Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Resultaten online enquête Jongerensynode

gepubliceerd: vrijdag, 23 maart 2018
Resultaten online enquête Jongerensynode

Met een we­reld­wijde online enquête onder jon­ge­ren heeft het vati­caan in 2017 Geïnventa­riseerd wat er leeft bij katho­lie­ke jon­ge­ren, wat ze bezighoudt en hoe ze hun geloof beleven. De uit­kom­sten daar­van vormen mede de input voor de Gewone Algemene Bis­schop­pen­synode over jon­ge­ren, het geloof en de onder­schei­ding van de roe­ping die in ok­to­ber 2018 wordt gehou­den.

Neder­land heeft als een van de (weinige) lan­den de online enquête ver­taald en de Neder­landse uit­kom­sten daar­van zijn nu bekend gemaakt.

Jong Katho­liek

Gerrie Conen, ini­tia­tiefnemer van de Neder­landse vertaling en jon­ge­ren­wer­ker voor Jong Katho­liek namens de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie: ‘We wil­den in Neder­land een zo groot moge­lijke doel­groep voor de enquête bereiken, van­daar dat we besloten om de vragen te vertalen en op die manier de online enquête zo laag­drem­pe­lig moge­lijk te maken. De Neder­landse uit­slagen wer­den uit ons enquêtesysteem geëxpor­teerd en opgestuurd naar Rome, zodat men deze re­sul­taten kan samen­voe­gen met de re­sul­taten van de we­reld­wijde enquête. Ze vormen daar dus onder­deel van het geheel, maar dankzij de Neder­landse ant­woor­den aan de ‘voor­kant’ kunnen wij nu eigen uit­slagen bekend maken en dat is dus vrij uniek.’

De Neder­landse ant­woor­den wor­den nu bekend gemaakt met het oog op en aan­dacht voor de pre-synode over en met jon­ge­ren die momenteel in Rome wordt gehou­den.

Versprei­ding

De online enquête werd vorig jaar bekend gemaakt via de web­si­tes van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie Rkkerk.nl en Jongkatho­liek.nl. Ook via de Facebook­pa­gina van Jongkatho­liek (die door >2000 mensen gevolgd wordt) en Twitter (>1700 vol­gers) werd de enquête onder de aan­dacht gebracht. De ant­woor­den op het online onder­zoek zijn anoniem. De re­sul­taten kunnen niet wor­den herleid tot in­di­vi­duele personen.

De Neder­landse vertaling van de enquête kwam op 6 juli 2017 online. Op 25 no­vem­ber 2017 waren er 1156 vragen­lijsten ingevuld, waar­van 511 volle­dig. De tijd die gemiddeld per vragen­lijst is besteed bedraagt 31 minuten. De enquête bevatte zeven vraag­groepen met in totaal 56 vragen. 17 vragen daar­van bestaan uit een aantal sub­vra­gen en er waren twee open vragen. Om privacy-redenen wor­den de ant­woor­den op de open vragen niet ge­pu­bli­ceerd. Deze wor­den wél anoniem be­schik­baar gesteld aan de dio­ce­sane jon­ge­ren­wer­kers in Neder­land en aan het se­cre­ta­riaat van de synode in Rome.

Op­val­lende uit­kom­sten

 • 44% van de res­pon­denten heeft de vragen­lijst tot het einde toe afgemaakt
 • 81% van de afhakers is niet ver­der geko­men dan de eerste pagina (na het titelscherm) van de vragen­lijst
 • Ver­hou­ding man/vrouw: 49% / 51%
 • De ge­mid­del­de leef­tijd van de res­pon­denten is 24 jaar
 • De meeste res­pon­denten (ruim twee­derde) hebben een posi­tief zelf­beeld
 • Het meren­deel vindt dat het geloof heeft bij­ge­dragen aan de eigen per­soon­lijke groei en vindt het geloof nu nog steeds be­lang­rijk in het eigen leven. Ook over de sociale kant van de Kerk zijn de jon­ge­ren te spreken
 • Een meer­der­heid is posi­tief over de lief­da­dig­heid, de maat­schap­pe­lijke projecten en het werk van mis­sio­na­rissen in ont­wik­ke­lings­lan­den
 • Op de vraag “Wie is Jezus voor jou?” kiezen de meesten de Zoon van God, gevolgd door Een voor­beeld om na te volgen, de Ver­los­ser en iemand die van me houdt
 • 33% van de jon­ge­ren geeft aan de hele dag door op in­ter­net te zitten
  De meeste jon­ge­ren (61%) zit meestal een paar keer per dag op in­ter­net
  57% van de res­pon­denten vindt van zich­zelf dat hij/zij vaker op in­ter­net zit dan goed voor iemand is
  44% van de jon­ge­ren besteedt één tot drie uur per dag aan social media

Re­sul­taten

 

(bron: SRKK)Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 2 mei 2022Beeldverslag WJD@Home
dinsdag, 8 maart 2022“See you in August 2023” Video
donderdag, 13 januari 2022WJD@Home verschuift naar meivakantie Video
dinsdag, 11 januari 2022Tienerkampweekend BreakThrough
maandag, 10 januari 2022WJD @ Home uitgesteld
vrijdag, 19 november 2021Aangepast programma Wereldjongerendag Video
woensdag, 17 november 2021De Kerk laten bloeien
zondag, 7 november 2021Pausboodschap Wereldjongerendag
woensdag, 27 oktober 2021Wereldjongerendag Haarlem
donderdag, 7 oktober 2021Datum WJD 2023 bekend
dinsdag, 14 september 2021Alpha Youth en Alpha Students
zondag, 6 juni 2021Nieuwe bezetting jongerenpastoraat
donderdag, 20 mei 2021Tienerkamp BreakOut - Testify
woensdag, 5 mei 2021Kathedraal TV - Q&A met Mirjam Spruit Video
zaterdag, 10 april 2021Diocesane Alpha Youth
donderdag, 8 april 2021Q&A - Paul Graas - Middelmatigheid is zonde Video
dinsdag, 6 april 2021Speeddaten kloosterordes en godgewijde leven
donderdag, 11 maart 2021Jongerenonderzoek
donderdag, 18 februari 2021Vasten-caritasactie Jongerenplatform
donderdag, 18 februari 2021Netwerkdiner mentorschapBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose