Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Naar een steeds groter wij’

Werelddag Migranten en Vluchtelingen

gepubliceerd: maandag, 27 september 2021
foto: Wim Koopman
‘Naar een steeds groter wij’

Op de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen vond in de Mozes en Aäron­kerk een in­druk­wek­kende bij­een­komst plaats met als titel: ‘Naar een steeds groter wij’. Na een inlei­ding door de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. Hendriks, brachten vier organi­sa­ties voor­beel­den naar voren van de ont­moe­ting met vluch­te­lingen en mi­gran­ten in ons land. Het geheel werd omlijst door prach­tige muziek op ver­schil­lende instru­menten uit de hele wereld.

Een wij dat steeds groter wordt

In zijn inlei­ding beschreef de bis­schop hoe we in de corona­pan­de­mie hebben gezien dat we allemaal in het­zelfde schuitje zitten. Paus Fran­cis­cus roept ons op om niet lan­ger te denken in termen als ‘zij’ en ‘die mensen daar’, maar alleen als ‘ons’ en ‘wij’. Een ‘wij’ dat steeds groter wordt, over de grenzen van culturen en religies heen. Hij vraagt ons om actief op zoek te gaan naar mensen die aan de kant staan en die nog niet bij ‘wij’ horen.

Vier werk­woor­den

Dat kunnen we doen door vier werk­woor­den: verwel­ko­men, be­scher­men, onder­steunen en integreren.

Verwel­ko­men

Een voor­beeld van verwel­ko­men vormen de huma­ni­taire corridors van Sant’ Egidio, waar­mee kwets­ba­re mensen vanuit vluch­te­lingen­kampen veilig en legaal wor­den over­ge­bracht naar Europa. Samen met Pieter Wieërs van Sant’ Egidio Antwerpen ver­telde de Syrische Farah Soud over zijn komst naar België met deze corridors, waar­mee in totaal al meer dan 3.700 kwets­ba­re mensen wer­den verwelkomd.

Be­scher­men

Savannah Koolen ver­telde met de Eritrese Sami over het be­scher­men van vluch­te­lingen in Neder­land. Er zijn veel jonge vluch­te­lingen zoals Sami in Neder­land, die hun min­der­ja­rig­heid niet kunnen bewijzen en daarom als meer­der­ja­rig behandeld wor­den. Savannah zoekt met de Stich­ting Here to Support een veilige plek voor hen en probeert hen op alle moge­lijke manieren te helpen bewijzen dat ze min­der­ja­rig zijn.

Onder­steunen

Het werk­woord onder­steunen kwam in beeld met het voor­beeld van Marjan en de Cubaanse Annabel. Al zes­tien jaar zijn ze bevriend en is Marjan als een oma voor Annabels dochter Aisha. De warme band van hun ont­moe­ting was voel­baar in een prach­tig filmpje dat ze met elkaar had­den gemaakt.

Integreren

Bij het woord integreren ver­tel­den Basel Malki uit Syrië en Joris van Gerven van Sant’ Egidio over hun vriend­schap. Integreren is niet: je aanpassen aan een andere cultuur. Het is een weder­zijdse verrij­king waar je een ander, mooier mens van kunt wor­den.

­


Ont­moe­ting en per­spec­tief

Tot slot werd een toe­koms­tig project voor­ge­steld van Fran­cis­cus Per­spec­tief. Zij zijn op zoek naar een geschikte locatie om een huis te openen waar een aantal onge­do­cu­men­teer­den samen met twee Neder­landse ge­zin­nen kunnen gaan wonen, met als doel om met hen op zoek te gaan naar een toe­komstper­spec­tief. Aan­slui­tend brachten de aanwe­zigen dat grotere ‘wij’ in de praktijk in geanimeerde gesprekken en ont­moe­tingen bij een ge­za­men­lijke lunch.

Inter­view

Naar aan­lei­ding van de Wereld­dag Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen publi­ceerde dag­blad Trouw een inter­view met Mgr. Jan Hendriks. Daarin stelt de bis­schop o.a. “Ons land moet een ruim­har­tig asiel­be­leid voeren (...) Ook als het om de nieuwe stroom Afghaanse vluch­te­lingen gaat.”

Foto­se­rie

Foto­graaf Wim Koopman maakte weer een uit­ge­breide foto­se­rie.


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 21 mei 2024‘Luisteren naar wie niemand luistert’
woensdag, 3 april 2024Besturenavond IPCI’s
dinsdag, 12 maart 2024Tweede prijs voor Casa Migrante
dinsdag, 13 februari 2024Fotoexpositie - Ongedocumenteerd en op leeftijd
zondag, 11 februari 2024Wereldziekendag
vrijdag, 9 februari 2024Inspiratiedag diaconie
woensdag, 7 februari 2024Pausboodschap Wereldziekendag
donderdag, 30 november 2023Landelijke katholieke caritaswebsite
vrijdag, 24 november 2023Caritas maakt komst Mondzorgkaravaan mogelijk
maandag, 13 november 2023Drugspastoraat naar het Noorden
zondag, 29 oktober 2023Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen
woensdag, 25 oktober 2023Pausboodschap Werelddag van de Armen
donderdag, 12 oktober 2023Startdagen Vastenactie
dinsdag, 10 oktober 2023De mystiek van Casa Migrante
donderdag, 28 september 2023Boodschap paus Franciscus Wereldmissiedag Video
maandag, 25 september 2023Indrukwekkende opvoering theatervoorstelling ‘Zie de mens’
zaterdag, 9 september 2023Dag van de gevangene
maandag, 4 september 2023PCI opgericht voor Franssprekende parochie
zondag, 3 september 2023Taking Care+ van start in Amsterdam
vrijdag, 1 september 2023Pausboodschap Werelddag van migrant en vluchtelingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose