Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Continentale synode in Praag

Synode over synodaliteit

gepubliceerd: donderdag, 23 februari 2023

In ok­to­ber 2021 opende paus Fran­cis­cus de bis­schop­pen­synode over synodali­teit. De eerste fase vond plaats in alle bis­dom­men over de hele wereld. Dit leverde een werk­do­cu­ment op dat in de tweede fase weer we­reld­wijd be­spro­ken is, eerst in de bis­dom­men, en daarna per wereld­deel. In ons bisdom was er een bij­een­komst op 26 januari. Het ver­slag hier­van verscheen op 5 februari onder de titel ‘Gedetineer­den zijn een voor­beel­dige kerk’.

Van 5 tot 12 februari reis­den uit Neder­land vier af­ge­vaar­dig­den naar Praag en namen acht deel­ne­mers online deel. Doel van de bij­een­komst was om met elkaar te onder­zoeken welke thema’s van belang zijn om te bespreken en ver­der te onder­zoeken, als we willen groeien naar een synodale Kerk: een kerk waarin alle gedoopten samen op weg zijn en waarbij ge­meen­schap, par­ti­ci­pa­tie en missie centraal staan.

De bij­een­komst in Praag was om meer­dere redenen heel bij­zon­der: leken had­den een be­lang­rijk aan­deel in de deel­ne­mers naast bis­schop­pen en pries­ters; ie­der­een kon actief deel­ne­men en on­der­wer­pen en vragen inbrengen waar­naar door ie­der­een geluisterd werd, zon­der dis­cus­sie; de uit­wis­se­ling werd voort­du­rend omringd door ge­za­men­lijk gebed en per­soon­lijke be­zin­ning; en ten slotte lag er geen ‘voorgekookt’ do­cu­ment klaar met con­clu­sies. De redactie stelt in de loop van de weken een ver­slag samen vanuit alles wat be­spro­ken is en legt dit voor aan alle deel­ne­mers ter goed­keu­ring. Daarna wordt het ge­pu­bli­ceerd. Zie ook het inter­view met mgr. van den Hende.

De weg naar een synodale kerk is een ontdek­kings­reis. Niet op alle momenten lukt het al om ie­der­een deel te laten nemen. Er wordt gezocht naar tran­spa­ran­tie en par­ti­ci­pa­tie. De synode over synodali­teit is door paus Fran­cis­cus verlengd tot 2024. De tocht naar een synodale kerk gaat voort, ook in ons bisdom. Contact en vragen over deze weg blijft moge­lijk via e-mail:Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 3 februari 2022Synode 2021 - 2023
donderdag, 23 december 2021Synode 2021 - 2023Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose