Bisdom Haarlem-AmsterdamDelen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eerste promotiemateriaal bisdombedevaart beschikbaar

Beleven van het evangelie centraal tijdens bedevaart

gepubliceerd: dinsdag, 13 mei 2014

Afgelopen week von­den in Heems­kerk (6 mei), Noord-Scharwoude (7 mei) en Am­ster­dam Buitenvel­dert (8 mei) in­for­ma­tie­bij­een­komsten plaats over de bisdom­bede­vaart naar Rome. Het bisdom or­ga­ni­seert deze bede­vaart samen met reis­orga­ni­sa­tie VNB in de mei­va­kan­tie van 2015 naar Rome.

Rolbanner Romebedevaart 2015In de mid­dag wer­den met name pas­to­rale krachten geïn­for­meerd, in de avond  waren vooral vrij­wil­li­gers aanwe­zig. Van al deze personen is het de hoop dat ze “am­bas­sa­deur” wor­den van de bede­vaart in hun regio, pa­ro­chie. Het eerste pro­mo­tie­ma­te­riaal voor de bede­vaart – de posters, banner en een gebeds­kaar­tje – is inmiddels ook be­schik­baar. Dit ma­te­ri­aal is bij voor­keur te ver­krij­gen via de zojuist genoemde am­bas­sa­deurs.

Posters en banner

Tijdens de Chrisma vie­ring op 16 april jl. in de BAVO ka­the­draal van Haar­lem wer­den voor het eerst de banner, posters en gebeds­kaar­tje getoond, die de pro­mo­tie voor de bisdom­bede­vaart naar Rome onder­steunen. Daarna waren ze afgelopen week verkrijg­baar op de in­for­ma­tie­bij­een­komsten. Op de ene poster staat een afbeel­ding van het beeld van Petrus bovenop de Sint Pieter (en ook op de banner) en op de andere poster staat een afbeel­ding van Christus in de Sint Paulus  buiten de Muren. Het accent ligt niet op de mooie oude gebouwen van Rome, maar op Rome als plaats waar ont­moe­tingen kunnen plaats­vin­den.

Beleven van het evan­ge­lie

De hoop is dan ook dat de bisdom­bede­vaart als middel mag dienen om de on­der­lin­ge ver­bon­den­heid – in de pa­ro­chie/regio, tussen jong en oud en met het bisdom en de wereld­kerk – te ver­ster­ken. Dat is ook wat de bis­schop­pen bena­drukten, die aanwe­zig waren op de in­for­ma­tie­bij­een­komsten. Mgr. Hendriks: “Er is de afgelopen tijd veel ver­ga­derd in het kader van de fusies. Nu is het moment om iets te doen aan het beleven van het evan­ge­lie”.

Am­bas­sa­deurs

Aan elke pa­ro­chie(regio) is gevraagd één of twee mensen te vragen om als am­bas­sa­deur te func­tio­ne­ren m.b.t. de bede­vaart. Van de meeste regio’s/pa­ro­chies waren één of meer­dere am­bas­sa­deurs aanwe­zig op één van de in­for­ma­tie­bij­een­komsten. Op deze wijze kan via de am­bas­sa­deurs en pas­to­rale krachten ver­dere in­for­ma­tie en pro­mo­tie in de pa­ro­chie(regio) plaats­vin­den. Mocht u am­bas­sa­deur willen zijn voor deze bede­vaart in uw pa­ro­chie(regio) en de bij­een­komsten van vorige week gemist hebben? Neemt u dan contact op met uw pasto(o)r.

Posters en gebedskaarten Romebedevaart 2015

Be­stel­len van de posters

Bij voor­keur via de am­bas­sa­deur van de bede­vaart in uw regio, kunnen de pro­mo­tie­ma­te­rialen besteld wor­den. Er zijn twee posters be­schik­baar: één met het Petrus beeld en één met de Christus mozaïek. Posters kunt u gratis aan­vra­gen bij VNB: Emke de Bruijn, tel 073-681 81 22 of een mail sturen naar: emke.debruijn@vnbpelgrims­reizen.nl

Be­stel­len van de banner en het gebeds­kaar­tje

Per regio is er één gratis banner be­schik­baar. De kosten van extra banners bedragen € 65 inclusief verzend­kos­ten. Gebeds­kaar­tjes zijn gratis. De banners en gebeds­kaar­tjes zijn aan te vragen via: bede­vaart@bisdomhaarlem-amster­dam.nl Graag uw naam en regio vermel­den.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie over de bede­vaart kunt u dus inwinnen via de am­bas­sa­deur in uw pa­ro­chie of regio.  Meer in­for­ma­tie over de reis zelf zal in juni bekend wor­den. De fol­ders met de de­fi­ni­tieve prijzen en meer in­for­ma­tie over het precieze pro­gram­ma van de bede­vaart zullen dan ook be­schik­baar zijn. Bovendien zal dan de in­schrij­ving voor de reis geopend wor­den.
Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 19 mei 2015Vreugde alom
zondag, 10 mei 2015Internationale aandacht voor bisdombedevaart Video
vrijdag, 8 mei 2015Nagekomen fotoís
vrijdag, 8 mei 2015Vertraging vliegreis - update 8 mei 20.00 uur
donderdag, 7 mei 2015De laatste dag in Rome
woensdag, 6 mei 2015Nagenieten van o.a. de audiŽntie
woensdag, 6 mei 2015Algemene audiŽntie bij paus Franciscus Video
dinsdag, 5 mei 2015Divers programma op bisdombedevaart in warm Rome
dinsdag, 5 mei 2015Fotoís gebedsviering Sint Jan van Lateranen
dinsdag, 5 mei 2015Jongeren Romebedevaart manifesteren zich ook op Facebook
maandag, 4 mei 2015Pelgrims herdenken 4 mei met ZKH Prins Jaime
maandag, 4 mei 2015H.Mis in de Sint Ignatiusbasiliek
zondag, 3 mei 2015Indrukwekkende Eucharistieviering in de Sint Pieter
zondag, 3 mei 2015Bavocantorij zingt voor emeritus Paus Benedictus
zondag, 3 mei 2015Alvast wat fotoís van een bijzondere viering in de Sint Pieter
zaterdag, 2 mei 2015Pelgrims bedevaart aangekomen in Rome
vrijdag, 1 mei 2015Gefascineerd door de bergen
donderdag, 30 april 2015Bisdombedevaart van start
woensdag, 29 april 2015Samen Kerk verschijnt eind mei
dinsdag, 28 april 2015Pelgrimskoor zingt de slotviering van de bisdombedevaartBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose