Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier Jaar van de Barmhartigheid

Jaar van BarmhartigheidDossier van nieuws­berichten over het Buiten­gewoon Jubileum­jaar van de Barm­har­tig­heid dat begon op 8 de­cem­ber 2015 (Hoog­feest van Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis, tevens 50 jaar na het afsluiten van het Vaticanum II) en ein­digde op 20 no­vem­ber 2016 (Hoog­feest van Christus, Koning van het Heelal).
Zeven werken van barmhartigheid
nieuws - dinsdag, 20 december 2016
In alle edities van 2016 van SamenKerk hebben we gedurende het Heilig Jaar van barm­har­tig­heid een van de Werken van barm­har­tig­heid belicht van pa­ro­chies, vrij­wil­li­gers en/of gelo­vi­ge mensen in deze tijd.
“Ik geloof heilig in een tweede kans”
nieuws - maandag, 19 december 2016
“Ga direct naar de ge­van­ge­nis. Ga niet langs ‘Start’. U ont­vangt geen ƒ 200.” We lachen de onfortuin­lijke medespeler van Monopoly harte­lijk uit met deze kans­kaart. Nu maar wachten op een alge­meen-fonds­kaart of op bezoek. In het echte leven begeleidt Erica Hartman (56) uit Oostknollen­dam een moe­der bij haar bezoekjes aan haar zoon, die ‘tbs/long stay’ heeft. Dat wil zeggen: hij zal levenslang in een tbs-kliniek ver­blij­ven als onder­deel van zijn ge­van­ge­nisstraf.
De naam noemen doet pijn; niet noemen nog meer...
nieuws - dinsdag, 1 november 2016
Bij het begraven van de doden hoort ook aan­dacht voor het rouw­pro­ces van familie en vrien­den. Pries­ter Marinus van den Berg heeft daar veel erva­ring mee. “Verlies is levenslang. En het komt steeds weer terug.”
‘Een zegen om haar te verplegen’
nieuws - donderdag, 1 september 2016
Op 4 sep­tem­ber was Zr. Cunera Borst (85) aanwe­zig op het Sint Pieters­plein bij de heilig­ver­kla­ring van de zalige Moeder Teresa van Calcutta door paus Fran­cis­cus. Tijdens die in­druk­wek­kende plech­tig­heid zullen haar gedachten onge­twij­feld zijn terug­ge­gaan naar begin jaren tach­tig toen zij Moeder Teresa in een zie­ken­huis in Rome heeft verpleegd.
Pelgrimage Amsterdam - Jaar van Barmhartigheid
Zaterdag 17 september • 10.30 uur
nieuws - maandag, 22 augustus 2016
Op zater­dag 17 sep­tem­ber zal in Am­ster­dam een bij­zon­dere pelgrimage - een voet­tocht wor­den gehou­den in het kader van het Jaar van Barm­har­tig­heid. De route gaat langs de zes r.k. kerken in de bin­nen­stad van Am­ster­dam.
‘Nu voel ik mij veilig’
nieuws - vrijdag, 1 juli 2016
Roland Putman is fran­cis­caan en pastoor. In Am­ster­dam is hij actief bij de opvang van vluch­te­lingen. Mate­rië­le hulp is na­tuur­lijk be­lang­rijk, schrijft hij, maar het gaat om het contact van mens tot mens.
Geen € 50 in broekzakken
Kledingbeurs in Kruispuntkerk in Velserbroek
nieuws - donderdag, 19 mei 2016
U herinnert zich van vroe­ger vast dat kle­ding vaak thuis door uw eigen moe­der werd gemaakt. Die werd ver­vol­gens door de oudste gedragen, dan door de middelste en, met een beetje geluk, daarna door het jongste kind in het gezin. En als de kle­ding afge­dragen was, maakte moe­der er poetslappen van of ging die mee met de vod­denboer. Die tij­den zijn geweest.
Paus Franciscus spreekt op Nederlandse dag in Rome
nieuws - vrijdag, 15 april 2016
Op dins­dag 15 no­vem­ber 2016 wordt in Rome een Neder­landse Dag geor­ga­ni­seerd. Meer­dere Neder­landse bis­dom­men en katho­lie­ke organi­sa­ties zijn in die week op bede­vaart in Rome om de afslui­ting van het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid bij te wonen.
De dorstige laven in de Efteling
nieuws - woensdag, 30 maart 2016
Fysieke dorst is ons haast onbekend, spi­ri­tu­ele dorst lijkt aan de orde van de dag. Een zoek­tocht naar de dors­tigen in onze maat­schap­pij. En naar een manier om deze dorst te lessen.
“Iedere keer weer lekker…”
De Smulpaap in Wormerveer
nieuws - donderdag, 11 februari 2016
“Het is hier alle dagen goed. Het is een soort uit eten, maar dan onder elkaar.” Aldus Ger Bekking-Scholten over De Smulpaap. Samen met zo’n 25 andere ouderen en alleen­gaan­den genieten ze op de woens­dag­avond in de pastorie van Wormerveer van het driegangenmenu. “Met liefde klaargemaakt”, zegt Ans Mak (73), samen met haar schoonzus Joke van der Laan (72) de kokkin van de avond.
Opening Heilige Deur St. Bavokathedraal Video
nieuws - zaterdag, 2 januari 2016
Omdat de laatste hand nog moest wor­den gelegd aan de res­tau­ra­tie van de Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo werd de Heilige Deur in Haar­lem pas geopend op Eerste Kerst­dag, vrij­dag 25 de­cem­ber 2015. De belang­stel­ling was groot om deze bij­zon­dere gebeur­te­nis mee te maken.
Heilige Deuren geopend - Heiloo & Amsterdam Fotoreportage
Heilig Jaar van de Barmhartigheid
nieuws - dinsdag, 15 december 2015
Nadat paus Fran­cis­cus op dins­dag 8 de­cem­ber 2015 in de Sint-Pieter te Rome de Heilige Deur opende, wer­den op zon­dag 13 de­cem­ber wereld­wijd Heilige Deuren geopend. Ook in ons bisdom wer­den Heilige Deuren geopend in de Grote Kapel van het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo en in de Sint Nicolaas­basiliek in Am­ster­dam.
Opening Heilige Deuren in het Jaar van de Barmhartigheid
nieuws - woensdag, 2 december 2015
‘Aperite mihi portas iustitiae / Open voor mij de poort der ge­rech­tig­heid.’ Met deze tekst uit psalm 118 zal Paus Fran­cis­cus op dins­dag 8 de­cem­ber 2015 de Heilige Deur in de St. Pieter te Rome openen als begin van het Jaar van de Barm­har­tig­heid. Op zon­dag 13 de­cem­ber 2015 zullen de Heilige Deuren van de drie andere grote basilieken in Rome wor­den geopend.
Jaar van de Barmhartigheid op Facebook
nieuws - vrijdag, 20 november 2015
Inmiddels is het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid ook op Facebook te vin­den. Op deze Facebook­pagina wor­den onder meer de nieuws­berichten door­ge­plaatst van de lan­de­lijke web­si­te. Ook is er een selectie te vin­den van agenda items die op deze web­si­te zijn opgeno­men.
Brochure over het Jaar van de Barmhartigheid
nieuws - maandag, 16 november 2015
Bij gelegen­heid van het Jaar van de Barm­har­tig­heid brengt Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een bro­chu­re uit met in­for­ma­tie, in­spi­ra­tie en een activi­teiten­over­zicht. Zater­dag 14 no­vem­ber hebben alle kerke­lijke lokaties 50 exemplaren van deze bro­chu­re ont­van­gen.
Website Heilig Jaar van de Barmhartigheid online
nieuws - vrijdag, 13 november 2015
Op 11 no­vem­ber 2015 (Feest van Martinus van Tours / Sint Maarten) is de offi­cië­le Neder­landse web­site voor het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid online gegaan. Deze web­si­te is een initia­tief van de Neder­landse bis­schop­pen en is bedoeld ter onder­steu­ning van dit Heilig Jaar in Neder­land in de pa­ro­chies.
Bisschoppen schrijven brief bij ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’
nieuws - dinsdag, 15 september 2015
‘Barm­har­tig als de Vader’. Dat is de titel van de brief die de Neder­landse bis­schop­pen hebben ge­schre­ven bij gelegen­heid van het ‘Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid’.
Voorbereiding op Heilig Jaar van de Barmhartigheid
Nederlandse vertaling Misericordiae vultus beschikbaar
nieuws - donderdag, 28 mei 2015
De Neder­landse bis­schop­pen willen uit­ge­breid aan­dacht geven aan het bij­zon­dere Jubel­jaar dat paus Fran­cis­cus heeft uit­ge­roe­pen: het jaar 2016 zal het Jaar van de Barm­har­tig­heid zijn. Dit heeft de paus bekend gemaakt door middel van de bul ‘Misericordiae vultus’: ‘Aange­zicht van Barm­har­tig­heid’. Deze bul is nu in het Neder­lands ver­taald.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose