Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

“Doe maar wat Hij zeggen zal”

Mgr. Hendriks nieuwe hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: donderdag, 8 december 2011

Paus Bene­dic­tus XVI heeft mgr. dr. Johannes Hendriks, rector van De Tilten­berg, benoemd tot hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Dat heeft de Heilige Stoel op dins­dag 25 ok­to­ber bekendgemaakt. Mgr. Jan Hendriks wordt op 10 de­cem­ber in Hilversum gewijd, dit van­wege de res­tau­ra­tie van de St.Bavo in Haar­lem, die dan nog in volle gang is. 

Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks werd geboren te Leidschen­dam op 17 no­vem­ber 1954. Hij volgde het klein-semi­na­rie Leeuwenhorst te Noordwijkerhout, waaraan hij in 1973 eind­exa­men gymnasium α deed. Dat hij pries­ter wilde wor­den, stond voor hem­zelf al vast toen hij heel jong was. Al voordat hij zijn Eerste Communie had gedaan, riep hij dat hij later Paus wilde wor­den toen de juffrouw op school hem naar zijn toe­komst­plannen vroeg. “Daarna heb ik daar nooit mee zo aan gedacht, maar ik wist wel zeker dat ik pries­ter wilde wor­den,” lacht hij tij­dens de pers­con­fe­ren­tie ter gelegen­heid van zijn benoe­ming.

Mgr.Hendriks is goed bekend in het bisdom en ook bis­schop Punt kent hij al jaren: “We kennen elkaar uit de laatste klas van het semi­na­rie, nu 33 jaar gele­den.” In 1997 werd mgr.Hendriks vice-rector en studieprefect, in 1998 rector van het groot­semi­narie van het Bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam (De Tilten­berg) te Vo­ge­len­zang. Tevens is hij directeur van het Sint Boni­fa­tius-instituut dat in De Tilten­berg is geves­tigd en dat in 2008 door de H. Stoel is opgericht als Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen. Aan beide in­sti­tu­ten is hij als docent verbon­den. Hij heeft zich al die jaren met hart en ziel voor De Tilten­berg ingezet: “Ik vond mezelf een bevoor­rechte positie hebben: je bent dag in dag uit bezig met de toe­komst van de kerk en je hoort de prach­tigste verhalen.” Hij zag de laatste jaren ook een po­si­tie­ve ont­wik­ke­ling: “We hebben de afgelopen jaren 40 pries­ter­wij­dingen gehad en veel diaken­wij­dingen. Er ont­staat een nieuw elan!”

Mgr.Hendriks blijft be­schei­den en nuchter onder zijn benoe­ming: “Ik han­teer al sinds mijn pries­ter­wij­ding het motto van paus Johannes XXIIIe: Zoek niets en wei­ger niets.” Zijn wapen­spreuk ‘Doe maar wat Hij zeggen zal’ past daarbij: “ Ik ben blij om dit te mogen doen. Ik wil mid­den in de maat­schap­pij staan om de Blijde Bood­schap te ver­kon­di­gen.”

Artikel door Margot de Zeeuw in Samen Kerk van November.

Facebook

Het nieuws van de benoe­ming van mgr.Hendriks verspreidde zich razendsnel op dins­dag 25 ok­to­ber, mede dankzij het feit dat mgr.Hendriks het ook zelf op zijn facebook-pagina had gezet. Facebook-vriend en Samen Kerk redacteur Margot de Zeeuw greep de kans aan voor een chat­ge­sprek met de nieuwe bis­schop!

 

 
Ik heb de afgelopen weken veel gesprekken gehad met de raden van bestuur van diverse grote finan­ciële in­stel­lingen. Ik merk dat ze te­rug­ke­ren naar normen en waar­den en zich rea­li­se­ren dat je zon­der 'grond­slag' geen bedrijf kunt runnen, dat je een 'bodem' nodig hebt. Denkt u dat de kerk een rol zou kunnen spelen bij deze ont­wik­ke­ling?
Ja zeker! Op de Tilten­berg zijn we daar druk mee bezig. Twee jaar gele­den is daar het Centrum voor de Sociale Leer opgericht en dat houdt zich bezig met veel van dit soort vragen. Het volgende symposium dat wordt geor­ga­ni­seerd gaat precies over Economie en ethiek! Dus je wordt op je wenken bediend!
Zouden we daar als kerk dan niet meer mee de boer op moeten? Deel­ne­men aan het publieke debat bij­voor­beeld?
Helemaal mee eens! Maar daarvoor heb je bekwame, goed gevormde mensen nodig. Dus ik zou zeggen: laat ie­der­een meedoen met die studie­da­gen van het Centrum voor de Sociale Leer!
Ziet u voor uzelf en de andere bis­schop­pen ook een rol? De grote baas van een van onze grootste ziekte­kos­tenverzeke­raars ver­telde me dat zijn rol eigen­lijk weinig anders is dan die van de pastoor, name­lijk ver­tellen hoe het zou moeten en ver­vol­gens het goede voor­beeld geven.
Ja, beide zijn be­lang­rijk: woor­den zon­der daden slaan na­tuur­lijk niet aan. Ik hoop zeker een bijdrage te leveren, maar het is ook be­lang­rijk mijn eigen grenzen in de gaten te hou­den. Ik heb niet overal verstand van!
Hebt u dan bepaalde priori­teiten of aan­dachts­ge­bie­den waarop u zich wilt gaan concentreren?
Voor mij is en blijft priori­teit nummer 1 de ver­kon­di­ging van het evan­ge­lie. We hebben zo'n goede bood­schap, de beste die er is, vind ik. Maar moslims zeggen vol trots dat ze moslim zijn, wij kruipen in de hoek. En veel katho­lie­ken weten bijna niets van hun geloof af. Toch zijn steeds meer mensen ervan overtuigd dat er blijvende waar­den zijn en zij zoeken...
Gaat u de nieuwe media betrekken bij de ver­kon­di­ging? Wij zijn nu aan het chatten, bent u bij­voor­beeld straks be­schik­baar voor mensen die dat willen voor recht­streeks 'chat­con­tact'?
Ik vind de sociale media wel be­lang­rijk; de katho­lie­ke kerk moet die zeker meer betrekken bij de ver­kon­di­ging en de com­mu­ni­ca­tie in het alge­meen. Hoeveel tijd en gelegen­heid ik er zelf voor zal hebben? FF zien...
Ik merk dat met name jon­gere gene­ra­ties veel en intensief gebruik maken van de nieuwe media. Het zou een prach­tige ingang zijn.
De com­mu­ni­ca­tie met de WJD-gan­gers gaat helemaal via facebook
Werkt dat goed? Hebt u het idee dat er op facebook uit­wis­se­ling ont­staat?
De jon­ge­ren die naar de WJD zijn geweest hou­den contact met elkaar via facebook en spreken zo ook af om elkaar te ont­moe­ten. Werkt prima, volgens mij!
Dan over naar de oudere gene­ra­tie. U bent afgelopen week met uw ouders naar Rome geweest. Wat vin­den zij van uw benoe­ming?
Zij zijn er best wel blij mee. Ik hoop na­tuur­lijk dat dat zo zal blijven...
Hebben uw ouders een be­lang­rijke rol gespeeld bij uw roe­ping en pries­ter­schap?
Zij heb ben een be­lang­rijke rol gespeeld in de opvoe­ding, na­tuur­lijk. Zij hebben mij het geloof meege­ge­ven. Daar ben ik hen dank­baar voor. Maar zij hebben mij nooit gepusht om pries­ter te wor­den. Ik zou eer­der zeggen: integen­deel!
Hoezo integen­deel?
Toen ik voor die keuze stond, was het begin van de zeventi­ger jaren. Je hoorde alleen van pries­ters die uittra­den, maar pries­ter wor­den... dat deed niemand. Mijn ouders hebben me toen wel gewezen op de moei­lijk­he­den die eraan mijn roe­ping verbon­den waren.
Waaraan moet ik dan denken?
Som­mi­ge van die moei­lijk­he­den en vragen zijn er nu nog wel: waar gaat het naar toe met de Kerk, zul je wel gelukkig wor­den als pries­ter? Het is een keuze voor het hele leven, weet wat je doet... enzo­voorts
Hoe wist u dat u deze moei­lijk­he­den zou kunnen over­win­nen - als dat de goede verwoor­ding is, dat klinkt als strijd terwijl het dat mis­schien niet is geweest?
Voor mij­zelf was die strijd er niet. ik had de inner­lijke over­tui­ging dat dit de weg was die ik moest volgen. Ik had die over­tui­ging terug gekregen (na de puber­teit) op een heel bepaald moment, toen ik een boek van W.F. Hermans aan het lezen was. Ik was toen eigen­lijk wel zeker. Maar voor anderen om mij heen, waren de vragen en moei­lijk­he­den er na­tuur­lijk wel.
Is het gewor­den wat u ervan verwachtte?
Zeker! Ik heb er gelukkig nooit spijt van gehad.
Maar Margot: nu is mijn bezoek er....
Tot sprekens/ziens!
 


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 januari 2012Nieuwe rector Tiltenberg geďnstalleerd
zaterdag, 10 december 2011Fotoreportage bisschopswijding mgr. Hendriks Fotoreportage
zaterdag, 10 december 2011Nieuwe website van Mgr. Hendriks: Arsacal.nl
zaterdag, 10 december 2011Woord aan het einde van de bisschopswijding
zaterdag, 10 december 2011Benoemingsoorkonde
woensdag, 7 december 2011Alle Nederlandse bisschoppen bij wijding hulpbisschop Hendriks
dinsdag, 29 november 2011Wapen van hulpbisschop: Eucharistie, Maria en Johannes
vrijdag, 28 oktober 2011Wijding hulpbisschop Hendriks in Hilversum, niet in kathedraal
dinsdag, 25 oktober 2011Nederlandse bisschoppen verheugd over benoeming nieuwe hulpbisschop
dinsdag, 25 oktober 2011Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-Amsterdam
dinsdag, 25 oktober 2011Mgr. Dr. Jan HendriksBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose