Bisdom Haarlem-Amsterdam


Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen

gepubliceerd: vrijdag, 29 november 2013

Tijdens een feeste­lijke bijeen­komst van­mid­dag, 29 no­vem­ber, in het bis­schops­huis te Haar­lem, ont­ving prof. dr. Gerard van Wissen een hoge pau­se­lijke onder­schei­ding. De versier­selen wer­den hem - nadat nadat mgr. Hendriks in een toe­spraakje zijn grote verdien­sten had mogen memoreren - opge­speld door mgr. J. Punt. Gerard van Wissen mag zich voor­taan Ridder in de orde van Sint Silvester noemen.

Mgr. Punt spelt Gerard van Wissen de versierselen opTijdens de woor­den van de bis­schop kwamen klein­kin­de­ren van prof. Van Wissen uit een bij­ruim­te naar voren met de ver­sier­se­len, de oor­konde en een beschrij­ving van het uniform (zie foto).

Professor Van Wissen ont­ving deze bij­zon­dere erken­ning voor tal van ver­diensten, trouw en inzet voor de Rooms Katho­lie­ke Kerk, voor “Communio”, als cate­chist en in zijn pa­ro­chie in Lange­dijk; met name op het gebied van de Sociale Leer van de Kerk heeft prof. Van Wissen baan­bre­kend werk verricht.

Als mede-ini­tia­tiefnemer en mede-oprichter van het Centrum van de Sociale Leer van de Kerk, is de heer van Wissen bij­zon­der ver­dienste­lijk geweest in het promoten van de sociale leer in het alge­meen en genoemd centrum in het bij­zon­der, in binnen en bui­ten­land. Ook heeft hij een serie publi­ca­ties ge­schre­ven gericht op een groter publiek om de Katho­lie­ke Sociale Leer in een Culturele context te kunnen plaatsen waar de Katho­lie­ke Sociale Leer tot dan onbekend was.

Sedert 2005 is Van Wissen verbon­den als docent Sociale Leer van de Kerk aan het Groot­semi­narie St. Wil­li­brord van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en het Ker­ke­lijk oplei­dingsInstituut St. Boni­fa­tius van het Bisdom haarlem-Am­ster­dam. In deze hoe­da­nig­heid geeft de heer Van Wissen les aan pries­ter­stu­denten van de bis­dom­men Haar­lem-Am­ster­dam, Rotter­dam, Gro­nin­gen-Leeu­war­den, het Militair Or­di­na­ri­aat van de Neder­landse strijd­krachten en het Aarts­bis­dom Utrecht.

Tijdens zijn loop­baan aan de Facul­teit der Rechtsgeleerd­heid, waar hij sinds 2000 als hoog­le­raar ver­ge­lij­kend staats­recht aan­ge­steld was, heeft Van Wissen vele neven­func­ties verricht. Zo is hij gedurende de afgelopen vijf­tien jaar als redactielid bij het Inter­na­tio­naal Katho­liek Tijd­schrift Communio betrokken. Tevens is hij vele jaren actief lid van het CDA geweest, in het bij­zon­der van de­cem­ber 2002 tot 2012 als voor­zit­ter van het CDA, afdeling Lange­dijk.

Professor Van Wissen is ge­waar­deerd adviseur van de pastoor en het pa­ro­chie­bestuur van de pa­ro­chie Lange­dijk. Daar­naast geeft de heer van Wissen cursussen met betrek­king tot de Sociale Leer aan Oost-Europese stu­den­ten; ver­schil­lende stu­den­ten zijn inmiddels als politicus werk­zaam in centraal- en oost- Europa. Hij geeft in binnen en bui­ten­land cursussen en trai­ningen over soli­da­ri­teit in de maat­schap­pij en samen­le­ving.Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 september 2023CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 17 januari 2023CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
donderdag, 1 oktober 2020Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
donderdag, 28 april 2016Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose