Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií

De zorg voor het gemeenschappelijk huis

gepubliceerd: donderdag, 28 april 2016
Nieuwe bundel van CSLK over Laudato Sií

In de­cem­ber 2015 sloten de wereld­lei­ders in Parijs een naar zeggen his­to­risch klimaatak­koord. Bij de pre­sen­ta­tie stelde men dat “het akkoord een omme­keer in de ge­schie­de­nis is”. Critici stel­den daar tegen­over dat het akoord zeker niet volle­dig is en de arme lan­den er weinig mee zullen opschieten. Het akkoord gaat dan ook niet echt in op de wer­ke­lijke oor­zaken van de klimaat­cri­sis; de mens zelf die het voort­be­staan van de schep­ping in snel tempo bedreigt.

In de maand mei voor­af­gaand aan de klimaat­con­fe­ren­tie, werd de en­cy­cliek ‘Laudato si’ van paus Fran­cis­cus uit­ge­bracht. Dit do­cu­ment gaat diep in op de oor­zaken van de klimaat­pro­ble­ma­tiek. De paus schuwt niet de rol van de mens in deze eco­lo­gische crisis te noemen. In ruim 140 pagina’s wordt een compleet beeld geschetst van oor­zaak en gevolg. De en­cy­cliek pleit voor een in­te­grale eco­lo­gie, dwz een eco­lo­gie van milieu, economie en maat­schap­pij die gericht is op het algemene wel­zijn van heel de mens­heid. Deze pau­se­lijke rondzend­brief besluit met het benoemen van richt­lij­nen om te komen tot wer­ke­lijke oplos­singen; de paus gebruikt daarbij de term ‘eco­lo­gische beke­ring’.

‘Laudato si’ wordt in zijn bete­ke­nis door kenners gelijk­ge­steld met de eerste sociale en­cy­cliek ‘Rerum novarum’ die in 1891 de aanzet gaf tot een ingrijpende her­zie­ning van de rechten van de arbei­ders; een her­zie­ning die tot op de dag van vandaag voor een ieder herken­baar is.

Bundel

Naar aan­lei­ding van het ver­schij­nen van de en­cy­cliek heeft het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) een bundel samen­ge­steld. De titel van de bundel luidt: ‘De zorg voor het gemeen­schap­pe­lijk huis’ en bespreekt in een 8-tal artikelen (ruim 125 pagina's) vanuit diverse gezichts­pun­ten deze ver­rei­kende en­cy­cliek ‘Laudato si’:

  • Mgr. Dr. J. Punt, paus Fran­cis­cus en het milieu
  • Drs. G. Dilweg, fran­cis­caanse spiri­tua­li­teit in LS
  • Dr. J. Verburgt, wijs­gerige notities over LS
  • Prof. Dr. F. van Iersel, interdis­ci­pli­naire aspecten van LS
  • Dr. H. Munsterman, schep­pings­theo­lo­gie in LS
  • Drs. C. van Beuningen, com­ple­xi­teits­denken in LS
  • Prof. Dr. F. van Iersel, LS en de recht­vaar­dige oorlog
  • Dr. W. Speelman, LS als spi­ri­tu­eel ant­woord op de klimaat­cri­sis

Be­stel­lingen

Be­stel­lingen kunnen wor­den opge­ge­ven via email: info@cslk.nl, vermeld daarbij uw post­a­dres. De prijs van de bundel is € 9,95; de verzend­kos­ten zijn € 2,92. Betaling vooruit, als bevesti­ging van uw be­stel­ling, op IBAN bankreke­ning­num­mer: NL89 INGB 0004 9863 52 t.n.v. Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK), Vo­ge­len­zang, o.v.v. Bundel ‘Laudato si’. Zodra uw betaling ont­van­gen is en de bundels be­schik­baar komen van de drukkerij, wordt uw be­stel­ling verstuurd naar het in uw email opge­ge­ven post­a­dres. Leve­ring wordt verwacht medio juni 2016.


Gerelateerde nieuwsberichten

woensdag, 13 september 2023CSLK Bundel - Van Oorlog naar Vrede
dinsdag, 17 januari 2023CSLK Symposium - Van oorlog naar vrede
donderdag, 1 oktober 2020Bundel FinanciŽle ethiek na de kredietcrisis
donderdag, 20 augustus 2020Nieuwe locatie CSLK bijeenkomst - Aanmelden weer mogelijk!
zondag, 2 december 2018Eerbetoon aan prof. G. van Wissen
woensdag, 14 november 2018Jubileumbijeenkomst 10 jaar CSLK
zondag, 26 maart 2017CSLK studiedag over overheid en samenleving
dinsdag, 20 december 2016Benoeming nieuwe voorzitter CSLK
zaterdag, 19 maart 2016Bundel - Wegen naar vrede
maandag, 15 juni 2015Bundel CSLK Studiemiddag Europa uitgebracht
maandag, 13 oktober 2014Conferentie - Geroepen om te delen
zaterdag, 11 oktober 2014Studiemiddag - Sociaal Opdrachtgeverschap en Sociaal Ondernemen
dinsdag, 2 september 2014Bundel studiemiddag - De mens in de Zorg
vrijdag, 7 maart 2014Nieuwe CSLK bundel
donderdag, 23 januari 2014Bundel met lezingen van het CSLK Lustrum
vrijdag, 29 november 2013Hoge kerkelijke onderscheiding voor prof. dr. Gerard van Wissen
dinsdag, 24 september 2013CSLK trots op nieuwe website
donderdag, 30 mei 2013Summerschool Centrum Sociale Leer van de Kerk
vrijdag, 25 mei 2012Summerschool Katholieke Sociale Leer
vrijdag, 23 maart 2012Studiemiddag CSLK - Ondernemen en christelijke ethiekBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose