Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’

Mgr. Hoogenboom is klaar voor de synode

gepubliceerd: donderdag, 21 september 2023
foto: Katholiekleven.nl
‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’

Tijdens een pers­ont­moe­ting op dins­dag 19 sep­tem­ber in het bis­schops­huis aan de Malie­baan in Utrecht keek mgr. Hoogen­boom, hulp­bis­schop van het aarts­bis­dom Utrecht, vooruit naar zijn deelname aan de Bis­schop­pen­synode ‘Voor een synodale Kerk, communio, participatio, missio’.

Mgr. Hoogen­boom, die door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie werd gekozen om aan de ko­men­de synode deel te nemen, heeft zich gron­dig voor­be­reid en kijkt er en­thou­siast en met geloof en ver­trouwen naar uit: ‘de hoofd­persoon van de synode is de Heilige Geest’.

Het or­ga­ni­se­rende se­cre­ta­riaat van de bis­schop­pen­synode heeft de deel­ne­mers gevraagd om voor­af­gaand aan de synode en tij­dens de synode niet met jour­na­listen te spreken over hun eigen ver­wach­tingen, over hun eigen inbreng en de inbreng van anderen. Mgr. Hoogen­boom: ‘Als we dat wel zou­den doen, zou­den we daar­mee geen recht doen aan de werk­wij­ze van de synode en deze aldus verstoren. Er moet ruimte zijn om vrijuit met elkaar te kunnen spreken, zon­der dat ver­wach­tingen en inbrengen meteen gedeeld wor­den in de media. En om in dat proces, waarbij ook stilte en gebed heel be­lang­rijk zijn, in ons­zelf ruimte te maken om te luis­te­ren naar de Heilige Geest en naar elkaar.’

Vertrouwen

Op vragen van jour­na­listen waarom juist mgr. Hoogen­boom wordt af­ge­vaar­digd naar de synode, ver­telt hij dat hij gekozen is door zijn collega bis­schop­pen en dat hij dat als een blijk van ver­trouwen heeft aanvaard. ‘Ik ben nu meer dan der­tien jaar als bis­schop lid van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, maar voor mij is dit de eerste keer dat ik aan een synode ga deel­ne­men. Ik ben door de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie gekozen en heb daar­mee het ver­trouwen gekregen om de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie te ver­te­gen­woor­digen, maar ik zal na­tuur­lijk ook spreken vanuit mijn erva­ringen in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie als geheel.’

foto: Katho­liek­le­ven.nl
‘Hoofdpersoon van de synode is de Heilige Geest’

De hulp­bis­schop neemt ook zijn erva­ringen uit het voor­tra­ject van deze synode mee. In het aarts­bis­dom gaf hij mede lei­ding aan het synodale traject en met de andere leden van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie sprak hij onder meer over de natio­nale samen­vat­ting die naar Rome is gegaan. ‘In alle bis­dom­men en ook in de Kon­fe­ren­tie van Reli­gi­euzen (KNR) is men direct en en­thou­siast met het synodale traject aan de slag gegaan toen de vraag daartoe uit Rome kwam. Daarna was er de con­ti­nen­tale fase van de synode in Praag waar onder anderen bis­schop Van den Hende aan deelnam. ‘Ook over deze stap in het synodaal proces hebben we met elkaar ge­spro­ken in de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.’

Werk­do­cu­ment

Mgr. Hoogen­boom ver­wijst de jour­na­listen bij de bij­een­komst naar de vele do­cu­menten die sinds de start van het traject be­schik­baar zijn geko­men over deze synode. Hij heeft ze zelf ter voor­be­rei­ding door­ge­no­men en zich bovendien gron­dig verdiept in het Instru­mentum Laboris, het werk­do­cu­ment voor de aanstaande synode.

‘Het Instru­mentum Laboris begint met een schets van de situatie in de wereld, een wereld van oorlogen, een wereld van slavernij, een wereld van vluch­te­lingen, een wereld van een soms agressieve secula­rise­ring. In die wereld vol noden en crises komen wij als deel­ne­mers aan de synode bij elkaar.

De kern­vraag van de synode is volgens het Instru­mentum Laboris: “Hoe stelt het synodaal proces, het ‘samen op weg zijn’, de Kerk in staat om het Evan­ge­lie te ver­kon­di­gen in overeenstem­ming met de zen­ding die haar door Christus is toe­ver­trouwd en tot welke stappen nodigt de Heilige Geest ons uit om te groeien als een synodale Kerk?” Mgr. Hoogen­boom: ‘De synode heeft niet de vorm van een parle­mentaire ver­ga­de­ring of van een studie­bij­een­komst, in de zin van ‘we gaan er eens zwaar op stu­de­ren en dan komen we wel met een oplos­sing’. Nee, de deel­ne­mers komen samen in een sfeer van synodali­teit, van samen in gesprek gaan, luis­te­ren naar elkaar en naar de Heilige Geest.’

Video Katho­liek­le­ven


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
maandag, 29 april 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode Fotoreportage
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomenBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose