Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Eindverslag presynode gepresenteerd

gepubliceerd: donderdag, 29 maart 2018

Op woens­dag 29 maart, aan het einde van de Chrismamis in Bisdom ’s-Hertogen­bosch, is het eind­ver­slag van de pre-synode ge­pre­sen­teerd aan mgr. Mutsaerts. De hulp­bis­schop van ’s-Hertogen­bosch is portefeuilleh­ou­der jeugd en jon­ge­ren namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Van 19 tot 24 maart 2018 spraken 340 jon­ge­ren uit de hele wereld met elkaar over het thema ‘jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping’. Ze waren naar Rome gegaan op uit­no­di­ging van het Vati­caan om mee te denken in voor­be­rei­ding op de Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode die in ok­to­ber over het­zelfde thema wordt gehou­den.

Bij de overhan­diging

Bij de overhan­diging sprak de ver­te­gen­woor­diger voor Neder­land de woor­den die hij had mee­ge­kre­gen toen hij naar de pre­synode ver­trok: “Hoop heeft twee dochters: ongenoegen en moed. ongenoegen om hoe de dingen gaan, moed om de dingen beter te maken dan ze zijn.” (Au­gus­ti­nus).

Hij ver­telde ook hoe het do­cu­ment tot stand is geko­men: “Het is een proces geweest voor en door jonge mensen, samen hebben we de vragen die door het Vati­caan gesteld zijn beant­woord in kleine groepjes en ver­vol­gens gebundeld in een ver­slagleg­ging aan de ver­taal­groep. Hierna heeft de ver­taal­groep de meest voor­ko­mende ant­woor­den geselec­teerd, deze zijn samen­ge­voegd in een do­cu­ment, dat door jon­ge­ren zelf is ver­taald. Ook de pers­con­fe­ren­tie is door ons­zelf voor­be­reid. Het bij­zon­dere aan het do­cu­ment vind ik dat we er met jon­ge­ren uit de hele wereld­kerk aan gewerkt hebben. Je merkt dan toch dat bij ons in het Westen heel andere on­der­wer­pen spelen dan bij­voor­beeld in Afrika, Azië of Zuid-Amerika. Voor ons als deel­ne­mers was het goed om van elkaar te horen en zo ook ons per­spec­tief op de Kerk te verbre­den. En ondanks de verschillen hebben we ook veel met elkaar gemeen, ook dat was fijn om te delen.”

De ver­te­gen­woor­diger bena­drukte dat het do­cu­ment is bedoeld als hulp­mid­del, om een indruk te geven van de erva­ringen van jon­ge­ren. Het do­cu­ment is volgens hem vooral in­for­ma­tief. “Wij geven aan waar wij staan en leggen deze reali­teit bij de bis­schop­pen neer. Inherent aan zo’n proces is dat niet alles benoemd kan wor­den in één do­cu­ment.”

Hoop

De ver­te­gen­woor­diger sprak zijn hoop uit voor de Bis­schop­pen­synode in ok­to­ber: “Paus Fran­cis­cus heeft aan het begin van de week gezegd dat de kerk risico’s moet durven nemen, wie geen risico’s neemt wordt oud. Onze bis­schop­pen zijn volgens mij nog jong en ik hoop dan ook dat het do­cu­ment ons zal helpen om samen onze creatieve en transparante Kerk op te bouwen.”

Eind­ver­slag

Op de speciale web­si­te is het eind­ver­slag onder andere in het Engels te vin­den.
Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschapBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose