Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Synode 2021 - 2023

Februari-editie bisdomblad SamenKerk

gepubliceerd: donderdag, 3 februari 2022

Synode 2021 - 2023In ok­to­ber 2021 opende paus Fran­cis­cus de eerste fase van de bis­schop­pen­synode van 2023 over synodali­teit. Deze eerste fase vindt plaats in alle bis­dom­men over de hele wereld - ook in het onze - en duurt tot au­gus­tus 2022. Volgend jaar vin­den bij­een­komsten plaats per wereld­deel en in ok­to­ber 2023 is de Synode in Vati­caan­stad in Rome.

We­reld­wijd

Paus Fran­cis­cus heeft de hele Kerk uit­ge­no­digd voor een we­reld­wijde Synode. Hij vraagt ons om samen te komen om de vraag te bespreken hoe we meer als één (geloofs) ge­meen­schap kunnen optrekken, waarbij ie­der­een zich betrokken voelt en ie­der­een zich inzet om de Blijde Bood­schap van Jezus uit te dragen. De paus vraagt ons om met een open hart naar elkaar te luis­te­ren, zon­der eisen en voor­waar­den. En om vooral ook die mensen uit te nodigen, die min­der vaak gehoord wor­den zoals mi­gran­ten en jon­ge­ren.

In ons bisdom

In gesprek met elkaar...
Caritas in de Zaanstreek

Op dins­dag 9 no­vem­ber 2021 was er een synodale uit­wis­se­ling met vrij­wil­li­gers van de caritas in de Zaanstreek. Na het bid­den van het synode­ge­bed luister­den ze naar elkaars erva­ringen rondom het thema ‘samen onderweg zijn’ in de plaat­se­lijke kerk­ge­meen­schappen en in het werk van de caritas. Welke vreugde en inzichten leveren deze erva­ringen op en welke obstakels wor­den ervaren? Na een eerste ronde, bespraken zij waar de stem van de Geest hoor­baar was in deze erva­ringen. Welke dingen moeten we ver­ster­ken, wat kan anders, welke moge­lijk­he­den openen zich voor ons?

Er kwamen diverse verhalen naar voren van verdriet, frustratie en van pijn­lijke won­den, misken­ning ook. Po­si­tie­ve erva­ringen betroffen vooral plaat­se­lijke ac­ti­vi­teiten. Daar waar het lukt om mensen te helpen, die in nood zijn, en daar waar mensen on­der­lin­ge ver­bon­den­heid in de kerk­ge­meen­schappen ervaren. Koffie­drin­ken op zon­dag na de vie­ring is zo’n be­lang­rijk moment.

Ook de zorgen over de steeds kleiner en grijzer wor­dende Kerk wer­den be­spro­ken: wie zet straks het werk van de caritas voort? Wat is de toe­komst van onze ge­meen­schap? Hoe betrekken we jon­ge­ren erbij? Het gevoel dat we in alarmfase één zijn, is sterk. Net als bij het klimaat: als we nu niets doen, zijn we er straks niet meer.

Een be­lang­rijke ontdek­king was dat we, van hoog tot laag, meer aan de buiten­we­reld moeten ver­tellen wat we doen. Andere kerken en niet-ker­ke­lijke organi­sa­ties doen dat al. We moeten het po­si­tie­ve verhaal ver­tellen en aan­wak­ke­ren. Dat vin­den we moei­lijk, want we zijn be­schei­den en het gaat niet om ons, maar we moeten er wel aan werken. De vrij­wil­li­gers von­den het een bij­zon­dere erva­ring om zo met elkaar te spreken en naar elkaar te luis­te­ren. Niemand wist hoe de avond zou verlopen. De aanwe­zigen waren open en eer­lijk, ook over de moei­lijke zaken en toch sloten ze de avond af met nieuwe in­spi­ra­tie. Ze stel­den vast dat de plaat­se­lijke geloofs­ge­meen­schappen niet hoeven te wachten op de bis­schop­pen­synode van volgend jaar, maar nu al hun voor­deel kunnen doen met de vruchten van de Geest van deze bij­een­komst.

In alle tien de­ke­na­ten van ons bisdom wor­den de ko­men­de weken bij­een­komsten gehou­den. Hoe en waar is af­han­ke­lijk van de corona­maat­re­ge­len. Er zijn ook gesprekken met diverse overlegs­truc­tu­ren in ons bisdom. Van ieder gesprek wordt een kort ver­slag gemaakt. In mei-juni wor­den de ver­slagen van de zeven Neder­landse bis­dom­men gebundeld en er gaat uit­ein­delijk vanuit Neder­land één ver­slag naar Rome als voor­be­rei­ding op de tweede fase van de synode eind dit jaar en de bis­schop­pen­synode in Rome in ok­to­ber 2023. “Het doel van de Synode is niet om do­cu­menten te produceren, maar om dromen te laten kiemen, hoop te laten opbloeien, won­den te helen, relaties te weven, van elkaar te leren en een posi­tief denk­beeld te creëren dat de geesten verlicht, de harten verwarmt, en de han­den ver­sterkt,” aldus paus Fran­cis­cus.

Wat levert het op?

Wat zal dit proces ons opleveren, vraagt u zich mis­schien af. Gaat er echt iets ver­an­de­ren in de Kerk, of zijn de deel­ne­mers straks alleen maar teleur­ge­steld?

Dat heeft alles te maken met onze ver­wach­tingen. Als deel­ne­mers naar een synode­bij­een­komst gaan om eigen wensen binnen te slepen, dan is het gedoemd te mislukken. Een synode is geen debat of onderhan­de­ling, waarbij één partij wint of een compro­mis wordt gesloten. Het is wel de plek om erva­ringen, pijn­pun­ten en verlangens met elkaar te delen en serieus te nemen. Wanneer we oprecht luis­te­ren en elkaar serieus nemen, kan de heilige Geest ons helpen om tegen­stel­lingen en obstakels te over­win­nen. Er openen zich nieuwe moge­lijk­he­den en wegen, die we eer­der niet gezien had­den. In plaats van de strijd tussen stand­punt A en B, ont­dek­ken we vanuit A en B de weg naar C.

We noemen dit een proces van luis­te­ren en on­der­schei­den. Als we leren om zo bij elkaar te komen, dan zal onze Kerk ver­an­de­ren. Voor de wereld­kerk zal dit mis­schien pas op lange termijn herken­baar zijn. Zie het als een groot schip, dat één graad van koers veran­dert. Je ziet het verschil eerst niet, maar in de loop van de reis komt het op een heel ander punt uit. Ter plaatse zullen we eer­der merken dat ons ge­meen­schaps­ge­voel groeit en zullen meer mensen zich betrokken voelen en vreugde beleven aan onze Kerk.

 

(dit artikel verscheen in het februari-nummer van bisdom­blad SamenKerk)
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 23 februari 2023Continentale synode in Praag
maandag, 13 februari 2023Continentale synodebijeenkomst Praag
zondag, 5 februari 2023Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
vrijdag, 3 februari 2023200 Deelnemers synodevergadering Praag
donderdag, 27 oktober 2022Werkdocument Synode gepresenteerd
donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 23 december 2021Synode 2021 - 2023
vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
donderdag, 28 oktober 2021Meepraten op bisdom-, continentaal- en wereldniveauBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose