Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Synode 2021 - 2023

Februari-editie bisdomblad SamenKerk

gepubliceerd: donderdag, 3 februari 2022

Synode 2021 - 2023In ok­to­ber 2021 opende paus Fran­cis­cus de eerste fase van de bis­schop­pen­synode van 2023 over synodali­teit. Deze eerste fase vindt plaats in alle bis­dom­men over de hele wereld - ook in het onze - en duurt tot au­gus­tus 2022. Volgend jaar vin­den bij­een­komsten plaats per wereld­deel en in ok­to­ber 2023 is de Synode in Vati­caan­stad in Rome.

We­reld­wijd

Paus Fran­cis­cus heeft de hele Kerk uit­ge­no­digd voor een we­reld­wijde Synode. Hij vraagt ons om samen te komen om de vraag te bespreken hoe we meer als één (geloofs) ge­meen­schap kunnen optrekken, waarbij ie­der­een zich betrokken voelt en ie­der­een zich inzet om de Blijde Bood­schap van Jezus uit te dragen. De paus vraagt ons om met een open hart naar elkaar te luis­te­ren, zon­der eisen en voor­waar­den. En om vooral ook die mensen uit te nodigen, die min­der vaak gehoord wor­den zoals mi­gran­ten en jon­ge­ren.

In ons bisdom

In gesprek met elkaar...
Caritas in de Zaanstreek

Op dins­dag 9 no­vem­ber 2021 was er een synodale uit­wis­se­ling met vrij­wil­li­gers van de caritas in de Zaanstreek. Na het bid­den van het synode­ge­bed luister­den ze naar elkaars erva­ringen rondom het thema ‘samen onderweg zijn’ in de plaat­se­lijke kerk­ge­meen­schappen en in het werk van de caritas. Welke vreugde en inzichten leveren deze erva­ringen op en welke obstakels wor­den ervaren? Na een eerste ronde, bespraken zij waar de stem van de Geest hoor­baar was in deze erva­ringen. Welke dingen moeten we ver­ster­ken, wat kan anders, welke moge­lijk­he­den openen zich voor ons?

Er kwamen diverse verhalen naar voren van verdriet, frustratie en van pijn­lijke won­den, misken­ning ook. Po­si­tie­ve erva­ringen betroffen vooral plaat­se­lijke ac­ti­vi­teiten. Daar waar het lukt om mensen te helpen, die in nood zijn, en daar waar mensen on­der­lin­ge ver­bon­den­heid in de kerk­ge­meen­schappen ervaren. Koffie­drin­ken op zon­dag na de vie­ring is zo’n be­lang­rijk moment.

Ook de zorgen over de steeds kleiner en grijzer wor­dende Kerk wer­den be­spro­ken: wie zet straks het werk van de caritas voort? Wat is de toe­komst van onze ge­meen­schap? Hoe betrekken we jon­ge­ren erbij? Het gevoel dat we in alarmfase één zijn, is sterk. Net als bij het klimaat: als we nu niets doen, zijn we er straks niet meer.

Een be­lang­rijke ontdek­king was dat we, van hoog tot laag, meer aan de buiten­we­reld moeten ver­tellen wat we doen. Andere kerken en niet-ker­ke­lijke organi­sa­ties doen dat al. We moeten het po­si­tie­ve verhaal ver­tellen en aan­wak­ke­ren. Dat vin­den we moei­lijk, want we zijn be­schei­den en het gaat niet om ons, maar we moeten er wel aan werken. De vrij­wil­li­gers von­den het een bij­zon­dere erva­ring om zo met elkaar te spreken en naar elkaar te luis­te­ren. Niemand wist hoe de avond zou verlopen. De aanwe­zigen waren open en eer­lijk, ook over de moei­lijke zaken en toch sloten ze de avond af met nieuwe in­spi­ra­tie. Ze stel­den vast dat de plaat­se­lijke geloofs­ge­meen­schappen niet hoeven te wachten op de bis­schop­pen­synode van volgend jaar, maar nu al hun voor­deel kunnen doen met de vruchten van de Geest van deze bij­een­komst.

In alle tien de­ke­na­ten van ons bisdom wor­den de ko­men­de weken bij­een­komsten gehou­den. Hoe en waar is af­han­ke­lijk van de corona­maat­re­ge­len. Er zijn ook gesprekken met diverse overlegs­truc­tu­ren in ons bisdom. Van ieder gesprek wordt een kort ver­slag gemaakt. In mei-juni wor­den de ver­slagen van de zeven Neder­landse bis­dom­men gebundeld en er gaat uit­ein­delijk vanuit Neder­land één ver­slag naar Rome als voor­be­rei­ding op de tweede fase van de synode eind dit jaar en de bis­schop­pen­synode in Rome in ok­to­ber 2023. “Het doel van de Synode is niet om do­cu­menten te produceren, maar om dromen te laten kiemen, hoop te laten opbloeien, won­den te helen, relaties te weven, van elkaar te leren en een posi­tief denk­beeld te creëren dat de geesten verlicht, de harten verwarmt, en de han­den ver­sterkt,” aldus paus Fran­cis­cus.

Wat levert het op?

Wat zal dit proces ons opleveren, vraagt u zich mis­schien af. Gaat er echt iets ver­an­de­ren in de Kerk, of zijn de deel­ne­mers straks alleen maar teleur­ge­steld?

Dat heeft alles te maken met onze ver­wach­tingen. Als deel­ne­mers naar een synode­bij­een­komst gaan om eigen wensen binnen te slepen, dan is het gedoemd te mislukken. Een synode is geen debat of onderhan­de­ling, waarbij één partij wint of een compro­mis wordt gesloten. Het is wel de plek om erva­ringen, pijn­pun­ten en verlangens met elkaar te delen en serieus te nemen. Wanneer we oprecht luis­te­ren en elkaar serieus nemen, kan de heilige Geest ons helpen om tegen­stel­lingen en obstakels te over­win­nen. Er openen zich nieuwe moge­lijk­he­den en wegen, die we eer­der niet gezien had­den. In plaats van de strijd tussen stand­punt A en B, ont­dek­ken we vanuit A en B de weg naar C.

We noemen dit een proces van luis­te­ren en on­der­schei­den. Als we leren om zo bij elkaar te komen, dan zal onze Kerk ver­an­de­ren. Voor de wereld­kerk zal dit mis­schien pas op lange termijn herken­baar zijn. Zie het als een groot schip, dat één graad van koers veran­dert. Je ziet het verschil eerst niet, maar in de loop van de reis komt het op een heel ander punt uit. Ter plaatse zullen we eer­der merken dat ons ge­meen­schaps­ge­voel groeit en zullen meer mensen zich betrokken voelen en vreugde beleven aan onze Kerk.

 

(dit artikel verscheen in het februari-nummer van bisdom­blad SamenKerk)Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
vrijdag, 17 mei 2024Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
vrijdag, 17 mei 2024Afsluiting synodale gesprekken
vrijdag, 16 februari 2024Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
donderdag, 1 februari 2024Vervolgtraject bisschoppensynode
woensdag, 1 november 2023Synoderapport
dinsdag, 31 oktober 2023Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
woensdag, 18 oktober 2023Blik achter de schermen van de synode
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
donderdag, 21 september 2023‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
donderdag, 21 september 2023‘Zonder gebed geen synode’
donderdag, 22 juni 2023Werkdocument synode 2023-2024
vrijdag, 19 mei 2023Nederlandse vertaling slotdocument Praag
dinsdag, 16 mei 2023Wereldwijd gebed voor synode
woensdag, 19 april 2023Volgende fase Synode over synodaliteit
donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerdBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose