Bisdom Haarlem-Amsterdam


Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiek

Een spanningsvolle relatie?

gepubliceerd: vrijdag, 23 maart 2012

Centrum Sociale leer van de Kerk (CSLK)Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk or­ga­ni­seert op vrij­dag­mid­dag 11 mei haar vijfde studie­mid­dag, deze keer over onder­ne­men en chris­te­lijke ethiek. In de loop der eeuwen is de economie gewor­den tot een aparte sector in de samen­le­ving, gestuurd door eigen wetten en eigen dyna­miek.

Dient deze sector ook ethisch genormeerd te wor­den of is het profijt­be­gin­sel het enige sturende beginsel? In deze tijd van banken­cri­sis en econo­mische stagnatie is het steeds dui­de­lijker gewor­den dat stu­ring, óók in ethisch opzicht, nood­za­ke­lijk is.

Er bestaat een span­nings­volle relatie tussen het econo­misch han­de­len en de ethiek. Ook veel chris­te­nen die in het be­drijfs­le­ven werk­zaam zijn, voelen deze span­ning: hoe kan ik in de harde econo­mische wer­ke­lijk­heid ook christen zijn? De kwestie die ons in deze studie­mid­dag zal bezig­hou­den is de vraag naar het ‘ethisch frame’ van het onder­ne­men. De vraag zal primair wor­den bezien vanuit de katho­lie­ke sociale leer/het chris­te­lijk sociaal denken.

Pro­gram­ma

13.00 uur
Ontvangst en registratie
13.30 uur
Opening door dagvoor­zit­ter Ph.S.Weijers
13.40 uur
J.J. Graafland, Onder­ne­men en Chris­te­lijke Ethiek, een span­nings­volle relatie?
14.20 uur
G.J.M. van Wissen, De KSL en de econo­mische orde
14.50 uur
pauze
15.00 uur
St. van Harlingen, Erva­ringen van een katho­lie­ke on­der­ne­mer
15.30 uur
L.S.J. Andringa, de economie van de ge­meen­schap
16.00 uur
Panel gesprek onder lei­ding van de dagvoor­zit­ter
16.30 uur
Afslui­ting door de dagvoor­zit­ter / drankje

Personalia

Ing. Philip S. Weijers BScR is diaken van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en bestuurslid van het CSLK.

Prof. dr. J.J. Graafland is econoom en theoloog verbon­den aan de Tilburg School of Economics and Manage­ment, Depart­ment of Economics UvT als hoog­le­raar economie.

Prof. dr. G. J.M. van Wissen is em. hoog­le­raar ver­ge­lij­kend staats­recht aan de UvA, docent KSL aan diverse oplei­dingen en voor­zit­ter van het CSLK.

Ing. S.M. van Harlingen is DGA van Van Harlingen Grond­wa­ter­mana­ge­ment B.V. te Vo­ge­len­zang

Drs. L S.J. Andringa is econoom en verbon­den aan de Focolare Bewe­ging en inter­na­tio­naal se­cre­ta­ris van de EoC (economy of the communion). Hij is voor­ma­lig regio­di­rec­teur van de Neder­landse Bank.

Ach­ter­grond

In de loop der eeuwen is de economie gewor­den tot een aparte sector in de samen­le­ving, gestuurd door eigen wetten en eigen dyna­miek. Dient deze sector ook ethisch genormeerd te wor­den of is het profijt­be­gin­sel het enige sturende beginsel? In deze tijd van banken­cri­sis en econo­mische stagnatie is het steeds dui­de­lijker gewor­den dat stu­ring, óók in ethisch opzicht, nood­za­ke­lijk is.

Er bestaat een span­nings­volle relatie tussen het econo­misch han­de­len en de ethiek. Ook veel chris­te­nen die in het be­drijfs­le­ven werk­zaam zijn, voelen deze span­ning: hoe kan ik in de harde econo­mische wer­ke­lijk­heid ook christen zijn?

De kwestie die ons in deze studie­mid­dag zal bezig­hou­den is de vraag naar het ‘ethisch frame’ van het onder­ne­men. De vraag zal primair wor­den bezien vanuit de katho­lie­ke sociale leer/het chris­te­lijk sociaal denken.

Als kern spreker zal prof. Graafland van de UvT als econoom/theoloog ingaan op deze span­nings­volle relatie.

Heeft de katho­lie­ke sociale leer (KSL) een eigen visie op het econo­misch gebeuren? Hoe heeft deze visie zich in de loop der jaren ont­wik­keld? Prof. van Wissen zal deze vragen behan­de­len.

De derde lezing zal ver­zorgd wor­den door ing. van Harlingen, een katho­lie­ke on­der­ne­mer , die zal ingaan op de vraag wat deze span­nings­volle relatie betekent in de wer­ke­lijk­heid van iedere dag.

In de laatste lezing, Economie van ge­meen­schap: een wereld­pro­ject van soli­da­ri­teit zal drs. Andringa, inter­na­tio­naal se­cre­ta­ris van de EoC (economy of the communion), verbon­den met Focolare, het unieke concept van de `economie van de ge­meen­schap’ bespreken, dat in 1991 is gelan­ceerd door Chiara Lubich.

Wie, wat, waar, wanneer en hoe

De studie­mid­dag wordt geor­ga­ni­seerd door het Centrum voor Sociale Leer van de Kerk.

Uit­ge­no­digd zijn allen die zich door de the­ma­tiek aan­ge­spro­ken voelen en in het bij­zon­der chris­te­nen die een lei­dende positie in het be­drijfs­le­ven innemen.

De lezingen zullen ge­pu­bli­ceerd wor­den in de serie Publi­ca­ties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk.

Details

Wanneer: vrij­dag 11mei 2012 Tijd: 13.00-16.30 uur
Toegang: gratis, met verzoek om een bijdrage voor de kosten
Plaats: De Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375, 2114 AM, Vo­ge­len­zang
Open­baar ver­voer: Connexion bus 90, éénmaal per uur, om 12.12 uur, vanaf station Heem­ste­de.
Aanmel­den: zo spoe­dig moge­lijk en uiter­lijk vóór 1 mei bij: mkarsten@tilten­berg.org of tele­fo­nisch op 0252-345 345 (Tilten­berg)


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 september 2023CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 17 januari 2023CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
donderdag, 1 oktober 2020Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale LeerBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose