Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag

Zaterdag 25 september - Werelddag Migranten en Vluchtelingen

gepubliceerd: maandag, 20 september 2021
foto: Sant'Egidio
Sprekers bekend Caritas ontmoetingsdag

De bij­een­komst op 25 sep­tem­ber in Am­ster­dam van­wege de Wereld­dag van Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen wordt een mooie ont­moe­tings­dag. Vanuit vier organi­sa­ties spreken steeds twee mensen over de weg die zij samen gegaan zijn om te zorgen dat mi­gran­ten een nieuwe toe­komst vin­den:

Ont­moe­tings­dag ‘Naar een steeds groter wij’

De katho­lie­ke kerk viert elk jaar op de laatste zon­dag van sep­tem­ber de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen. Naar aan­lei­ding van deze dag or­ga­ni­se­ren het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Cordaid, Sant’ Egidio en de Vas­ten­ac­tie op zater­dag 25 sep­tem­ber 2021 een bij­zon­dere bij­een­komst in de Mozes en Aäron­kerk in hartje Am­ster­dam.

Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen

Dit event staat in het teken van het thema ‘Naar een steeds groter wij’, dat paus Fran­cis­cus heeft gekozen voor de 107e editie van deze Wereld­dag. Hiermee roept de paus op tot ver­bon­den­heid en broe­der­schap, als één familie. Niet ‘wij en zij’, of ‘ons en de anderen’, maar een uit­no­di­ging aan ie­der­een om ons in te zetten voor wer­ke­lijke ont­moe­ting en het herstel van onze men­se­lijke familie. Dat doen we door mi­gran­ten en vluch­te­lingen gastvrij te verwel­ko­men, be­scher­men, onder­steunen en te helpen participeren en integreren in onze samen­le­ving.

Ont­moe­ting

Op zater­dag 25 sep­tem­ber vieren we de gast­vrij­heid met een uniek inhou­de­lijk pro­gram­ma door over hoe we dit in de dage­lijkse praktijk brengen, afgewisseld met muzikale bijdragen. Het pro­gram­ma wordt uitge­voerd in samen­wer­king met vluch­te­lingen en andere nieuwkomers in onze samen­le­ving. De ont­moe­ting staat centraal, ook in een ge­za­men­lijke lunch waar­mee de bij­een­komst wordt af­ge­slo­ten.

Paus Fran­cis­cus schrijft in zijn en­cy­cliek Fratelli Tutti: “Na de ge­zond­heids­cri­sis zou de slechtste reactie zijn om ver­der weg te zinken in een consu­menten­koorts en in nieuwe vormen van zelfbehoud. Moge de hemel ons helpen dat er geen opdeling ont­staat tussen ‘de anderen’ en ‘wij’, maar dat wij allen samen één ‘wij’ wor­den!”

Opening door Mgr. Hendriks

Mgr. Jan Hendriks van Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zal deze speciale bij­een­komst openen. Hij pleit al jaren voor een grotere inzet voor een meer recht­vaar­dige wereld. ”Voor hen die door oorlog en hon­ger, natuur­ge­weld en geloofs­ver­vol­gingen van huis en haard ver­dre­ven zijn: dat Gods Geest hen mag troosten en helpen en dat zij dankzij de hulp van velen een nieuw thuis en een nieuwe toe­komst mogen vin­den.”

Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Vas­ten­ac­tie, Sant’ Egidio en Cordaid nodigen u van harte uit om hierbij aanwe­zig te zijn!

Details

datum: zater­dag 25 sep­tem­ber 2021
tijd: 10.30 - 13.30 uur (zaal open om 10.00 uur)
locatie: Mozes en Aäron­kerk, Waterloo­plein 207, Am­ster­dam
bijdrage: Deelname is gratis
aanmel­ding: via caritas@bisdomhaarlem-amster­dam.nl
in­for­ma­tie: www.santegidio.nl

Downloads

 Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 15 november 2022Beroemdste dakloze in Amsterdam aangekomen
maandag, 7 november 2022Onthulling standbeeld - Homeless Jesus
woensdag, 2 november 2022Allerzielenherdenking omgekomen vluchtelingen
woensdag, 26 oktober 2022Inspiratiedag werkgroep Vluchtelingen
woensdag, 19 oktober 2022Kapel van Cor
maandag, 17 oktober 2022Waar zijn de armen?
maandag, 10 oktober 2022Nieuwe inpakmachine
woensdag, 21 september 2022Pausboodschap Werelddag Migranten en Vluchtelingen
maandag, 19 september 2022Volop inspiratie voor de Caritas
dinsdag, 6 september 2022Sprankelijke sprekers op Inspiratiedag Caritas
dinsdag, 30 augustus 2022Global Friendship, Global Peace
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
vrijdag, 5 augustus 2022Inspiratiedag Caritas - Programma bekend
zondag, 3 juli 2022Pausboodschap Werelddag van de Armen
zaterdag, 2 juli 2022Inspiratiedag Caritas
zaterdag, 2 april 2022Verslag besturenmiddag PCI's
maandag, 15 november 2021Besturenmiddag (I)PCI uitgesteld
vrijdag, 12 november 2021Werelddag van de armen
dinsdag, 2 november 2021Herdenking overleden vluchtelingen
zondag, 31 oktober 2021Besturenmiddag (I)PCIBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose