Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Vrouwe van alle Volkeren

De Vrouwe van Alle VolkerenVerzamelde aan­kon­di­gingen en ver­slagen van gebeds­da­gen voor de Vrouwe van alle Volkeren.
Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
Zondag 4 juni - 12.00 uur - O.L.V. ter Nood Heiloo
nieuws - zaterdag, 6 mei 2023
Stich­ting Vrouwe van alle Volkeren is verheugd dat wij dit jaar weer samen kunnen komen om Maria te eren als Vrouwe van alle Volkeren, nadat we dat enkele jaren niet hebben kunnen doen. De gebeds­dag wordt gehou­den op zon­dag 4 juni 2023 bij het hei­lig­dom Onze Lieve Vrouw ter Nood aan de Kapellaan 146 te Heiloo.
Gebedsdag - Vrouwe van alle Volkeren
nieuws - zaterdag, 7 mei 2022
Op 28 mei 2022 vindt vanuit de Kapel van de Vrouwe van alle Volkeren een inter­na­tio­nale online gebeds­dag ter ere van Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, plaats. Mgr. Jan Hendriks zal in het heilig Misoffer voor­gaan en mgr. J.M. Punt, emeritus bis­schop, zal con­ce­le­breren.
Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
Zaterdag 22 mei - 9.00 uur - Live gestreamd
nieuws - woensdag, 19 mei 2021
Op zater­dag 22 mei 2021 wordt weer een inter­na­tio­nale gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren gehou­den. Van­wege de corona­maat­re­ge­len zal de gebeds­dag live gestreamd wor­den vanuit de Genade­ka­pel in Am­ster­dam.
Over de Vrouwe van alle Volkeren Video
Interview met Mgr. Hendriks op Kathedraal TV
nieuws - maandag, 25 januari 2021
Mgr. Jan Hendriks ver­telt op Ka­the­draal TV over de ont­wik­ke­lingen rondom de Vrouwe van alle Volkeren: ‘De titel en devotie zijn nu juist heel behulp­zaam, maar moeten ge­schei­den wor­den van de ver­schij­ningen en bood­schappen.’
Verduidelijking ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren
van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam
nieuws - woensdag, 30 december 2020
Na consul­ta­tie van en in overeenstem­ming met de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer, verklaar ik het volgende.
Toelichting en pastoraal woord
bij de Verklaring ten aanzien van de Vrouwe van alle Volkeren
nieuws - woensdag, 30 december 2020
De devotie tot Maria als Vrouwe en Moeder van alle Volkeren is goed en waarde­vol, maar moet ge­schei­den blijven van de bood­schappen en ver­schij­ningen. Deze zijn niet erkend door de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer. Dat is de kern van de verhel­dering die in afstem­ming met de Con­gre­ga­tie tot stand is geko­men nadat de laatste tijd in binnen- en bui­ten­land allerlei berichten over de devotie waren ver­sche­nen.
De Vrouwe van alle Volkeren
Reactie op een artikel in het Nederlands Dagblad
nieuws - donderdag, 17 september 2020
Het Neder­lands Dagblad publi­ceerde op 17 sep­tem­ber een artikel van Hendro Munsterman onder de titel “Mariaver­schij­ningen in Am­ster­dam ‘vals’”. Het Vati­caan zou hebben laten weten dat de Mariaver­schij­ningen in Am­ster­dam vals zou­den zijn. Na­tuur­lijk wer­den we over­stroomd met vragen van verontruste gelo­vi­gen. Maar het bericht klopt niet. Een toelich­ting.
Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Düsseldorf
Speciale groet van paus Franciscus
nieuws - maandag, 16 september 2019
Zowel mgr. Punt als mgr. Hendriks waren zater­dag 14 sep­tem­ber op het feest van Kruisverhef­fing bij de gebeds­dag die jaar­lijk ter ere van de Vrouwe van alle volkeren in Düssel­dorf wordt gehou­den. Dit keer was er voor het eerst een speciale groet van de paus.
Indrukwekkende gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren Fotoreportage
nieuws - zaterdag, 1 juni 2019
Werk­zaam­he­den aan het spoor en strandtemperaturen weerhiel­den deel­nemers aan de gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren er niet van naar Am­ster­dam te trekken. De volle zaal in de RAI deelde in gebed en zang, aan­ge­vuld met indruk­wekkende ge­tui­ge­nissen van de Schotse Mgr. John Keenan en acteur Jim Caviezel.
Jim Caviezel bezoekt Amsterdam
Zaterdag 1 juni - Gebedsdag in de RAI
nieuws - dinsdag, 28 mei 2019
Jim Caviezel, bekend als Hollywood-acteur in diverse films en met name degene die in de film “The Passion of the Christ” van regisseur Mel Gibson de rol van Jezus vertolkte, zal op zater­dag 1 juni als gast­spre­ker aanwe­zig zijn bij de Gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren.
Pinksteren - Gebedsdag
Ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
nieuws - dinsdag, 22 mei 2018
De jaar­lijkse gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren vond dit jaar op dezelfde dag plaats als het Hoog­feest van Pink­ste­ren, zon­dag 20 mei 2018. Ruim 600 mensen waren samenge­ko­men in de RAI te Am­ster­dam om de H. Eucha­ris­tie te vieren met de bis­schop, Mgr. J.M. Punt. De dag werd af­ge­slo­ten met een H. Lof gece­le­breerd door de hulp­bis­schop, Mgr. J.W.M. Hendriks.
Mgr. Punt bij gebedsdag in Düsseldorf
Ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
nieuws - woensdag, 6 september 2017
Zater­dag 2 sep­tem­ber was de bis­schop te gast bij de gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren te Düsseldorf. Hij en nog enige andere bis­schop­pen vier­den er samen met de aarts­bis­schop van Keulen, kar­di­naal Rainer Woelki, de H. Eucha­ris­tie.
Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
Zaterdag 27 mei • 12.00 uur • RAI, Amsterdam
nieuws - vrijdag, 28 april 2017
Inter­na­tio­nale sprekers als Dr. Shafiq Abouzayd uit het Verenigd Ko­nink­rijk en Dr. Robert Fastiggi uit de Verenigde Staten zullen spreken tij­dens de Gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van Alle Volkeren op zater­dag 27 mei 2017 in de RAI te Am­ster­dam.
H. Eucharistieviering ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren
Zaterdag 31 mei 2014 - Nicolaasbasiliek Amsterdam
nieuws - maandag, 26 mei 2014
In plaats van de gebeds­dag die de afgelopen vier jaar plaats­vond in de Beurs van Berlage, zal er dit jaar op zater­dag 31 mei 2014 een bij­zon­dere vie­ring plaats­vin­den ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren, in de Nicolaas­basiliek, tegen­over station Am­ster­dam CS.
Gebedsdag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren Fotoreportage
Eerste Pinksterdag – 19 mei – Beurs van Berlage
nieuws - maandag, 15 april 2013
Voor de vierde maal op rij vindt de jaar­lijkse Gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren plaats in de Beurs van Berlage, vlakbij Am­ster­dam CS. Het wordt een dag van gebed en ont­moe­ting, met in­spi­re­rende sprekers.
Gebedsdag Vrouwe van alle volkeren Fotoreportage
nieuws - woensdag, 30 mei 2012
Op Pink­ste­ren werd in de Beurs van Berlage de gebeds- en ont­moe­tings­dag ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren gehou­den. Hierbij een ver­slag van deze geslaagde dag door Steven van Weede en een mooie fotoreportage van Steef J. Pardoen.
Gebedsdag Vrouwe van Alle Volkeren
Eerste Pinksterdag - 27 mei 2012
nieuws - woensdag, 2 mei 2012
Voor de derde maal op rij vindt de jaar­lijkse Gebeds­dag ter ere van de Vrouwe van Alle Volkeren plaats in de Beurs van Berlage. Het wordt een dag van gebed en ont­moe­ting, met in­spi­re­rende sprekers die ver­tellen over de versprei­ding van de devotie tot de Vrouwe van alle Volkeren overal ter wereld.
1e Pinksterdag - Gebedsdag Vrouwe van alle Volkeren
nieuws - zondag, 29 mei 2011
Evenals vorig jaar vindt in de Beurs van Berlage te Am­ster­dam op Pinkster­zon­dag, 12 juni, een gebeds­dag plaats ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren. De dag staat in het teken van de ver­schij­ningen van Maria aan Ida Peerdeman, die plaatsvon­den van 1945 tot 1959. Er zal samen gebe­den wor­den, de H. Eucha­ris­tie wordt gevierd en er is een bij­zon­dere spreker.
Mariale Gebedsdag in Beurs van Berlage
nieuws - woensdag, 19 mei 2010
In de Beurs van Berlage in Am­ster­dam wordt op Pinkster­zon­dag een gebeds­dag gehou­den ter ere van de Vrouwe van alle Volkeren. Deze gebeds­dag wordt geor­ga­ni­seerd van­wege het 65-jarig bestaan van de devotie, sinds de ver­schij­ningen van Maria aan Ida Peerdeman, be­gon­nen in 1945 en ein­digend in 1959. Dit jaar zijn er speciale bijdragen o.a. van bis­schop Joseph Nduhirubusa uit Burundi en de Burundese ge­meen­schap in Neder­land, Prof. Dr. Mark Miravalle uit de VS, marioloog en auteur van vele boeken en publi­ca­ties.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose