Bisdom Haarlem-Amsterdam

Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Hij ging van stad tot stad

Tot u ben Ik gezonden

gepubliceerd: donderdag, 4 maart 2021

Kerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten. Het is ook wat in deze corona­tijd het meest door kerk­gan­gers wordt gemist (aldus onder­zoek uit januari 2021)! Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Neem nu dit lied: ‘Tot u ben Ik gezon­den’.

Orgel

Piano

tekst: Huub Oosterhuis (* 1933)
melodie: Bernard Huijbers (* 1922 - † 2003)
piano/orgel: Jos Martens
zang: Julia Breemer
Angelique Broerse - Van Hal
Jos Martens

Tot het stan­daardrepertoire van veel kerkkoren behoort ook zeker het lied ‘Hij ging van stad tot stad’. Huub Oosterhuis publi­ceerde dit lied in 1964 in zijn eerste liedbundel 30 Liederen voor een Neder­landse li­tur­gie onder de titel: ‘Het lied Tot u ben ik gezon­den’. Dit kerk­lied telt vier strofen en gaat over de zen­ding van Jezus (strofe 1-3) en over onze eigen, chris­te­lijke zen­ding in de wereld (strofe 4).

De eerste twee strofen ver­tellen over het open­ba­re optre­den van Jezus. Hij ging van stad tot stad en dorp tot dorp om de Blijde Bood­schap te ver­kon­di­gen, waar Hij zieke en gewonde mensen genas en hen bemoe­digend toesprak. Hij bracht licht in de duisternis en bood mensen een veilige beschut­ting. Ie­der­een die hulp­be­hoe­vend was, kon (en kan) bij Jezus terecht.

De derde strofe refereert naar het Laatste Avondmaal, waar Jezus brood nam en zijn leer­lin­gen vroeg dit tot zijn ge­dach­te­nis te blijven doen. Woor­den die wij dage­lijks in de kerk herhalen. In de laatste strofe wordt op­val­lend genoeg de naam van Jezus voor het eerst genoemd en de kracht die van die Naam uitgaat: won­de­ren ver­rich­ten en mensen verlichten. Wat een mooie opdracht voor ons in de wereld!

In het refrein wordt naar twee evan­ge­liecitaten verwezen. “Hij heeft alles wel­ge­daan” is geno­men uit het evan­ge­lie van Marcus 7,37 (de reactie van de omstan­ders bij de gene­zing van een doofstomme) en “tot wie zou ik anders gaan” is afkoms­tig van de uit­spraak van Simon Petrus: “Naar wie zou­den we moeten gaan, Heer? U spreekt woor­den die eeuwig leven geven”, zoals Johannes 6,68 dit be­schre­ven heeft.

De melodie van Bernard Huijbers is een­vou­dig, ver­tellend en goed te zingen door de beperkte toonom­vang. Het couplet staat in de kerk­toonsoort e-aeolisch en het refrein in G-majeur. Daardoor heeft het refrein het karakter van een acclamatie gekregen, die na de mineur­sfeer van het couplet telkens ver­frissend klinkt en bijna niet anders dan en­thou­siast kan wor­den gezongen.

Jos Martens

Hij ging van stad tot stad

Hij ging van stad tot stad, Hij sprak:
“Tot u ben Ik gezon­den.”
Voor zieken en gewon­den
had Hij een woord, een onderdak.

Refrein
Alles heeft Hij wel­ge­daan.
Tot wie zou ik anders gaan.

Hij gaf aan blin­den het gezicht.
De nacht heeft Hij ver­dre­ven.
Gaf doden weer het leven.
Waar Hij voorbij ging, werd het licht. Refrein

Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood geno­men:
“Hiertoe ben Ik geko­men;
doet dit tot mijn ge­dach­te­nis.” Refrein

En alwie Jezus’ naam belijdt,
zal won­de­ren ver­rich­ten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd. Refrein

Video

Zingt voor de Heer

De rubriek Zingt voor de Heer is een nieuwe rubriek in bisdom­blad SamenKerk waarbij in elke editie een liedje wordt be­spro­ken. Op deze kunt u het liedje be­luis­te­ren en bewon­de­ren, maar na­tuur­lijk ook uit volle borst mee­zingen! De rubriek wordt ver­zorgd door Jos Martens.
Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 21 januari 2021God heeft het eerste woord... en het laatste Video
donderdag, 17 december 2020Een ster ging op uit IsraŽl VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose