Bisdom Haarlem-Amsterdam


Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk

Synodebijeenkomst in het bisdom ter voorbereiding op ‘Praag’

gepubliceerd: zondag, 5 februari 2023
foto: Julius Silver
Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk

Van 5 tot 12 februari is de Europese synode­bij­een­komst in Praag. Vanuit ieder land nemen vier gedele­geer­den ter plaatse deel en 20 via Zoom. Ter voor­be­rei­ding op deze bij­een­komst is een Werk­do­cu­ment ge­schre­ven waarin de erva­ringen en aan­dachts­pun­ten uit het eerste synode-jaar uit de hele wereld verzameld zijn.

Dio­ce­sane bij­een­komst op 26 januari

Op don­der­dag 26 januari kwamen in ons bisdom ver­te­gen­woor­digers vanuit de Pries­ter­raad, de Dio­ce­sane Pas­to­rale Raad, uit mi­gran­ten­paro­chies, drugs­pas­to­raat en ge­van­ge­nis­pas­to­raat samen met de leden van de synode­com­mis­sie, om dit Werk­do­cu­ment te bespreken.

Welke intuïties uit het do­cu­ment komen overeen met de erva­ringen in ons bisdom en welke erva­ringen zijn nieuw voor ons of verhel­de­rend? Welke span­ningen en welke vragen of kwesties zijn be­lang­rijk en zou­den in het ver­volg van de synode aan bod moeten komen? Welke priori­teiten en te­rug­ke­rende thema’s en oproepen zijn van belang voor de synode­ver­ga­de­ring in ok­to­ber 2023 in Rome.

Het do­cu­ment gebruikt het beeld van de tent. Dat spreekt tot de ver­beel­ding, omdat de kerk op ons continent in balling­schap is, in de verdruk­king. De tent kan zich ver­plaatsen, met de mensen die erin zijn en met de ta­ber­na­kel, het heilige der heiligen. Dat geeft hoop. De tent is het teken dat God met zijn volk meetrekt. Als de tentpinnen bre­der wor­den gezet, kunnen meer mensen erin opgeno­men wor­den. Het beeld van de tent vraagt ook om be­zin­ning op en begrip van het fun­dament, op de rol van het heilige.

Vanuit deze vraag komen een aantal thema’s naar voren die van belang zijn voor het ver­volg van de synode: de afstand tussen clerus en leken, de voor­keursoptie voor de jon­ge­ren, en de vor­ming om een synodale, dat is een luis­te­rende kerk, te zijn. Hoe kunnen wij door te luis­te­ren tot een­heid komen.

Een centraal thema op deze avond was de inclusivi­teit en de communio in de kerk. Deze wer­den door ieder aan de orde gesteld, ook vanuit de mi­gran­ten­ge­meen­schappen en vanuit het cate­go­riaal pas­to­raat. Hoe kunnen ge­van­ge­nen, verslaaf­den, mi­gran­ten en anderen die aan de kant staan, wor­den tot tocht­ge­no­ten naar wie geluisterd wordt. Niet lan­ger mensen voor wie wij iets doen, maar met wie we samen kerk zijn.

Gedetineer­den zijn ook de Kerk

“Gedetineer­den zijn ook de Kerk. Er moet niet voor hen gebe­den wor­den, zij zijn de bid­dende kerk. Het draait bij de gedetineer­den veel meer om de communio dan om de eucha­ris­tie of de sacra­menten, al is het maar omdat er geen pries­ters be­schik­baar zijn en er dus alleen gebeds­vie­ringen wor­den gehou­den. Desondanks is er veel erva­ring van sacrali­teit. Dat komt voort uit het geloof en het meedoen van de ge­meen­te. De ge­van­ge­nispastor ziet dat de kerk in de marge een hele sterke kerk is, waarin heel veel behoefte is aan het kerk-zijn. Oecumene is bij ge­van­ge­nis­pas­to­raat be­lang­rijk; gedetineer­den kunnen hun kerk niet kiezen. Ie­der­een wordt bij elkaar geworpen. Ie­der­een moet zich voegen naar wat er gebo­den wordt. Dat is nooit een probleem. In die zin zijn de gedetineer­den een voor­beel­dige kerk.”

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 9 juli 2024Instrumentum Laboris Synode 2024
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode Fotoreportage
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose