Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Global Friendship, Global Peace

Internationale vredesconferentie Sant’Egidio

gepubliceerd: dinsdag, 30 augustus 2022

Vanuit heel Europa, van Dene­mar­ken tot Portugal en van het Verenigd Ko­nink­rijk tot Oekraïne, kwamen dit week­ein­de meer dan 700 jon­ge­ren naar Am­ster­dam voor de jaar­lijkse inter­na­tio­nale vredes­con­fe­ren­tie Global Friendship, Global Peace van de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio.

Na de jaren van pandemie, waarin de jon­ge­ren elkaar alleen van scherm tot scherm zagen, was de vreugde onder de jon­ge­ren groot om elkaar weer live te ont­moe­ten en samen na te denken over de uit­dagingen waar de wereld na de pandemie en de oorlog in Oekraïne voor staat.

Mario Giro

Op de eerst dag heeft Mario Giro, voor­ma­lig Ita­li­aans viceminister van Bui­ten­landse Zaken, de jon­ge­ren uitleg gegeven over de reali­teit van de oorlog en de nood­zaak om aan vrede te blijven werken. Hij legde de link met Etty Hillesum, die in haar tijd zei: “Als er maar één goede Duitser zou zijn, is dat genoeg om niet alle Duitsers te haten.” De jon­ge­ren uit alle Europese lan­den waren geraakt en het was te merken dat ze hunkeren naar een hoop­vol per­spec­tief op de situatie in Europa en de wereld. Zíj zijn de nieuwe gene­ra­tie die out-of-the-box moet denken om tot nieuwe oplos­singen te komen.

Bezoek Anne Frankhuis

De volgende ochtend bezochten alle jon­ge­ren het Anne Frankhuis, dat nog nooit eer­der een hele ochtend vrijmaakte voor zo'n grote groep maar graag een uit­zon­de­ring maakte voor Europese jon­ge­ren die hun erva­ring mee­ne­men naar hun eigen ste­den en lan­den. De jon­ge­ren waren erg onder de indruk, ook van het bezoek aan het Holo­caust Namen­mo­nu­ment daarna.

Kop van Java

Op zater­dag­mid­dag kwamen de jon­ge­ren samen voor een vredesmani­fes­ta­tie op de Kop van Java. Daar klonk ook het verhaal van Katia Sorokopud, een 25-jarige verpleegster uit Kiev, die ver­telde hoe zij te mid­den van de ruïnes, waar een pries­ter in haar armen stierf, opnieuw heeft leren lachen met de kin­de­ren die de jon­ge­ren in Kiev ont­moe­ten in de School van Vrede. Ze riep de jon­ge­ren op: "Blijf werken voor de vrede. Zelfs het grootste kwaad, oorlog, kan overwonnen wor­den met een grotere liefde. Tijdens de bombarde­menten heb ik mijn pa­tiën­ten bijgestaan en ben samen met de Ge­meen­schap van Sant’ Egidio de armen blijven helpen, want oorlog treft altijd de zwaksten."

Teun Toebes

Ook op plekken waar geen oorlog is, werken de jon­ge­ren aan een cultuur van vrede door zich in te zetten voor mensen die een­zaam zijn en niet gezien wor­den. De jonge schrijver Teun Toebes, die al 2½ jaar in een ver­pleeg­huis samenwoont met demen­te­rende ouderen, hield een pleidooi voor men­se­lijk­heid en een mooi en zin­vol sa­men­le­ven met ouderen, ook de velen met dementie, wiens stem niet meer gehoord wordt.

Oorlogs­mo­nu­ment

De jon­ge­ren, die in ver­schil­lende lan­den hun hulp bie­den aan hen die de oorlog ontvlucht zijn, ant­woord­den op deze toe­spra­ken: “Vriend­schap met kin­de­ren in vluch­te­lingen­kampen en de vriend­schap met vluch­te­lingen, eenzame ouderen en kin­de­ren in onze ste­den leert ons dat we kunnen dromen van een wereld van vrede. Dat kunnen we doen, omdat we het willen doen. Vrede is moge­lijk en wij willen die opbouwen.” Daarna wer­den bloemen gelegd bij het oorlogs­mo­nu­ment.

De jon­ge­ren spraken deze dagen over thema’s als migratie, armoede en eco­lo­gie om uitdruk­king te geven aan de hoop op vrede van de jonge gene­ra­ties, om een cultuur van soli­da­ri­teit en in­te­gra­tie te ver­sprei­den.

Marco Impagliazzo

Op zon­dag werd de con­fe­ren­tie af­ge­slo­ten met een plenaire bij­een­komst met de voor­zit­ter van Sant’ Egidio, Marco Impagliazzo. Hij verwees naar Anne Frank en Etty Hillesum die hun idealen vasthiel­den. Ze hiel­den hoop in de oorlog, omdat ze zich deel voel­den van een ge­meen­schap en zorg­den voor anderen. Geloof de pessi­misten niet. Als je alleen bent, raak je gevangen in jezelf, maar samen kunnen we de wereld ver­an­de­ren. Laten we een ge­meen­schap opbouwen van allen voor allen, waarin niemand is uit­ge­slo­ten. Laten we achter onze schermen vandaan komen en plekken opbouwen waar we elkaar echt ont­moe­ten, face to face.

Con­fe­ren­tie 2023

Vol span­ning wachtten de jon­ge­ren op de laatste aan­kon­di­ging: “We zien elkaar in 2023 opnieuw live in Padua en Venetië!”

(foto's: Sant’ Egidio)Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 17 februari 2023Jongerenprogramma Stille Omgang Video
dinsdag, 14 februari 2023Steun financieel Wereldjongerendagen
dinsdag, 6 december 2022WJD@Home Ameland
vrijdag, 25 november 2022Aanmelding WJD 2023 geopend
woensdag, 16 november 2022Nationale jongerencollecte Video
vrijdag, 11 november 2022Wereldjongerendag
vrijdag, 14 oktober 2022Start tour WJD kruis
vrijdag, 16 september 2022Tour Wereldjongerendagenkruis door het bisdom
vrijdag, 9 september 2022WJD Promotieteams gaan het bisdom in
vrijdag, 26 augustus 2022Europese jongerenontmoeting Amsterdam
dinsdag, 12 juli 2022WJD reis via Parijs, Bayonne, Burgos, Fatima en Lourdes
woensdag, 6 juli 2022Tienerkamp BreakOut - Zorg voor elkaar
woensdag, 29 juni 2022Tienerdag
woensdag, 15 juni 2022Tour met het Wereldjongerendagenkruis
maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home Fotoreportage
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag VideoBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose