Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’

Theo Schepens over uitkomst peiling Kerkbalans

gepubliceerd: vrijdag, 31 januari 2020
foto: Roland Enthoven
Theo Schepens
Theo Schepens

Bij de start van de Actie Kerk­ba­lans op 17 januari wer­den de uit­kom­sten van een lan­de­lijke peiling onder kerk­le­den ge­pre­sen­teerd. Kerk­le­den vin­den Omzien naar elkaar, Gastvrij zijn en In­spi­re­rende vie­rin­gen het be­lang­rijkst in hun eigen kerk.

Gods­dienstsocioloog dr. Theo Schepens rea­geert op deze uit­kom­sten waarin hij drie lijnen ziet: hori­zon­taal, tussen God en mensen, ver­ti­caal tussen gelo­vi­gen onderling, en een lijn naar de toe­komst. Hij gaat in op de vraag hoe kerken met de uit­kom­sten hun voor­deel kunnen doen: ‘Hier liggen kansen, grijp ze aan.’

Eerste lijn - Hori­zon­taal

De top-5 uit de peiling van alle deel­ne­mers (pro­tes­tant en katho­liek) is als volgt: naar elkaar omzien, gastvrij zijn, in­spi­re­rende vie­rin­gen, aan­dacht voor kin­de­ren en tieners en als vijfde: ont­moe­ting met God. Over de hori­zon­tale lijn die Schepens ziet in het omzien naar elkaar en gast­vrij­heid zegt hij: ‘Gods­dienst is een sociaal gebeuren: ook al is geloof iets per­soon­lijks, je gelooft samen met anderen, je kunt niet zon­der de steun van anderen geloven, je geloof is mede af­han­ke­lijk van het geloof van je omge­ving; dat is één en van de andere kant ver­taalt geloof zich in be­trok­ken­heid, zeg maar naasten­liefde naar anderen toe, diaco­naal han­de­len. Dat gelo­vi­gen veel meer aan vrij­wil­li­gers­werk doen dan niet-gelo­vi­gen, is daar een uiting van.’

‘Bijbels zou je kunnen zeggen: Jezus genas zieken.
Een van de ziekten van onze tijd is een­zaam­heid’

Schepens noemt in dit ver­band een­zaam­heid als een van de problemen van onze tijd. ‘Zonder de ander, zon­der iemand naast je verpieter je. Mensen vin­den hoe dan ook ge­meen­schap, ver­bon­den­heid be­lang­rijk. Ook in onze tijd, die in hoge mate ge­ken­merkt wordt door indi­vi­dua­li­se­ring.’ Omdat voor zowel mensen binnen als buiten de kerk geldt dat het be­lang­rijk is dat er aan­dacht is, be­trok­ken­heid bij het wel en wee van de ander en open staan voor die ander, zou dit vanuit de kerk een aan­kno­pings­punt kunnen zijn naar mensen daar buiten. ‘Bijbels zou je kunnen zeggen: Jezus genas zieken. Een van de ziekten van onze tijd is ‘een­zaam­heid’. In de mate waarin kerken erin slagen deze ziekte aan te pakken, tonen ze zich volgeling van Jezus Christus en kunnen ze van bete­ke­nis zijn voor de samen­le­ving’, aldus de gods­dienstsocioloog.

Tweede lijn - Ver­ti­caal

Poster Actie Kerkbalans 2020De tweede lijn die hij ziet is de ver­ti­cale: in­spi­re­rende vie­rin­gen, de ont­moe­ting met God. Voor wat pro­tes­tan­ten betreft, kan daar de Bijbel aan wor­den toe­ge­voegd, voor katho­lie­ken de sacra­menten. Schepens noemt dat de eigen kleur. Hij zegt: ‘Gods­diensten bestaan bij de gratie van een trans­cen­dente wer­ke­lijk­heid, in ons geval: God, Jezus Christus. De apostel Paulus zegt kort en krach­tig: dit is mijn bood­schap: Jezus Christus en de hoop op het eeuwig leven (brief aan de Kolos­sen­zen). Het gaat ergens over: zon­der God of Jezus Christus hebben onze kerken geen bestaans­recht. Deze dimensie mag in het ker­ke­lijk leven niet ver­waar­loosd wor­den.’

‘De kerken staan voor de taak om het geloof van hun eigen gelo­vi­gen te sti­mu­leren, te voe­den en aan­slui­ting te vin­den bij het zoek­ge­drag van buiten­staan­ders’

Hier ziet Schepens een probleem omdat in ons land het chris­te­lijk geloof afneemt, het ongeloof neemt toe, er is steeds meer ‘niet zeker weten’. ‘Als mensen het geloof pertinent afwijzen, kunnen kerken weinig doen; geloven is immers een vrije keuze. Paulus ver­trok ook uit Athene: hij vond er geen gehoor. Kerken moeten het hebben van gelo­vi­gen en zoekers. Van die laatsten zijn er velen in onze tijd, want er is veel zinloos­heid, er zijn veel problemen waar men tegenaan loopt, per­soon­lijk en maat­schap­pe­lijk. De kerken staan voor de taak om het geloof van hun eigen gelo­vi­gen te sti­mu­leren, te voe­den en aan­slui­ting te vin­den bij het zoek­ge­drag van buiten­staan­ders.’

Derde lijn - Naar de toe­komst

Schepens ziet in de top-vijf nog een derde lijn: aan­dacht voor kin­de­ren en tieners. ‘Voor de toe­komst is het be­lang­rijk dat het geloof wordt doorge­ge­ven aan de volgende gene­ra­tie. En hier doet zich een merk­waar­dig verschil voor tussen katho­liek en pro­tes­tant. Aandacht voor kin­de­ren en tieners zit bij pro­tes­tan­ten in de top-vijf, op plaats drie, bij katho­lie­ken veel lager: op plaats 7 van de 13. Hoe moet je dit in­ter­pre­te­ren? Zijn katho­lie­ken min­der op de toe­komst gericht?’ Volgens Schepens is dit een punt waar katho­lie­ken veel meer aan­dacht aan moeten beste­den: ‘Zonder aanwas van nieuwe leden wordt het voort­be­staan proble­ma­tisch. Men zal hoe dan ook plan­ma­tig, consis­tent, crea­tief moeten werken aan de over­dracht van het geloof naar de jon­gere gene­ra­tie.’ Toch blijkt uit het onder­zoek ook dat men op dit gebied wel meer zou willen en dat is een guns­tig teken volgens de gods­dienstsocioloog: ‘…de kunst is om deze mensen die méér zou­den willen, te mobi­li­se­ren om hier ook mee aan de slag te gaan. Er is een aanvoelen van nood; mijn advies: maak daar gebruik van en doe er wat aan.’

‘Het onder­zoek laat zien waar wegen liggen
tot ver­be­te­ring en ver­ster­king’

Het onder­zoek van Actie Kerk­ba­lans laat zien waarom mensen bij hun kerk betrokken zijn, con­clu­deert Schepens: ‘Dan gaat het om de inhoud: de Bijbel, de chris­te­lijke bood­schap, de weg naar God aan de ene kant en aan de andere kant de behoefte aan ver­bon­den­heid, ge­meen­schap, waar kerken aan kunnen bijdragen. En het laat zien waar wegen liggen tot ver­be­te­ring/ ver­ster­king: nóg meer aan­dacht voor het omgaan met elkaar, de on­der­lin­ge ver­bon­den­heid, maar ook een groter missio­nair elan en speciaal voor katho­lie­ken: kin­de­ren en jon­ge­ren. Hier liggen kansen, grijp ze aan.’

Download

 

Banner Actie Kerkbalans 2020


Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose