Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Slotdocument jongerensynode

En brief aan jongeren

gepubliceerd: maandag, 29 oktober 2018

“De Kerk en de wereld hebben jullie enthou­si­asme dringend nodig.” Dat is de titel van een brief die de synode­va­ders hebben opge­steld aan jonge mensen. De brief en het slot­do­cu­ment van de jon­ge­ren­synode zijn zater­dag 27 ok­to­ber ge­pu­bli­ceerd - het slot­do­cu­ment is voorlopig alleen nog in het Ita­li­aans be­schik­baar.

Brief

De korte brief is tij­dens de synode in samen­spraak met alle deel­ne­mers ge­schre­ven met als doel de jon­ge­ren een bood­schap van hoop, ver­trouwen en bemoe­diging te bie­den en hen dui­de­lijk te maken dat de Kerk wil luis­te­ren naar de stem van Jezus die door­klinkt in hun vele stemmen, kreten van en­thou­sias­me maar ook in hun momenten van stilte.

Brief van de synode­va­ders aan de jon­ge­ren

Wij, synode­va­ders, richten ons tot jullie, jon­ge­ren van deze wereld, met een woord van hoop, ver­trouwen, troost. In deze dagen zijn wij bijeenge­ko­men om te luis­te­ren naar de stem van Jezus, “de eeuwig jonge Christus”, en in Hem jullie vele stemmen, jullie jubel­kre­ten, klachten en stiltes te herkennen.

Wij weten van jullie inner­lijk zoeken, de vreugde en de ver­wach­tingen, het verdriet en de angst die jullie onrust vormen. Wij wensen dat jullie nu een woord van ons horen: wij willen mede­wer­kers zijn van jullie vreugde, opdat jullie ver­wach­tingen ver­an­de­ren in idealen. Wij zijn er zeker van dat jullie bereid zullen zijn om je met jullie wil om te leven ervoor in te zetten dat jullie dromen gestalte krijgen in jullie bestaan en in de ge­schie­de­nis van de mens­heid.

Laten onze zwak­he­den jullie niet ont­moe­di­gen, laten broos­heid en zon­den geen obstakel zijn voor jullie ver­trouwen. De Kerk is een moe­der voor jullie, zij laat jullie niet in de steek, zij is bereid jullie op nieuwe wegen te be­ge­lei­den, op de hoog­ge­le­gen paden waar de wind van de Geest krachti­ger waait en de wolken van onver­schil­lig­heid, op­per­vlak­kig­heid en moedeloos­heid wegvaagt.

God heeft de wereld zo liefgehad dat Hij haar zijn Zoon heeft ge­schon­ken. Wanneer dan de wereld zich keert naar het materiele, het on­mid­del­lijk succes, het genot en de zwaksten verp­let­tert, helpen jullie haar dan zich weer op te richten en de blik te richten op de liefde, de schoon­heid, de waar­heid en de ge­rech­tig­heid.

Wij zijn een maand lang samen op weg geweest met enkelen van jullie en vele anderen die met ons in gebed en genegen­heid waren verbon­den. Wij wensen deze weg nu voort te zetten in ieder gedeelte van de wereld waarheen de Heer Jezus ons stuurt als missio­naire leer­lin­gen.

De Kerk en de wereld hebben dringend behoefte aan jullie en­thou­sias­me. Word reis­ge­no­ten van de zwaksten, de armen, de door het leven geteken­den.

Jullie zijn het heden, wees een stralende toe­komst.

Slot­do­cu­ment

In het slot­do­cu­ment zijn in 167 stellingen de bespre­kingen over alle deel­the­ma’s van de synode samen­ge­vat. Ook dit gebeurde in samen­spraak met de synode­va­ders, die onder meer door het indienen van wijzi­gingsvoor­stel­len kon­den rea­geren op het concept. Over de de­fi­ni­tieve stellingen werd uit­ein­delijk gestemd. Voor alle stellingen was een ruime twee derde meer­der­heid.

Mgr. Everard de Jong

Mgr. De Jong, deel­ne­mer aan de synode namens de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, heeft deel­ge­no­men aan en heeft mee­ge­spro­ken in alle plenaire- en groepssessies tij­dens de synode. Hij kon in ver­band met een wij­ding in het bisdom Roermond uit­ein­delijk niet stemmen maar heeft er ver­trouwen in dat in het do­cu­ment de stem van alle deel­ne­mers door­klinkt. Hij zegt hierover in een eer­der gegeven inter­view:

De stem­ming geeft aan hoe de bis­schop­pen de paus willen adviseren. Niet meer en niet min­der. Het is een indi­ca­tie hoe deze synodale ver­te­gen­woor­diging van het wereldepis­co­paat de jon­ge­ren ziet en hoe we als Kerk met hen onze hoop op een eeuwig leven kunnen delen en er voor hen kunnen zijn. De paus kan daar mee doen wat hij wenst. Maar het is ook voor de bis­schop­pen zelf een graad­me­ter van hoe hun eigen ideeën gedeeld wor­den door hun ‘collegae’.

(bron: rkkerk.nl)


Gerelateerde nieuwsberichten

dinsdag, 14 mei 2024Onderscheidingsavond levenskeuzen
donderdag, 2 mei 2024Jongerenbijeenkomst Jubeljaar 2025
zaterdag, 20 april 2024Bavodag
maandag, 18 maart 2024Paasgala voor oudere jongeren
maandag, 5 februari 2024Blauwe zusters bij WJD@Home Video
zaterdag, 27 januari 2024‘Ga door je leven met mentaliteit pelgrim’ Video
vrijdag, 26 januari 2024Katholiek Tienerkamp Breakthrough
vrijdag, 26 januari 2024What the WJD happened...
dinsdag, 16 januari 2024WJD@Home op Ameland
vrijdag, 24 november 2023Pausboodschap Wereldjongerendag
dinsdag, 21 november 2023Jongerenbedevaart naar Fulda
zondag, 19 november 2023Nagenieten van de KJD Video
dinsdag, 14 november 2023Bavodag 2024
zaterdag, 4 november 2023Jongerencollecte Video
dinsdag, 10 oktober 2023Together - Op reis voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2023Katholieke Jongerendag
dinsdag, 29 augustus 2023Reünie Wereldjongerendagen
woensdag, 9 augustus 2023Weer behouden thuis
dinsdag, 8 augustus 2023WJD fotoserie maandag
maandag, 7 augustus 2023OnvergetelijkBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose