Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Verslag diaconale excursie ActiefTalent Purmerend

Woensdag 10 september 2014

gepubliceerd: woensdag, 1 oktober 2014

Van de diaconale excursie naar ActiefTalent in Purmerend is een ver­slag in twee delen gemaakt. Het eerste deel is ge­schre­ven door een van de aanwe­zigen die de avond in een notendop heeft samen­ge­vat. Het tweede deel gaat uit­ge­brei­der in op het verloop van de avond, de bete­ke­nis van ActiefTalent voor de doel­groep en haar relatie met de parochiële caritas.

Deel 1 - De excursie in een notendop

Op 10 sep­tem­ber 2014 werd in ons Bisdom een diaconale excursie geor­ga­ni­seerd naar Stich­ting ActiefTalent in Purmerend. De Stich­ting is gehuisvest in een ruime loods op het industrie­ter­rein van Purmerend.

Verslag diaconale excursie ActiefTalent PurmerendZij bie­den dagbeste­ding aan mensen met een psychiatrische en/of een versla­ving ach­ter­grond. De deel­ne­mers leveren werk, zoals fietsen repareren, schil­de­ren, tuinen onder­hou­den en kunnen bij de stich­ting ook gebruik maken van facili­teiten, zoals een timmer­werk­plaats, een hobby­ruim­te, com­puters en een wasmachine en dro­ger. Ook is er een ‘weggeef­win­kel’ waar kle­ding en aller­hande spulletjes wegge­ge­ven kunnen wor­den aan mensen die niet veel te beste­den hebben. De deel­ne­mers ont­van­gen per dag­deel een kleine gel­de­lijke bijdrage en een warme mid­dag­maal­tijd. Som­mi­ge deel­ne­mers komen iedere dag, anderen wat min­der vaak.

De coördinator ver­telde dat de dage­lijkse praktijk een enkele keer best moei­lijke situaties kan opleveren, er komen af en toe con­flic­ten voor tussen de deel­ne­mers. Maar het was dui­de­lijk te merken dat de mede­wer­kers echt hart voor de zaak hebben.

We wer­den deze avond ont­van­gen door Anita Witte, diaco­naal werker Bisdom Haar­lem – Am­ster­dam, diaken Jack Noë, regio pastor diaconie Purmerend, Birgitt de Bruijn, coördinator ActiefTalent Purmerend en Jaap, kunst­schil­der en deel­ne­mer van ActiefTalent.

Het was een gezellige avond met veel animo en we gingen naar huis met de vraag: hoe kunnen wij deze ideeën en erva­ringen toepassen op onze eigen kerk & omge­ving.

Deel 2 - Uit­ge­brei­der ver­slag

Het verloop van de avond, de bete­ke­nis van ActiefTalent voor de doel­groep en haar relatie met de parochiële caritas.

Verslag diaconale excursie ActiefTalent PurmerendVersla­ving maakt heel veel stuk, ver­telt Jaap aan de bezoekers. Drie jaar gele­den kwam hij bij ActiefTalent terecht. Daar gingen zijn ogen open en zag hij dat er nog andere dingen in het leven zijn. Elke dag is Jaap, een sympathieke zesti­ger, aanwe­zig.

De loods, waar ActiefTalent geves­tigd is, her­bergt naast diverse werk­plaatsen een klein atelier. Daar werkt hij aan zijn schil­derijen, daardoor blijft hij alert en actief bezig. Het helpt hem om zijn alcoholversla­ving in het gareel te hou­den. Dat gaat steeds beter! “Ik ging van glas naar penselen en verf” zo ver­woordt Jaap wat ActiefTalent voor hem betekent. Eind van het jaar exposeert hij zijn werk in het stadhuis.

Waar ben jij goed in?

Vijven­twin­tig Caritas­mensen hebben de moeite geno­men om naar de loods op het industrie­ter­rein in Purmerend te komen. Zij luis­te­ren geboeid en met stijgende verba­zing naar de verhalen van coördinator Birgitt de Bruijn. Verhalen over de leef­we­reld van mensen die aan de zijlijn van het leven staan, ieder met een eigen talent. Dat talent wordt weer zicht­baar als hen structuur wordt aan­ge­bo­den door dagbeste­ding en een warme maal­tijd.

Ieder werkt naar vermogen. De jonge jongens sjouwen 20 dozen per uur, de ander schilt 20 aardappels per dag. Een aantal vrouwen runnen de weggeef­win­kel die er piekfijn uitziet. De sterke mensen knappen parken en tuinen op, verzwakte deel­ne­mers wor­den van huis op­ge­haald. Een op straat zwervende Span­jaard blijkt een goede kok te zijn die elke dag kookt voor de deel­ne­mers en voor de mensen van de nacht­op­vang. Na maan­den van intensieve be­ge­lei­ding door de caritas en maat­schap­pe­lijke in­stel­lingen krijgt hij zijn leven weer een beetje op de rit.

Kleine succesjes

Onder de indruk van de enorme inzet van het kleine team, dat, samen met vrij­wil­li­gers, zorg dragen voor een moei­lijke doel­groep, vraagt een van de bezoekers aan de coördinator waar zij de in­spi­ra­tie voor dit werk vandaan haalt. Dan valt de spraak­wa­terval even stil... “Het zijn de kleine dingen die gebeuren” zegt ze dan. “Je kunt de doelen hier niet te hoog stellen, ik heb niet de illusie dat ik mensen van hun versla­ving af kan helpen. Als we open zijn weet ik dat ze gegeten hebben. Een kleine bijdrage aan hun ge­zond­heid. Ik zie dat sociale contacten met familie en vrien­den her­stel­len, dat de deel­ne­mers onderling voor elkaar zorgen. Dat zijn voor mij de kleine succesjes, de po­si­tie­ve dingen”.

Caritas & ActiefTalent zijn bond­ge­no­ten

Voor Elly van de Caritas van Purmerend ging een wereld open toen zij enkele jaren gele­den de loods instapte van ActiefTalent. “Ie­der­een werkt hier samen, het zijn de zwaksten van de samen­le­ving die hier zitten daar heb ik respect voor, die steunen wij”. In de kerk wordt reclame gemaakt en zowel pa­ro­chi­anen als stads­ge­no­ten raken meer en meer betrokken. Zo ont­staat er ver­bon­den­heid in de stad.

Verslag diaconale excursie ActiefTalent PurmerendAls de caritas spullen nodig heeft of juist over heeft overleggen zij met ActiefTalent. Beide zijn betrokken bij de warme maal­tijd voor de mensen van de nacht­op­vang. De koks van ActiefTalent koken, de caritas betaalt de bood­schappen. “Maar dat zou de ge­meen­te toch moeten doen, dat kunnen zij toch niet aan de kerken overlaten?” merkt een van de bezoekers op.

Diaken Noë ver­telt hoe het contact met de ge­meen­te is gegroeid van luis in de pels tot een ver­trouwens­re­la­tie. “Durf instanties aan te klagen als het moet” roept hij op. “Als kerk zijn wij de enige in een onaf­han­ke­lijke positie, wees niet bang laat je stem horen”. Van groot belang is de bin­ding met organi­sa­ties. “We zitten als kerk nog overal, hebben veel vrij­wil­li­gers en kunnen maat­schap­pe­lijk iets betekenen.

Dat is precies wat de hui­dige paus van ons vraagt: verbind je met mensen! Vraag je als kerk­ge­meen­schap steeds weer af: tot wie verhoud je je?

Anita Witte
Dienst Caritas, bisdom Haar­lem-Am­ster­damGerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 4 april 2017Driedaagse pelgrimstocht Vastenactie
dinsdag, 14 maart 2017Dag van de Caritas - Welkom?!
maandag, 28 november 2016Indrukwekkende bezielingsdag voor caritasmensen
dinsdag, 3 november 2015Over vluchtelingen... en over ons...
dinsdag, 20 oktober 2015Verslag netwerkbijeenkomst WMO en kerken
zaterdag, 16 mei 2015Maak kennis met de achterkant van Amsterdam!
donderdag, 14 mei 2015Overleven in Amsterdam
maandag, 11 mei 2015Ubi Caritas - Caritas voor migranten
maandag, 19 januari 2015Infoboekje voor parochiŽle caritasinstellingen
maandag, 30 juni 2014Diaconale Excursie ActiefTalent Purmerend
donderdag, 19 juni 2014Uitnodiging Bezielingsdag 2014
maandag, 2 juni 2014Dag van de Caritas voor de migrantengemeenschappen
maandag, 31 maart 2014Jongeren betrekken bij Caritas / DiaconieBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose