Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Amazing Grace

SamenKerk rubriek Zingt voor de Heer

gepubliceerd: zaterdag, 1 juli 2023

Zater­dag 1 en zon­dag 2 juli zal bij alle vie­rin­gen in alle kerken van ons bisdom het lied ‘Amazing Grace’ gezongen wor­den. Op deze wijze willen we als katho­lie­ke geloofs­ge­meen­schap in Noord-Holland stil staan bij de vie­ring van ‘Keti Koti’ op 1 juli.

‘Keti Koti’ betekent let­ter­lijk ‘verbroken ketenen’ en is de her­den­kings- en feest­dag van de afschaf­fing van de slavernij. Dit jaar is het 160 jaar gele­den dat op 1 juli 1863 de slavernij in Suriname en de Caraïbische eilan­den, toen­ma­lige koloniën van het Neder­lands Ko­nink­rijk, bij wet werd afgeschaft. Toch moest een groot deel van de tot slaaf gemaakten hierna onder staatstoe­zicht nog tien jaar lang op de plantages blijven werken om de “schade van deze maat­regel” te beperken voor de plantageh­ou­ders. Om die reden is voor velen in het toen­ma­lige ko­nink­rijk de slavernij pas daad­wer­ke­lijk ten einde geko­men in 1873, dit jaar 150 jaar gele­den. Op 1 juli 2023 start in het gehele Ko­nink­rijk der Neder­lan­den het Herden­kings­jaar slavernijverle­den, dat tot 1 juli 2024 duurt.

John Newton

John Newton compo­neerde de tekst van ‘Amazing grace’ rond de jaar­wis­se­ling 1772-1773, dit jaar 250 jaar gele­den. Geboren in Londen ging hij werken op zee­schepen, werd slaven­hande­laar en voer op de slaven­boot ‘The Greyhound’. Daar zag hij de gruwe­lijk­he­den, die de slavernij kenmerkten. Hij stond bekend als anti-geloof en -kerk. Zijn beke­ring kwam tij­dens een hevige storm op zee op 21 maart 1748. Nadat hij het scheepsdek had verlaten, sloegen de mannen die zijn plek had­den ingeno­men overboord. Na deze storm op zee overleefd te hebben, werd hij gelovig en terug­ge­keerd in Engeland zelfs angli­caans dominee, onder andere in Olney (ten noordwesten van Londen) waar hij dit lied schreef. Hij had die storm overleefd, maar besefte dat hij hulpeloos was en dat alleen God hem kon red­den.

1 Kronieken 17,16-17

Daarop ging koning David het hei­lig­dom binnen, zette zich neer voor de Heer, en bad: “Wie ben ik, de Heer God, en wat is mijn huis, dat Gij mij zover gebracht hebt? En nu is u dit alles nog niet genoeg, God: ook over de toe­komst van het huis van uw die­naar spreekt Gij, en Gij laat mij, de Heer God, dingen zien die het begrip van een mens te boven gaan.”

In dit lied heeft hij die levensred­dende erva­ring be­schre­ven, gespie­geld aan de Bijbel­tekst uit Kronieken (zie kader). Hij was de ‘wretch’, de ellen­de­ling, die verloren was en gevon­den, en die genade had ervaren vanaf het moment dat hij ging geloven. En ondanks alle gevaren van het leven en zijn zon­dige daden heeft genade - lees: God - Newton veilig door het leven geleid en zal God hem na de dood thuis brengen. Het lied ‘Amazing grace’ gaat over de onmete­lijke liefde die God is, voor iedere mens, ook voor hen die vre­se­lijke daden hebben begaan. Want het is de liefde van God, die een atheïst als Newton tot een gelo­vi­ge maakte, een slaven­hande­laar tot een abolitionist.

Excuses slavernijverle­den

Op 19 de­cem­ber 2022 maakte Minister-Presi­dent Mark Rutte excuses voor het slavernijverle­den van Neder­land. Daarbij zei hij onder meer dat “niemand die nu leeft per­soon­lijk schuld draagt voor de slavernij”. Hij zei ook dat “eeuwen van onder­druk­king en uitbui­ting door­werken in het hier en nu. In racis­tische ste­reo­ty­pen. In dis­cri­mi­nerende patronen van uit­slui­ting. In sociale onge­lijk­heid.”
Vanuit deze gedachte willen we in ons bisdom bij alle vie­rin­gen in het weekend van 1-2 juli dit lied zingen.

Bekende melodie

‘Amazing grace’ werd in 1779 voor het eerst ge­pu­bli­ceerd onder de titel ‘Faith’s review and expectation’ als lied nummer 41 in het ‘Olney’s Hymns’-lied­boek. Het werd pas in 1835 getoonzet op de hui­dige, bekende melodie ‘New Britain’. Het lied is door vele bekende artiesten gezongen, als Elvis Presley, Johnny Cash en Aretha Franklin.

Jos Martens

 

Meer over het lied Amazing Grace en John Newton staat op de web­si­te van het Cowper & Newton Museum

Amazing Grace

Amazing grace how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind but now I see

'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

Through many dan­gers, toils, and snares
I have already come
This grace that brought me safe thus far
And grace will lead me home

When we've been here ten thousand years
Bright, shi­ning as the sun
We've no less days to sing God's praise
Than when we first begun

Amazing grace how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind but now I see

(foto: Cottonbro Studio)

Speciale uit­voe­ring

Zingt voor de Heer

De rubriek Zingt voor de Heer is een nieuwe rubriek in bisdom­blad SamenKerk waarbij in elke editie een liedje wordt be­spro­ken. Op deze kunt u het liedje be­luis­te­ren en bewon­de­ren, maar na­tuur­lijk ook uit volle borst mee­zingen! De rubriek wordt ver­zorgd door Jos Martens.


Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 25 maart 2024Passiemuziek met Jos Martens Audio
donderdag, 4 augustus 2022God wil een tempel bouwen Audio Video
donderdag, 2 juni 2022Veni Sancte Spiritus Audio Video
donderdag, 7 april 2022Christus die verrezen is Audio Video
donderdag, 3 februari 2022Liefde, eenmaal uitgesproken Audio Video
vrijdag, 29 oktober 2021Hoor wie zingt daar, kinderenÖ Audio
donderdag, 2 september 2021Bron van geluk voor wie Hem wil geloven Audio Video
donderdag, 1 juli 2021De dag gaat open voor het Woord des Heren Audio Video
donderdag, 6 mei 2021Gekomen is uw lieve mei, Maria Audio Video
donderdag, 4 maart 2021Hij ging van stad tot stad Audio Video
donderdag, 21 januari 2021God heeft het eerste woord... en het laatste Audio Video
donderdag, 17 december 2020Een ster ging op uit IsraŽl Audio VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose