat ik u mag mede­de­len dat Paus Bene­dic­tus XVI een nieuwe hulp­bis­schop voor ons bisdom heeft benoemd. Het is Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks,
Nederlandse bisschoppen verheugd over benoeming nieuwe hulpbisschop
nieuws - dinsdag, 25 oktober 2011
De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie rea­geert verheugd op de benoe­ming van mgr. dr. J.W.M Hendriks tot hulp­bis­schop van Haar­lem – Am­ster­dam. Bij monde van de voor­zit­ter, Mgr. dr. W.J. Eijk, fe­li­ci­te­ren de Neder­landse bis­schop­pen de nieuwe hulp­bis­schop van harte en heten hem welkom in hun mid­den.
Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-Amsterdam
nieuws - dinsdag, 25 oktober 2011
Paus Bene­dic­tus XVI heeft mgr. dr. Johannes Hendriks, rector van De Tilten­berg, benoemd tot hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Dat heeft de Heilige Stoel van­mid­dag om 12.00 uur bekendgemaakt. De wij­dingsdatum is vast­ge­steld op 10 de­cem­ber.
Mgr. Dr. Jan Hendriks
nieuws - dinsdag, 25 oktober 2011
Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks werd geboren te Leidschen­dam op 17 no­vem­ber 1954 in een katho­lie­ke familie als zoon van Wim en Nelly Hendriks-Van Heiningen, die bei­den nog steeds in Leidschen­dam wonen. Zijn vader was tuin­der en veiling­be­stuur­der.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose