Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Algemene Bisschoppensynode 2023-2024

Synode 2023Berichten over de Algemene Bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber 2023 en ok­to­ber 2024 gepland staat en de dio­ce­sane fase die in 2021 en 2022 werd gehou­den. Hierbij de do­cu­menten tbv de synode:

Het synode-team van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bestaat uit mgr. van Brugste­den sss, Corine van der Loos, Philip Weijers en Lisette van Oordt. Zij zijn bereik­baar via synode@bisdomhaarlem-amster­dam.nl of 023-5112600


‘Luisteren naar wie niemand luistert’
Cursus- & oefendag - Synode en Caritas
nieuws - dinsdag, 21 mei 2024
Hoe kun je luis­te­ren naar mensen die je wel ziet, maar die je nooit echt spreekt? De straat­krantverkoper, de dak­loze in het park, de overbuurvrouw die al jaren ziek is... In het synodale proces wor­den we uit­ge­no­digd om naar ie­der­een te luis­te­ren. Maar hoe doe je dat?
Nederlandse synthesedocumenten naar Rome
nieuws - vrijdag, 17 mei 2024
De Neder­landse bis­schop­pen hebben woens­dag 15 mei in samen­spraak met de Lande­lijke Werk­groep Synodali­teit vier samen­vat­tingen van ver­slagen van synodale gesprekken naar Rome gestuurd. Het gaat om syntheses van gesprekken in de zeven Neder­landse bis­dom­men, reli­gi­euzen, katho­lie­ke maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties en katho­lie­ke leken­be­we­gingen.
Afsluiting synodale gesprekken
nieuws - vrijdag, 17 mei 2024
Vrij­dag 17 mei is de synthese van de synodale gesprekken in ons bisdom ge­pu­bli­ceerd. Hier­on­der staat de korte toe­spraak die Mgr. Jan Hendriks hield bij de pre­sen­ta­tie. Onderaan dit bericht kan het rapport wor­den gedownload.
Landelijke handreiking voor synodale gesprekken
nieuws - vrijdag, 16 februari 2024
“Hoe kunnen we een meer synodale en missio­naire Kerk zijn?” De ko­men­de twee maan­den kunnen pa­ro­chies, reli­gi­euzen, katho­lie­ke leken­be­we­gingen en katho­lie­ke maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties hierover in gesprek. De vraag wordt hen voor­ge­legd van­wege de tweede fase voor de Bis­schop­pen­synode over synodali­teit.
Vervolgtraject bisschoppensynode
Landelijke Werkgroep Synodaliteit
nieuws - donderdag, 1 februari 2024
De Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie heeft een speciale werk­groep, genaamd Lande­lijke Werk­groep Synodali­teit, gevraagd om te werken aan een ver­volg in de Neder­landse kerk­pro­vin­cie van het door paus Fran­cis­cus geïnitieerde synodaal proces.
Synoderapport
Opmaat naar de volgende synodebijeenkomst in oktober 2024
nieuws - woensdag, 1 november 2023
Op zater­dag­avond 28 ok­to­ber is na een dag van stemmen het synthese­rap­port van de 16e Algemene Gewone Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode over Synodali­teit ge­pre­sen­teerd. Over alle paragrafen in het veer­tig pagina’s tellende do­cu­ment werd gestemd. De Neder­landse deel­ne­mer aan de Bis­schop­pen­synode, Mgr. Ted Hoogen­boom, is tevre­den over het eindre­sul­taat. Hij herkent wat er be­spro­ken is goed in de samen­vat­ting en hij beschouwt het do­cu­ment als een bemoe­digende opmaat naar de volgende synode­bij­een­komst in ok­to­ber 2024.
Verslag synode door Mgr. Hoogenboom Video
nieuws - dinsdag, 31 oktober 2023
Op vrij­dag 27 ok­to­ber is het einde van de bis­schop­pen­synode ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’ in zicht. Samen met de andere deel­ne­mers heeft hulp­bis­schop Ted Hoogen­boom (van het aarts­bis­dom Utrecht) er bijna vijf weken opzitten van verstilling, bid­den, spreken over een meer synodale Kerk maar vooral naar elkaar luis­te­ren.
Blik achter de schermen van de synode Fotoreportage
Met Mgr. Hoogenboom
nieuws - woensdag, 18 oktober 2023
De Bis­schop­pen­synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio missio’ in Rome is op 18 ok­to­ber hal­ver­wege. De Neder­landse deel­ne­mer, mgr. Ted Hoogen­boom, hulp­bis­schop van Utrecht, is ruim twee weken in Rome, ‘maar’, zegt hij: ‘ik heb het gevoel alsof ik hier al een half jaar ben. Het pro­gram­ma is heel vol en intensief maar ik krijg er ook heel veel voor terug. Ik ben mij ervan bewust dat ik getuige mag zijn van een bij­zon­der moment in de ge­schie­de­nis van de Katho­lie­ke Kerk.’
Together - Op reis voor de oecumene Fotoreportage
Verslag van een deelnemer in Rome
nieuws - dinsdag, 10 oktober 2023
Op 30 sep­tem­ber was er een oecu­me­nische bij­een­komst in Rome waar ook jon­ge­ren uit Neder­land aan hebben deel­ge­no­men. Eén van die jon­ge­ren heeft een ver­slag ge­schre­ven die we hier graag publiceren.
‘Hoofdpersoon synode is de Heilige Geest’ Video
Mgr. Hoogenboom is klaar voor de synode
nieuws - donderdag, 21 september 2023
Tijdens een pers­ont­moe­ting op dins­dag 19 sep­tem­ber in het bis­schops­huis aan de Malie­baan in Utrecht keek mgr. Hoogen­boom, hulp­bis­schop van het aarts­bis­dom Utrecht, vooruit naar zijn deelname aan de Bis­schop­pen­synode ‘Voor een synodale Kerk, communio, participatio, missio’.
‘Zonder gebed geen synode’
nieuws - donderdag, 21 september 2023
Het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode heeft meer­dere gebe­den be­schik­baar gemaakt zodat men in onder meer de pa­ro­chies we­reld­wijd mee kan bid­den voor de synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. ‘Zonder gebed geen synode’ heeft paus Fran­cis­cus gezegd en alle gelo­vi­gen zijn vanaf het begin gevraagd mee te bid­den.
Werkdocument synode 2023-2024
nieuws - donderdag, 22 juni 2023
Het se­cre­ta­riaat de bis­schop­pen­synode heeft op 20 juni het ‘Instru­mentum laboris’, het werk­do­cu­ment, ge­pu­bli­ceerd voor de Algemene Ver­ga­de­ring van de Bis­schop­pen­synode. Het do­cu­ment dient ter voor­be­rei­ding en geeft rich­ting aan de tweedelige ver­ga­de­ring van deze synode met als thema ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’, die in ok­to­ber 2023 en ok­to­ber 2024 wordt gehou­den.
Nederlandse vertaling slotdocument Praag
nieuws - vrijdag, 19 mei 2023
Van 5 tot en met 11 februari 2023 werd de con­ti­nen­tale ver­ga­de­ring voor de synode ‘voor een synodale Kerk’ gehou­den in Praag. Aan het einde van deze Assembly is de ontwerp­tekst voor­ge­le­zen van het ge­za­men­lijke slot­do­cu­ment. Nu is een Neder­landse vertaling be­schik­baar.
Wereldwijd gebed voor synode
Woensdag 31 mei - Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo
nieuws - dinsdag, 16 mei 2023
Op woens­dag 31 mei viert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk Maria Visi­ta­tie, de ge­dach­te­nis aan het bezoek dat Maria, toen zij zwan­ger was van Jezus, bracht aan haar nicht Elisabeth. Op deze dag zal we­reld­wijd wor­den gebe­den voor de ko­men­de bis­schop­pen­synode over de Synodale Kerk - Communio, Participatio, Missio. Ook in Neder­land wordt in meer­dere Maria-hei­lig­dommen gebe­den.
Volgende fase Synode over synodaliteit
nieuws - woensdag, 19 april 2023
De volgende fase van de Synode over synodali­teit is aangebroken. Na de con­ti­nen­tale fase volgt de uni­ver­se­le fase die plaats gaat vin­den in ok­to­ber 2023 en ok­to­ber 2024.
Continentale synode in Praag
Synode over synodaliteit
nieuws - donderdag, 23 februari 2023
In ok­to­ber 2021 opende paus Fran­cis­cus de bis­schop­pen­synode over synodali­teit. De eerste fase vond plaats in alle bis­dom­men over de hele wereld. Dit leverde een werk­do­cu­ment op dat in de tweede fase weer we­reld­wijd be­spro­ken is, eerst in de bis­dom­men, en daarna per wereld­deel. In ons bisdom was er een bij­een­komst op 26 januari.
Continentale synodebijeenkomst Praag
Mgr. Van den Hende blikt terug
nieuws - maandag, 13 februari 2023
Bis­schop J. van den Hende kijkt dank­baar terug op de bij­een­komst in Praag, waar van 5 tot en met 11 februari de con­ti­nen­tale ver­ga­de­ring voor de synode ‘voor een synodale Kerk’ werd gehou­den.
Gedetineerden zijn een voorbeeldige kerk
Synodebijeenkomst in het bisdom ter voorbereiding op ‘Praag’
nieuws - zondag, 5 februari 2023
Van 5 tot 12 februari is de Europese synode­bij­een­komst in Praag. Vanuit ieder land nemen vier gedele­geer­den ter plaatse deel en 20 via Zoom. Ter voor­be­rei­ding op deze bij­een­komst is een Werk­do­cu­ment ge­schre­ven waarin de erva­ringen en aan­dachts­pun­ten uit het eerste synode-jaar uit de hele wereld verzameld zijn.
200 Deelnemers synodevergadering Praag
Van 5 t/m 11 februari
nieuws - vrijdag, 3 februari 2023
Vanaf 5 tot en met 11 februari vindt in Praag de ver­ga­de­ring van Europese bis­schop­pen­con­fe­ren­ties plaats (CCEE). Van­wege de bis­schop­pen­synode over synodali­teit is deze ver­ga­de­ring van de CCEE bedoeld als con­ti­nen­tale fase voor de bis­schop­pen­synode.
Werkdocument Synode gepresenteerd
Continentale Fase ‘Voor een synodale Kerk’
nieuws - donderdag, 27 oktober 2022
Op don­der­dag 27 ok­to­ber heeft het Se­cre­ta­riaat van de Bis­schop­pen­synode in Rome het werk­do­cu­ment voor de Con­ti­nen­tale Fase van de synode ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’ ge­pre­sen­teerd. Dit gebeurde tij­dens een pers­con­fe­ren­tie die werd gehou­den in het pers­cen­trum van de Heilige Stoel in Rome. Het do­cu­ment kreeg de titel ‘Vergroot de ruimte in uw tent’.


donderdag, 20 oktober 2022Bisschoppensynode zal twee keer samenkomen
woensdag, 31 augustus 2022Synode 2021-2023 naar continentale fase
woensdag, 24 augustus 2022Nationaal Synodeverslag
vrijdag, 12 augustus 2022Interview met Mgr. Hendriks over de Synode Video
donderdag, 28 juli 2022Noord-Hollandse katholieken willen open en welkome Kerk
vrijdag, 3 juni 2022Diocesaan verslag bisschoppensynode
donderdag, 2 juni 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 25 mei 2022Terugblik eerste fase synode Fotoreportage
zaterdag, 14 mei 2022Viering en uitwisseling Synode
donderdag, 7 april 2022Synode 2021 - 2023
woensdag, 9 februari 2022Synodebijeenkomst 5 maart
donderdag, 3 februari 2022Synode 2021 - 2023
donderdag, 23 december 2021Synode 2021 - 2023
vrijdag, 19 november 2021Ganzenbord over synodaal proces
vrijdag, 29 oktober 2021Meer tijd voor diocesane fase Synode 2023
donderdag, 28 oktober 2021Meepraten op bisdom-, continentaal- en wereldniveau
zondag, 24 oktober 2021Synode 2021 - 2023
zaterdag, 23 oktober 2021Synodale kerk op Kathedraal TV Video
vrijdag, 8 oktober 2021Aanvang voorbereidingstraject synode 2023
vrijdag, 17 september 2021Adsumus Sancte Spiritus
woensdag, 8 september 2021Voorbereidingsdocumenten bisschoppensynode
dinsdag, 25 mei 2021Drie fases naar bisschoppensynode 2023 VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose