Bisdom Haarlem-Amsterdam


Kevelaerbedevaart 2024

‘Blijf bij ons’

gepubliceerd: zaterdag, 6 juli 2024

Van maan­dag 1 tot en met woens­dag 3 juli gingen negen­tig pelgrims - uit Haar­lem en Am­ster­dam en omge­ving, uit Noord-Scharwoude en Volen­dam, uit West-Friesland en ’t Gooi -, één diaken en zes pries­ters op hun jaar­lijkse bede­vaart naar O.L.V. Troos­te­res van de Bedroef­den in Kevelaer. Het waren bij­zon­dere dagen.

Maan­dag zorgde forse files rond Am­ster­dam voor wat vertra­ging in het reisschema. De dins­dag was een heer­lijke zonnige dag. De woens­dag was rege­nach­tig. Maar van alle drie dagen is door de pelgrims volop genoten.

Het thema van de bede­vaart was dit jaar het ind­ringende verzoek van de Emmaüs­gan­gers aan Jezus: “Blijf bij ons”. Ook wij leg­den die vraag bij de Heer en zijn Moeder. Mensen maken soms zoveel mee in hun leven, dat het soms te veel is om alleen te dragen. De nabij­heid van Jezus en de moe­der­lijke zorg van Maria zijn dan een grote kracht. En dat ervaar­den de pelgrims... met de tranen die vloei­den, in de waarde­volle gesprekken, door de on­der­lin­ge sfeer; allemaal troost­volle tekenen van de kracht, die uitgaat van het schuilen onder de man­tel van Maria.

Maan­dag­mid­dag was het ope­ningslof in de Maria­basi­liek, waarbij de pelgrims­kaars plech­tig werd ontstoken en aan Maria werd aan­ge­bo­den. En ’s avonds een eucha­ris­tie­vie­ring in de Kaarsen­ka­pel.

Op dins­dag werd in de ochtend de kruis­weg overwogen. Bij iedere statie op de lij­densweg van Jezus werd stil gestaan bij wat wij mensen meemaken. Tussen de staties werd het lied ‘Blijf mij nabij’ gezongen. In de mid­dag was het Maria-uurtje, met een unieke Mariapreek, waarbij alle bede­vaart­in­ten­ties wor­den voor­ge­le­zen, en dat waren er veel. De dag werd af­ge­slo­ten met een fees­te­lij­ke hoog­mis (waarbij het koor van de Maria­basi­liek voor het eerst de ‘Kleine Kevelaer Messe’ zong, gecompo­neerd door hun nieuwe dirigent). Aan­slui­tend was de licht­pro­ces­sie rondom de Kaarsen­ka­pel, zingend en bid­dend met ons bran­dende kaarsje in de hand.

Bij de laatste vie­ring op woens­dag­mor­gen ont­ving ie­der­een een per­soon­lijke pelgrims­ze­gen, voor velen een emo­tio­neel moment. We keken terug op ons verblijf in Kevelaer, en mochten voelen, dat de spreekwoor­de­lijke rug­zak lichter was gewor­den en de batterij weer meer opgela­den. “Het was allemaal zo inhou­de­lijk, zo veel om over na te denken”, aldus een pelgrim, “Ik kan hier weer weken mee voort...”. Net als de Emmaüs­gan­gers, die ook terug­keer­den en zei­den ‘brandde niet ons hart zoals Hij tot ons sprak?’.

Maar Kevelaer is meer dan alleen ker­ke­lijke vie­rin­gen. Na­tuur­lijk werd er ook een kaarsje opgestoken en we genoten van de terrasjes, de winkeltjes en een gezellige wan­de­ling door het centrum van het stadje.

Er wordt al met en­thou­sias­me vooruit gekeken naar volgend jaar, als we van plan zijn van 7 tot en met 9 juli 2025 naar Kevelaer te gaan. Iets voor u?

foto’s: Angelique Broerse-van Hal
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose