Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Dossier Jongerensynode

JongerensynodeIn ok­to­ber 2018 or­ga­ni­seert de katho­lieke kerk een synode (‘bis­schop­pen­ver­ga­de­ring’) in Rome over ‘Jonge­ren, geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping!’.
Nederlandse vertaling slotdocument Jongerensynode
nieuws - dinsdag, 22 januari 2019
Het slot­do­cu­ment van de synode met als thema ‘jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’ is in het Neder­lands ver­taald en nu be­schik­baar. Deze synode werd gehou­den in ok­to­ber 2018 in Rome.
Slotdocument jongerensynode
En brief aan jongeren
nieuws - maandag, 29 oktober 2018
“De Kerk en de wereld hebben jullie en­thou­sias­me dringend nodig.” Dat is de titel van een brief die de synode­vaders hebben opge­steld aan jonge mensen. De brief en het slot­do­cu­ment van de jon­ge­ren­synode zijn zater­dag 27 ok­to­ber ge­pu­bli­ceerd - het slot­do­cu­ment is voorlopig alleen nog in het Ita­li­aans be­schik­baar.
Terugblik Mgr. De Jong op jongerensynode
Een dynamische en intense ervaring
nieuws - zaterdag, 27 oktober 2018
Zater­dag 27 ok­to­ber wordt in Rome het slot­do­cu­ment van de synode over ‘Jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’ ge­pre­sen­teerd. Mgr. De Jong, af­ge­vaar­digde naar de synode namens de Neder­land­se Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is daar niet bij, hij is al terug­gereisd naar Neder­land in ver­band met een wij­ding in bisdom Roermond.
Mgr. De Jong over jongerensynode Fotoreportage
De sfeer is goed en opgewekt
nieuws - vrijdag, 12 oktober 2018
In Rome vindt in ok­to­ber 2018 de bis­schop­pen­synode over ‘jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’ plaats. Voor Neder­land is mgr. dr. Everard de Jong, hulp­bis­schop van Roermond, aanwe­zig.
Bouw met enthousiasme een betere wereld Video
Jongerensynode van start
nieuws - vrijdag, 5 oktober 2018
De bis­schop­pen­synode over de jonge­ren is samen op weg gaan van bis­schop­pen en jon­ge­ren, zo stelt paus Fran­cis­cus bij de ope­ning. Hij onder­streept hoe be­lang­rijk het is om naar elkaar te luis­te­ren en vrij­moe­dig met elkaar te spreken. De paus spoort de deel­ne­mers aan tot hoop, omdat zoals hij zegt ‘hoop ons uitdaagt en in bewe­ging brengt’.
Mgr. De Jong naar jongerensynode
nieuws - woensdag, 19 september 2018
Mgr. dr. E. J. de Jong, hulp­bis­schop van bisdom Roermond, gaat in ok­to­ber namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie naar de Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode over ‘Jon­ge­ren, geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’ in Rome.
Mgr. Mutsaerts naar synode
nieuws - maandag, 16 juli 2018
Namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie zal Mgr. Rob Mutsaerts van 3 t/m 28 ok­to­ber 2018 in Rome deel­ne­men aan de vijf­tien­de ‘Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode’ met als thema ‘Jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’.
Vertaling eindverslag presynode beschikbaar
nieuws - woensdag, 20 juni 2018
Het eind­ver­slag van de ‘pre­synode’ over het thema ‘jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’ is nu be­schik­baar in het Neder­lands. Eerder pre­sen­teerde een deel­ne­mer namens Neder­land aan deze bij­een­komst al de Engelse versie van het ver­slag.
Eindverslag presynode gepresenteerd
nieuws - donderdag, 29 maart 2018
Op woens­dag 29 maart, aan het einde van de Chrisma­mis in Bisdom ’s-Hertogen­bosch, is het eind­ver­slag van de pre-synode ge­pre­sen­teerd aan mgr. Mutsaerts. De hulp­bis­schop van ’s-Hertogen­bosch is portefeuilleh­ou­der jeugd en jon­ge­ren namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.
Resultaten online enquête Jongerensynode
nieuws - vrijdag, 23 maart 2018
In 2017 heeft het Vati­caan een we­reld­wijde online enquête gehou­den onder jon­ge­ren. De uit­kom­sten daar­van vormen mede de input voor de Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode over jon­ge­ren, het geloof en de onderschei­ding van de roe­ping die in ok­to­ber 2018 wordt gehou­den.
Pre-synode over jongeren, kerk en levensroeping
nieuws - vrijdag, 16 maart 2018
Zondag 18 maart 2018 begint in Rome een bij­zon­dere bij­een­komst over ‘jon­ge­ren, het ge­loof en de onder­schei­ding van de roe­ping’. Meer dan 300 jon­ge­ren uit de hele wereld komen bij el­kaar om te spreken over ge­noemd thema in voor­be­rei­ding op de Bis­schop­pen­synode over het­zelfde on­der­werp die in ok­to­ber 2018 plaats­vindt.
Enquête in het Nederlands online!
Voorbereiding op Jongerensynode 2018
nieuws - donderdag, 6 juli 2017
De we­reld­wijde enquête onder jon­ge­ren die het Vati­caan online houdt, wordt in het Neder­lands ver­taald en is don­der­dag 6 juli online be­schik­baar. De vragen­lijst staat op de web­si­te van de Kerk­pro­vin­cie.
Mgr. Hendriks in gesprek over jongerensynode
Donderdag 8 juni • 19.00 uur • Plebanie, Haarlem
nieuws - dinsdag, 30 mei 2017
In ok­to­ber 2018 or­ga­ni­seert de katho­lieke kerk een synode (‘bis­schop­pen­ver­ga­de­ring’) in Rome over ‘Jonge­ren, geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping!’ Ter voor­be­rei­ding daarop vraagt Paus Fran­cis­cus jouw mening, erva­ringen en gedachten over de Kerk.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose