Bisdom Haarlem-Amsterdam


Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren

gepubliceerd: woensdag, 30 mei 2012

Op Pink­ste­ren werd in de Beurs van Berlage de gebeds- en ont­moe­tings­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren gehou­den.

Het was een dag waarop lezingen, ge­tui­ge­nissen, gebed en ont­moe­ting elkaar in een serene en ingetogen sfeer afwissel­den. Aan die sfeer werd in be­lang­rijke mate bij­ge­dragen door het combo onder lei­ding van Vera van Dijk, dat het rozen­krans­ge­bed, de aanbid­ding van het Aller­hei­ligste en de heilige Mis opluisterde met mooie en goed mee te zingen lie­de­ren. De zaal in dit ka­rak­te­ris­tieke gebouw baadde in een gedempt licht, het schil­derij van de Vrouwe kende een prominente plaats en was prach­tig versierd, de deel­ne­mers bezetten ook de laatste rijen.

Gebedsdag Vrouwe van alle volkerenDe sprekers waren te zien op een groot scherm, waarop meer dan één bijdrage werd onderti­teld.

Prof. Mark Miravalle was geko­men om toe te lichten dat er enkele dagen gele­den een web­si­te (peacethroughawoman.org) was be­gon­nen met een online-petitie waarin aan de H. Vader wordt gevraagd Maria uit te roepen tot spi­ri­tu­ele moe­der van de mens­heid (onder de drie aspecten van Mede­ver­los­seres, Mid­de­la­res en Voor­spreek­ster) zodat zij op haar beurt kan vragen om een nieuw Pink­ste­ren en een tijdperk van wereld­vre­de, zoals zij in de bood­schappen meermalen heeft aange­ge­ven.

Verder liet hij de do­cu­mentaire over de Vrouwe zien, waar­van hij vorig jaar een voorproefje had getoond en waarin de com­men­taarstem die van de acteur Martin Sheen is.

Mevrouw Mercedes Tuason, am­bas­sa­deur van de Filippijnen bij de H. Stoel, hield een pleidooi voor de afkon­diging van het vijfde Mariale dogma en zei dat de presi­dent van de Filippijnen haar had gevraagd die wens van haar aan de Paus over te brengen, hetgeen zij inmiddels heeft kunnen doen.

En er waren er meer uit de VS. Drie stu­den­ten. Twee jongens en een jonge vrouw, stu­de­rend aan de Fran­cis­caanse uni­ver­si­teit in Steubenville. Zij had­den aan het begin van dit jaar de bewe­ging Mary’s Crow­ning opgericht. Hun sprankelend ge­tui­ge­nis maakte indruk. Zij zei­den dat de jeugd genoeg heeft van de malaise waarin de wereld ver­keert. Het dogma moet wor­den af­ge­kon­digd en een nieuwe komst van de H. Geest en een periode van wereld­vre­de zal ons deel zijn, zo spraken zij vastbera­den.

De Filippijnse jour­na­liste Castro was door ziekte verhin­derd te komen. Haar bijdrage werd voor­ge­le­zen door een landgenote. De lezing ging over de ver­schij­ningen van Maria in Akita in Japan en over het ver­band van die ver­schij­ningen met die van Fatima en Am­ster­dam.

Mgr Hendriks, hulp­bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam gaf tenslotte een hel­dere uiteen­zet­ting over de vier Mariale dogma’s en over de moge­lijk­heid van een vijfde waarbij hij aan­toonde dat in de con­sti­tu­tie Lumen Gentium van het tweede Vati­caans Concilie uit­druk­ke­lijk wordt ge­spro­ken over het aan­deel van Maria in het mysterie van de verlos­sing. Hij verwees tevens naar het evan­ge­lie van Johannes waar Maria bij de bruiloft te Kana en onder het Kruis wordt aan­ge­spro­ken als “vrouw”. Deze aanspreekti­tel “Vrouw” ver­wijst naar Maria’s betrokken-heid bij het werk van de verlos­sing.

De lezing van mgr. Hendriks is ge­pu­bli­ceerd op Arsacal.nl

In de preek tij­dens de H. Mis die de gebeds­dag afsloot, ging mgr. Punt in op het belang van het gebed van de Vrouwe en op het belang van de afkon­diging van het vijfde Mariale dogma.

Na de H. Mis dankte de bis­schop de sprekers, Vera van Dijk en haar combo, en de vele vrij­wil­li­gers die de dag zo gedegen had­den voor­be­reid en door wier toedoen de dag zelve een vlekkeloos verloop kende.

Verslag door Steven van Weede
Fotoreportage door Steef J. PardoenGerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 juli 2024Verklaring van de bisschop van Haarlem-Amsterdam
donderdag, 11 juli 2024Persbericht Dicasterium voor de Geloofsleer
zaterdag, 6 mei 2023Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
zaterdag, 7 mei 2022Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2021Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 25 januari 2021Over de Vrouwe van alle Volkeren Video
woensdag, 30 december 2020Verduidelijking ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 december 2020Toelichting en pastoraal woord
donderdag, 17 september 2020De Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 16 september 2019Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Düsseldorf
zaterdag, 1 juni 2019Indrukwekkende gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
dinsdag, 28 mei 2019Jim Caviezel bezoekt Amsterdam
dinsdag, 22 mei 2018Pinksteren - Gebedsdag
woensdag, 6 september 2017Mgr. Punt bij gebedsdag in Düsseldorf
vrijdag, 28 april 2017Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 26 mei 2014H. Eucharistieviering ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 15 april 2013Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 2 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van Alle Volkeren
zondag, 29 mei 20111e Pinksterdag - Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2010Mariale Gebedsdag in Beurs van BerlageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose