Bisdom Haarlem-Amsterdam


Continentale synodebijeenkomst Praag

Mgr. Van den Hende blikt terug

gepubliceerd: maandag, 13 februari 2023
foto: CCEE
Mgr. Van den Hende tijdens de continentale bijeenkomst in Praag
Mgr. Van den Hende tijdens de continentale bijeenkomst in Praag

Bis­schop J. van den Hende kijkt dank­baar terug op de bij­een­komst in Praag, waar van 5 tot en met 11 februari de con­ti­nen­tale ver­ga­de­ring voor de synode ‘voor een synodale Kerk’ werd gehou­den.

De bis­schop van Rotter­dam en voor­zit­ter van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, was samen met nog drie Neder­landse af­ge­vaar­dig­den in Praag en ver­telt in ant­woord op enkele vragen hoe hij de bij­een­komst heeft beleefd.

Hoe hebt u, maar ook de Kerk in Neder­land, zich voor­be­reid op deze bij­een­komst in Praag?

Paus Fran­cis­cus heeft ons opge­roe­pen om we­reld­wijd de bis­schop­pen­synode (over synodali­teit) van ok­to­ber 2023 voor te berei­den middels bid­dende bij­een­komsten van luis­te­ren en spreken met elkaar. Eerst waren in de afzon­der­lijke bis­dom­men deze voor­be­rei­dende bij­een­komsten. Ook in Neder­land is ver­vol­gens een ge­za­men­lijk rapport gemaakt als samen­vat­ting van de inbreng uit de voor­be­rei­dende bij­een­komsten. Deze samen­vat­ting wordt de natio­nale synthese genoemd. Op basis van alle ingezon­den syntheses en ver­dere inbreng uit heel de wereld­kerk, werd in Rome een werk­do­cu­ment gemaakt. Dit do­cu­ment kreeg als titel: Vergroot de ruimte van uw tent (Jesaja 54, 2). Het werk­do­cu­ment is daarna in heel de Kerk rond­ge­stuurd en be­spro­ken, ook op meer­dere plaatsen in ons land.

U hebt met de dele­ga­tie uit Neder­land ook een pre­sen­ta­tie ver­zorgd tij­dens de bij­een­komst in Praag. Hoe is deze tot stand geko­men?

Deze pre­sen­ta­tie is gebaseerd op de inhoud van de gesprekken over het werk­do­cu­ment die in Neder­land op ver­schil­lende plekken zijn gevoerd en ver­slagen die daarover zijn aange­le­verd. In Praag hebben we als natio­nale dele­ga­tie aan de hand daar­van een tekst opge­steld. Ver­vol­gens is namens de Neder­landse dele­ga­tie deze tekst voor­ge­le­zen in de bij­een­komst. Iedere dele­ga­tie kreeg zes minuten spreek­tijd dus de tekst moest kort en bon­dig zijn, in één van de talen die tij­dens de bij­een­komst wor­den gebruikt: Engels, Frans, Duits, Ita­li­aans of Pools.

Hoe hebt u de sfeer in Praag ervaren?

De sfeer in de grote bij­een­komsten was posi­tief. Alle dele­ga­ties had­den de gelegen­heid hun korte pre­sen­ta­tie te hou­den en dit werd afgewisseld met ge­za­men­lijk gebed en stilte. Naast de grote bij­een­komsten waren er gesprekken in ver­schil­lende taal­groepen en vanuit deze taal­groepen werd ver­vol­gens weer ver­slag gedaan in de grote bij­een­komst.

Het was dus een sfeer van spreken en luis­te­ren begeleid door gebed en stilte­mo­menten. Duide­lijk is dat de con­ti­nen­tale bij­een­komst wordt gezien als bijdrage vanuit Europa voor het geheel van de bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber zal plaats­vin­den. Ook in andere continenten zijn er voor­be­rei­dende bij­een­komsten met het werk­do­cu­ment als centrale tekst.

Was er ruimte voor in­for­mele gesprekken met andere deel­ne­mers?

Tussen de bij­een­komsten en bij de maal­tij­den was er veel uit­wis­se­ling tussen de dele­ga­ties, niet geor­ga­ni­seerd maar in de wandelgangen. Het was te zien en te merken dat de mensen uit de ver­schil­lende dele­ga­ties met elkaar het nodige deel­den.

Was er ook tijd om samen het geloof te vieren?

Iedere dag vier­den wij de eucha­ris­tie. Voor de vele bij­een­komsten geldt dat Jezus Christus ons bijeen brengt en leidt in kracht van de Geest, maar met name in de vie­rin­gen van de eucha­ris­tie werd steeds weer het besef gevoed en opge­bouwd dat we rond de levende Heer verzameld zijn en dat onze beraadsla­gingen moeten blijven getuigen van onze ver­bon­den­heid met Christus.

Wat stond er op het pro­gram­ma voor de bis­schop­pen in de laatste dagen, toen de andere leden van de dele­ga­ties waren ver­trok­ken?

Na de dagen met de dele­ga­ties hebben de bis­schop­pen van CCEE nog twee dagen met elkaar ge­spro­ken, niet over het eind­do­cu­ment want dat is nog niet be­schik­baar. In de laatste ge­za­men­lijke sessie met alle dele­ga­ties (don­der­dag) is een concept voor­ge­le­zen. Dat zal ver­der wor­den uit­ge­werkt.

De bis­schop­pen spraken in hun laatste dagen (vrij­dag en zater­dag) over de inhoud van de bij­een­komst van maan­dag tot don­der­dag. Dat gebeurde in de groep bis­schop­pen als geheel en ook in taal­groepen. Hierin kwam tot uitdruk­king dat de bis­schop­pen in de ge­meen­schap van de Kerk ook een eigen verant­woor­de­lijk­heid hebben als op­vol­gers van de apos­te­len.

Alle deel­ne­mers aan de con­ti­nen­tale bij­een­komst in Praag -dele­ga­ties en bis­schop­pen- wachten nu tot de eind­tekst van de con­ti­nen­tale fase gereed is.

Ik verwacht dat tevens het opnieuw bestu­de­ren van het Tweede Vati­caans Concilie, met name het do­cu­ment over de Kerk, “Lumen Gentium”, hard nodig is om het begrip synodali­teit beter te kunnen begrijpen en te verbin­den met de iden­ti­teit van de Kerk, die ge­roe­pen is om in ver­bon­den­heid met Christus het evan­ge­lie te beleven en te ver­sprei­den, met de inzet van alle gele­dingen van de Kerk.

Ook hebben de bis­schop­pen opnieuw hun zorgen gedeeld over de oorlog en strijd in Oekraïne en de gevolgen van de aard­be­ving in Turkije en Syrië. Deze thema’s kwamen heel ind­ringend naar voren omdat een aantal bis­schop­pen en hun dele­ga­ties juist uit deze gebie­den afkoms­tig zijn en wonen en leven temid­den van deze grote problemen. Gevraagd werd om (voort­gaand) gebed en mate­rië­le hulp. Ook dat was een directe uiting van het gegeven dat ver­schil­lende delen van de Kerk met elkaar verbon­den zijn en samen op weg zijn als het Volk van God.

Meer in­for­ma­tie


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 9 juli 2024Instrumentum Laboris Synode 2024
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode Fotoreportage
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose