Bisdom Haarlem-Amsterdam


De Vrouwe van alle Volkeren

Reactie op een artikel in het Nederlands Dagblad

gepubliceerd: donderdag, 17 september 2020

Het Neder­lands Dagblad publi­ceerde op 17 sep­tem­ber een artikel van Hendro Munsterman onder de titel “Mariaver­schij­ningen in Am­ster­dam ‘vals’”. Het Vati­caan zou hebben laten weten dat de Mariaver­schij­ningen in Am­ster­dam vals zou­den zijn. Na­tuur­lijk wer­den we over­stroomd met vragen van verontruste gelo­vi­gen. Maar het bericht klopt niet. Een toelich­ting.

Ver­kla­ring

Het gaat in feite om een korte ver­kla­ring die sinds jaar en dag op de web­si­te van de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer vermeld wordt en is geci­teerd in een recente private brief van de Nuntius in Libanon aan kar­di­naal Boutros Raï van dat land. Deze ver­kla­ring die uit 1974 stamt, baseert zich op het oor­deel van de toen­ma­lige bis­schop van Haar­lem dat het bovenna­tuur­lijk karakter van de ver­schij­ningen niet vast staat. De tekst wil hiermee dat oor­deel beves­tigen en de autori­teit van de bis­schop sterken. Het oor­deel ‘constat de non supernaturalitate’ betekent dat een ver­schij­ning vals is; het oor­deel van de bis­schop dat in de ver­kla­ring van 1974 werd beves­tigd is echter: ‘non constat de supernaturalitate’, het bovenna­tuur­lijk karakter staat niet vast. Dat is een ver­kla­ring die nader onder­zoek toelaat.

Wat deed het Vati­caan?

Sindsdien is veel gebeurd. Zo heeft de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer reeds in 1990 de Bis­schop van Haar­lem de ruimte gelaten de devotie tot de Vrouwe en Moeder van alle Volkeren goed te keuren; in 1996 is de devotie inder­daad vrijge­ge­ven door de bis­schop­pen mgr. Bomers en Punt; in 2002 heeft mgr. Jozef Punt een goed­keu­ring aan de ver­schij­ningen gegeven; in 2005 heeft de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer een wijzi­ging in het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren aan­ge­bracht. Aan de deel­ne­mers aan de gebeds­dag die ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren op 14 sep­tem­ber 2019 in Düsseldorf (aarts­bis­dom Keulen) werd gehou­den, liet paus Fran­cis­cus weten dat hij met vreugde van de gebeds­dag kennis had geno­men en alle deel­ne­mers zijn apos­to­lische zegen geeft. In zijn preek van 12 de­cem­ber uitte de paus waar­de­ring voor de titel waar­on­der Maria in Am­ster­dam wordt vereerd.

Kortom, er is door de Con­gre­ga­tie voor de ge­loofs­leer geen nieuw onder­zoek gedaan (wel door de toen­ma­lige bis­schop van Haar­lem wat uitmondde in de erken­ning van 2002) en er is geen nieuwe ver­kla­ring van het Vati­caan geko­men die de devotie afkeurt, wél zijn er tekenen dat de paus die waar­deert.

Em. bis­schop mgr. Punt heeft op de web­si­te Mother of all peoples onlangs een tekst ge­schre­ven waarin hij de ge­schie­de­nis van de ver­schij­ningen en de ver­ering van de Vrouwe van alle Volkeren toelicht:


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 juli 2024Verklaring van de bisschop van Haarlem-Amsterdam
donderdag, 11 juli 2024Persbericht Dicasterium voor de Geloofsleer
zaterdag, 6 mei 2023Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
zaterdag, 7 mei 2022Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2021Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 25 januari 2021Over de Vrouwe van alle Volkeren Video
woensdag, 30 december 2020Verduidelijking ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 december 2020Toelichting en pastoraal woord
maandag, 16 september 2019Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Düsseldorf
zaterdag, 1 juni 2019Indrukwekkende gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
dinsdag, 28 mei 2019Jim Caviezel bezoekt Amsterdam
dinsdag, 22 mei 2018Pinksteren - Gebedsdag
woensdag, 6 september 2017Mgr. Punt bij gebedsdag in Düsseldorf
vrijdag, 28 april 2017Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 26 mei 2014H. Eucharistieviering ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
maandag, 15 april 2013Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 30 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren
woensdag, 2 mei 2012Gebedsdag Vrouwe van Alle Volkeren
zondag, 29 mei 20111e Pinksterdag - Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
woensdag, 19 mei 2010Mariale Gebedsdag in Beurs van BerlageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose