Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-Amsterdam

gepubliceerd: dinsdag, 25 oktober 2011

Paus Bene­dic­tus XVI heeft mgr. dr. Johannes Hendriks, rector van De Tilten­berg, benoemd tot hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Dat heeft de Heilige Stoel van­mid­dag om 12.00 uur bekendgemaakt. De wij­dingsdatum is vast­ge­steld op 10 de­cem­ber. 

Nieuwe hulpbisschop voor Haarlem-Amsterdam
Mgr. Hendriks en mgr. Punt
tij­dens de Boni­fa­tius­dag op 15 ok­to­ber 2011

Johannes Wil­li­brordus Maria Hendriks werd geboren te Leidschen­dam op 17 no­vem­ber 1954. Hij volgde het klein-semi­na­rie Leeuwenhorst te Noordwijkerhout, waaraan hij in 1973 eind­exa­men gymnasium α deed. Daarna stu­deerde hij aan Katho­lie­ke Theo­lo­gische Hoge­school te Am­ster­dam, waar hij de propedeuse deed, en aan het Groot-semi­na­rie Rolduc te Kerkrade, waar hij zijn pries­ter­lijke vor­ming voltooide. Aan­slui­tend deed hij zijn pas­to­rale jaar in de St. Petrus­paro­chie te Leiden.  Op 24 maart 1979 werd hij daar door de toen­ma­lige bis­schop van Rotter­dam, mgr. dr. A.J. Simonis, tot diaken gewijd en op 29 sep­tem­ber 1979 in de Rotter­damse ka­the­draal tot pries­ter. Gedurende twee jaar was hij daarna werk­zaam als kape­laan in de H. Familie­paro­chie te ‘s Gravenhage. Van 1981-1986  ver­volgde hij zijn studies aan de Pau­se­lijke Gre­go­ri­aanse Uni­ver­si­teit (Pontificia Università Gregoriana [PUG] waar hij in 1983 het licentiaat in het canoniek recht behaalde, in 1984 het Diploma in ju­ris­pru­den­tie verkreeg en in 1986 summa cum laude pro­mo­veerde tot doctor in het canoniek recht. Tevens behaalde hij aan deze Uni­ver­si­teit summa cum laude het  diploma van de “Hogere school voor Latijnse let­te­ren”.

In 1997 werd hij vice-rector en studieprefect, in 1998 rector van het groot­semi­narie van het Bisdom van Haar­lem-Am­ster­dam (De Tilten­berg) te Vo­ge­len­zang. Tevens is hij directeur van het Sint Boni­fa­tius-instituut dat in De Tilten­berg is geves­tigd en dat in 2008 door de H. Stoel is opgericht als Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen. Aan beide in­sti­tu­ten is hij als docent verbon­den.  Mgr. Hendriks volgt mgr.  J. van Burg­ste­den SSS op die om leef­tijdsre­denen aan de paus zijn ont­slag heeft aan­ge­bo­den.

Mgr. Hendriks wordt als hulp­bis­schop vica­ris-generaal. Hij is de vierde hulp­bis­schop na mgr Lescrauwaet (1983-1994), mgr Punt (1995_1998) en mgr. van Burg­ste­den (2000-heden).

In een eerste reactie zegt mgr. Punt verheugd en dank­baar te zijn over de benoe­ming van mgr. Jan Hendriks: hij “heeft een grote pas­to­rale, bestuur­lijke en weten­schap­pe­lijke erva­ring en geniet in ons bisdom reeds brede bekend­heid en waar­de­ring”. Over de schei­dende hulp­bis­schop, mgr. van Burg­ste­den,  zegt de Bis­schop onder meer: “in deze tijd heeft hij een ge­waar­deerde plaats in het hart van velen, en zeker ook van mij, verworven”.

Wijding in de St. Vitus­kerk te Hilversum

De wij­ding van mgr. Hendriks en het ‘afscheid’ van Mgr. van Burg­ste­den zullen plaats­vin­den op zater­dag 10 de­cem­ber 2011. De plech­tig­heid begint om 11.00 uur, in de St. Vitus­kerk, Emma­straat 5 te Hilversum en dus niet in de ka­the­draal. Voor deze kerk is gekozen i.v.m. de res­tau­ra­tie van de Ka­the­draal, die dan nog in volle omvang bezig is.

Naast de eerst wij­dende hoofd­cele­brant, mgr. dr. J. Punt, zullen mgr. J. van Burg­ste­den en mgr. dr. J. van den Hende, bis­schop van Rotter­dam en als zodanig de ‘eigen’ bis­schop van de wij­de­ling, als eerst wij­dende bis­schop­pen celebreren. Aan­slui­tend is er gelegen­heid om de schei­dende en de nieuwe hulp­bis­schop de hand te drukken in Grand Café Gooiland, gelegen aan de over­kant van de kerk.

Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie

De Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie verstuurde het volgende perscom­mu­ni­qué:

Neder­landse bis­schop­pen verwel­ko­men nieuwe hulp­bis­schop

Utrecht - 25 ok­to­ber 2011 - De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie rea­geert verheugd op de benoe­ming van Mgr. dr. J.W.M Hendriks tot hulp­bis­schop van Haar­lem – Am­ster­dam. De apos­to­lische nuntiatuur maakte deze benoe­ming door paus Bene­dic­tus XVI vandaag bekend. Bij monde van de voor­zit­ter, Mgr. dr. W.J. Eijk, fe­li­ci­te­ren de Neder­landse bis­schop­pen de nieuwe hulp­bis­schop van harte en heten hem welkom in hun mid­den.

Mgr. Eijk ziet met ver­trouwen uit naar een vrucht­ba­re samen­wer­king: “Na ruim tien jaar actief te zijn geweest in het pa­ro­chie­pas­to­raat was Mgr. Hendriks als docent verbon­den aan diverse semi­na­ries en vanaf 1998 rector van de pries­ter­oplei­ding De Tilten­berg. Daar­naast is hij al vele jaren als rechter verbon­den aan de ker­ke­lijke recht­bank van Haar­lem – Am­ster­dam. Kortom: Mgr. Hendriks neemt een schat aan erva­ring mee”.

Tege­lijk met de benoe­ming van Mgr. Hendriks is door paus Bene­dic­tus ont­slag verleend aan Mgr. J.G.M. van Burg­ste­den als hulp­bis­schop van Haar­lem – Am­ster­dam. De moge­lijke gevolgen voor de ver­de­ling van beleidsportefeuilles zullen in een van de ko­men­de Bis­schop­pen­ver­ga­de­ringen be­spro­ken wor­den.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 januari 2012Nieuwe rector Tiltenberg geďnstalleerd
zaterdag, 10 december 2011Fotoreportage bisschopswijding mgr. Hendriks Fotoreportage
zaterdag, 10 december 2011Nieuwe website van Mgr. Hendriks: Arsacal.nl
zaterdag, 10 december 2011Woord aan het einde van de bisschopswijding
zaterdag, 10 december 2011Benoemingsoorkonde
donderdag, 8 december 2011“Doe maar wat Hij zeggen zal”
woensdag, 7 december 2011Alle Nederlandse bisschoppen bij wijding hulpbisschop Hendriks
dinsdag, 29 november 2011Wapen van hulpbisschop: Eucharistie, Maria en Johannes
vrijdag, 28 oktober 2011Wijding hulpbisschop Hendriks in Hilversum, niet in kathedraal
dinsdag, 25 oktober 2011Nederlandse bisschoppen verheugd over benoeming nieuwe hulpbisschop
dinsdag, 25 oktober 2011Mgr. Dr. Jan HendriksBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose