Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Vijftig jaar Sant’ Egidio gevierd in Amsterdam

gepubliceerd: dinsdag, 24 april 2018

Zondag­mid­dag 22 april werd het vijf­tig­ja­rig bestaan van Sant’ Egidio gevierd in de Mozes en Aäron­kerk. Dat gebeurde met een con­fe­ren­tie geleid door Leo Fijen over de bete­ke­nis van Sant’ Egidio voor de kerk, voor de stad en de wereld met onder meer oud-minister Bert Koen­ders en Hilde Kieboom en een heilige Mis waarin bis­schop Jean Pierre Delville hoofd­cele­brant was.

Voor de con­fe­ren­tie was de kerk al groten­deels volge­stroomd met mensen, waar­on­der veel vrij­wil­li­gers van Sant’ Egidio Am­ster­dam, Apel­doorn, Roosendaal, Utrecht of Bergen op Zoom. Ook bevriende pries­ters uit Am­ster­dam en omge­ving waren aanwe­zig.

Leo Fijen had voor­af­gaand aan de con­fe­ren­tie een geloofs­gesprek met mgr. Hendriks. De con­fe­ren­tie zelf bestond uit drie rondes. In de eerste ronde mocht de hulp­bis­schop samen met Colm Dekker van Sant’ Egidio Am­ster­dam met leo Fijen spreken over de bete­ke­nis van Sant’ Egidio voor de kerk. Hij zei onder meer dat die uitgaat boven wat Sant’ Egidio feite­lijk kan doen. Er zijn 300.000 mensen een­zaam in Am­ster­dam, waar­van 80.000 mensen zich erg een­zaam voelen; na­tuur­lijk kan Sant’ Egidio dat niet allemaal oplossen. Maar het is een sig­naal en een teken in onze indi­vi­dua­lis­tische maat­schappij dat uitgaat boven de feite­lijke ac­ti­vi­teit en dat doorgeeft dat vriend­schap en aan­dacht voor elkaar be­lang­rijke waar­den zijn. De wens van de bis­schop aan de gemeen­schap was dat zij trouw mogen blijven aan hun mooie cha­risma.

In de tweede ronde waren Peter Kranen­burg van de ChristenUnie in Apel­doorn en diaken Ronald Dashorst van Sant’ Egidio die spraken over de bete­ke­nis van Sant’ Egidio voor de stad. Zij gaven bei­den een mooi ge­tui­ge­nis, ‘buiten­staan­der’ Peter kranen­burg gaf dui­de­lijk aan geraakt te zijn door de dienende, onzicht­ba­re nede­rig­heid van Sant’ Egidio.

In de derde ronde was het oud-minister Bert Koen­ders die aan het woord kwam. Hij had Sant’ Egidio in Afrika leren kennen, waar hij onder meer met de hui­dige aarts­bis­schop van Bologna in contact was geko­men die al heel lang bij Sant’ Egidio betrokken is. Het was dui­de­lijk dat de oud-minister geraakt was door de nede­rig­heid en de des­kun­dig­heid van Sant’ Egidio onder meer in het op gang brengen en be­ge­lei­den van vredes­pro­ces­sen, zoals in Mo­zam­bi­que. Koen­ders was in gesprek met Leo Fijen samen met Hilde Kieboom, die al vele jaren in­spi­re­rend lei­ding geeft aan Sant’ Egidio België en Neder­land.

Om 17.00 uur ’s mid­dag was de heilige Eucha­ris­tie. De bis­schop van Luik, mgr. Jean Piere Delville, is al sinds zijn studie­tijd in Rome nauw betrokken bij het werk van de gemeen­schap. Hij was hoofd­cele­brant en predi­kant bij de Eucha­ris­tie­vie­ring, waarbij ook de rector van de kerk, mgr. Joop Stam, en Abt Gerard Mathijsen con­ce­le­breer­den, samen met ver­schil­lende andere pries­ters.

Het was een mooie en in­spi­re­rende dag, die hopen­lijk velen zal hebben aange­moe­digd het menslievende gezicht van de Kerk in zorg voor de naaste gestalte te geven.

On­der­staan­de foto­se­rie is van Paul Frank­hui­zen.

(bron: arsacal.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
maandag, 27 september 2021‘Naar een steeds groter wij’
maandag, 20 september 2021Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag
vrijdag, 16 juli 2021Naar een steeds groter wij
woensdag, 19 mei 2021Caritas en naastenliefde Video
dinsdag, 14 april 2020Geef mensen zonder papieren een verblijfsstatus
woensdag, 18 maart 2020Derde dag van het Noveengebed vanuit Sant'Egidio Video
donderdag, 27 februari 2020Sant'Egidio viert 52e verjaardag
zondag, 23 februari 2020Diner voor onze vrienden van de straat
maandag, 28 oktober 2019Herdenkingswake voor omgekomen vluchtelingen
donderdag, 8 november 2018Boekpresentatie Sant’ Egidio
woensdag, 7 september 2016De armen zijn onze vrienden
donderdag, 17 maart 2016Indrukwekkende Stille Omgang-viering bij Sant’EgidioBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose