Bisdom Haarlem-Amsterdam


Hij ging van stad tot stad

Tot u ben Ik gezonden

gepubliceerd: donderdag, 4 maart 2021

Kerk-zijn betekent ook samen zingen. Door de corona­maat­re­ge­len is samenzang nu uit­ge­slo­ten. Het is ook wat in deze corona­tijd het meest door kerk­gan­gers wordt gemist (aldus onder­zoek uit januari 2021)! Maar niemand houdt u tegen thuis uit volle borst te zingen. SamenKerk helpt u daarbij. Neem nu dit lied: ‘Tot u ben Ik gezon­den’.

Orgel

Piano

tekst: Huub Oosterhuis (* 1933)
melodie: Bernard Huijbers (* 1922 - † 2003)
piano/orgel: Jos Martens
zang: Julia Breemer
Angelique Broerse - Van Hal
Jos Martens

Tot het stan­daard­re­per­toire van veel kerkkoren behoort ook zeker het lied ‘Hij ging van stad tot stad’. Huub Oosterhuis publi­ceerde dit lied in 1964 in zijn eerste liedbundel 30 Liederen voor een Neder­landse li­tur­gie onder de titel: ‘Het lied Tot u ben ik gezon­den’. Dit kerk­lied telt vier strofen en gaat over de zen­ding van Jezus (strofe 1-3) en over onze eigen, chris­te­lijke zen­ding in de wereld (strofe 4).

De eerste twee strofen ver­tellen over het open­ba­re optre­den van Jezus. Hij ging van stad tot stad en dorp tot dorp om de Blijde Bood­schap te ver­kon­di­gen, waar Hij zieke en gewonde mensen genas en hen bemoe­digend toesprak. Hij bracht licht in de duisternis en bood mensen een veilige beschut­ting. Ie­der­een die hulp­be­hoe­vend was, kon (en kan) bij Jezus terecht.

De derde strofe refereert naar het Laatste Avondmaal, waar Jezus brood nam en zijn leer­lin­gen vroeg dit tot zijn ge­dach­te­nis te blijven doen. Woor­den die wij dage­lijks in de kerk herhalen. In de laatste strofe wordt op­val­lend genoeg de naam van Jezus voor het eerst genoemd en de kracht die van die Naam uitgaat: won­de­ren ver­rich­ten en mensen verlichten. Wat een mooie opdracht voor ons in de wereld!

In het refrein wordt naar twee evan­ge­liecitaten verwezen. “Hij heeft alles wel­ge­daan” is geno­men uit het evan­ge­lie van Marcus 7,37 (de reactie van de omstan­ders bij de gene­zing van een doofstomme) en “tot wie zou ik anders gaan” is afkoms­tig van de uit­spraak van Simon Petrus: “Naar wie zou­den we moeten gaan, Heer? U spreekt woor­den die eeuwig leven geven”, zoals Johannes 6,68 dit be­schre­ven heeft.

De melodie van Bernard Huijbers is een­vou­dig, ver­tellend en goed te zingen door de beperkte toonom­vang. Het couplet staat in de kerk­toonsoort e-aeolisch en het refrein in G-majeur. Daardoor heeft het refrein het karakter van een acclamatie gekregen, die na de mineur­sfeer van het couplet telkens ver­frissend klinkt en bijna niet anders dan en­thou­siast kan wor­den gezongen.

Jos Martens

Hij ging van stad tot stad

Hij ging van stad tot stad, Hij sprak:
“Tot u ben Ik gezon­den.”
Voor zieken en gewon­den
had Hij een woord, een onderdak.

Refrein
Alles heeft Hij wel­ge­daan.
Tot wie zou ik anders gaan.

Hij gaf aan blin­den het gezicht.
De nacht heeft Hij ver­dre­ven.
Gaf doden weer het leven.
Waar Hij voorbij ging, werd het licht. Refrein

Daags voordat Hij gestorven is,
heeft Hij het brood geno­men:
“Hiertoe ben Ik geko­men;
doet dit tot mijn ge­dach­te­nis.” Refrein

En alwie Jezus’ naam belijdt,
zal won­de­ren ver­rich­ten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd. Refrein

Video

Zingt voor de Heer

De rubriek Zingt voor de Heer is een nieuwe rubriek in bisdom­blad SamenKerk waarbij in elke editie een liedje wordt be­spro­ken. Op deze kunt u het liedje be­luis­te­ren en bewon­de­ren, maar na­tuur­lijk ook uit volle borst mee­zingen! De rubriek wordt ver­zorgd door Jos Martens.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 25 maart 2024Passiemuziek met Jos Martens Audio
zaterdag, 1 juli 2023Amazing Grace Video
donderdag, 4 augustus 2022God wil een tempel bouwen Audio Video
donderdag, 2 juni 2022Veni Sancte Spiritus Audio Video
donderdag, 7 april 2022Christus die verrezen is Audio Video
donderdag, 3 februari 2022Liefde, eenmaal uitgesproken Audio Video
vrijdag, 29 oktober 2021Hoor wie zingt daar, kinderenÖ Audio
donderdag, 2 september 2021Bron van geluk voor wie Hem wil geloven Audio Video
donderdag, 1 juli 2021De dag gaat open voor het Woord des Heren Audio Video
donderdag, 6 mei 2021Gekomen is uw lieve mei, Maria Audio Video
donderdag, 21 januari 2021God heeft het eerste woord... en het laatste Audio Video
donderdag, 17 december 2020Een ster ging op uit IsraŽl Audio VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose