Bisdom Haarlem-Amsterdam


Vervolgtraject bisschoppensynode

Landelijke Werkgroep Synodaliteit

gepubliceerd: donderdag, 1 februari 2024

De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft een speciale werk­groep, genaamd Lande­lijke Werk­groep Synodali­teit, gevraagd om te werken aan een ver­volg in de Neder­landse kerk­pro­vin­cie van het door paus Fran­cis­cus geïnitieerde synodaal proces ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Deze werk­groep heeft als opdracht om gespreks­the­ma’s uit te werken waar­mee men onder meer in de pa­ro­chies vanaf medio februari 2024 aan de slag kan.

Dit heeft de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie besloten nadat mgr. Hoogen­boom in de plenaire ver­ga­de­ring van no­vem­ber uit­ge­breid ver­slag had gedaan over zijn deelname aan de Bis­schop­pen­synode in ok­to­ber 2023.

Stappen­plan

Het se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode in Rome publi­ceerde op 12 de­cem­ber een stappen­plan op weg naar de tweede zit­ting van de bis­schop­pen­synode over synodali­teit die in ok­to­ber 2024 wordt gehou­den. De bis­schop­pen­con­fe­ren­ties we­reld­wijd wordt gevraagd om in mei 2024 aan het synode­secre­ta­riaat te rappor­te­ren over de vruchten van het synodaal proces in de plaat­se­lijke kerken. Alle ver­slagen samen vormen input voor het werk­do­cu­ment van de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring in ok­to­ber 2024 te Rome.

De Neder­landse werk­groep neemt ook deze richtlijn mee in de ver­dere voor­be­rei­ding. Ze heeft ver­der als opdracht een samen­vat­ting van het synthese­do­cu­ment van de bis­schop­pen­synode aan te reiken zoals die in ok­to­ber 2023 is gehou­den. Het synthese­do­cu­ment is voor dat doel ook zo snel moge­lijk in het Neder­lands ver­taald. Deze Neder­landse vertaling is onder meer aan het se­cre­ta­riaat in Rome gezon­den en inmiddels te vin­den op de web­si­te van het synode­secre­ta­riaat. Verder is de vraag aan de werk­groep om ma­te­ri­aal te ver­zorgen ten behoeve van bij­een­komsten om op een goede manier met elkaar het gesprek in dialoog te kunnen voeren.

De lan­de­lijke werk­groep streeft ernaar om in februari pa­ro­chies, reli­gi­euze ordes en con­gre­ga­ties en andere organi­sa­ties en in­stel­lingen die gesprekken or­ga­ni­se­ren, nader te in­for­meren en uit te nodigen tot gesprek in dialoog.

Lande­lijke Wergroep Synodali­teit

De Lande­lijke Wergroep Synodali­teit is zo breed en synodaal moge­lijk samen­ge­steld en bestaat uit de volgende personen:

Namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie:

  • J. van den Hende
  • Th. Hoogen­boom

Namens de Kon­fe­ren­tie van in Neder­land geves­tigde Reli­gi­euzen (KNR):

  • abdis P. Four­mentin ocso van de Abdij O.L.Vr. van Koningsoord

Overige werk­groeple­den:

  • dr. K Schelkens, Tilburg School of Catholic Theology
  • pater dr. R Steenvoorde OP
  • L. van Oordt
  • K. Bornhijm OP, van project Luis­te­rend op Weg
  • rector dr. L. Hendriks, Groot­semi­narie Rolduc

Richtlijn voor het ver­volg­tra­ject

Op de speciale web­si­te van de synode staat een uit­ge­breide in­struc­tie voor het ver­volg­tra­ject:


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 9 juli 2024Instrumentum Laboris Synode 2024
dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose