Bisdom Haarlem-Amsterdam


Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans

gepubliceerd: vrijdag, 18 januari 2019

De eerste editie van de Natio­nale Foto­wed­strijd Actie Kerk­ba­lans in 2018 heeft veel prach­tige foto’s opgeleverd. Voor de campagne van 2019 orga­ni­seer­de Actie Kerk­ba­lans dan ook opnieuw een Natio­nale Foto­wed­strijd waar kerk­le­den aan mee kon­den doen.

In de inzen­dingen van de foto­wed­strijd hoopte de Inter­ker­ke­lijke Com­mis­sie Geld­wer­ving (ICG) terug te zien wat de kerk voor mensen zo waarde­vol maakt. De foto­wed­strijd past goed bij Actie Kerk­ba­lans, want omdat mensen geven om hun kerk, geven ze vóór hun kerk.

Drie cate­go­rieën

  1. Vie­rin­gen op zon­dag als uiting van het geloof
  2. On­der­lin­ge be­trok­ken­heid in de kerk: omzien naar elkaar
  3. Missio­naire en/of diaconale aanwe­zig­heid van de kerk in dorp of stad

Vierkoppige jury

  • Dhr mr. J.L.W.M. Zuijdwijk, voor­zit­ter ICG, econoom Aarts­bis­dom Utrecht, juryvoor­zit­ter
  • Dhr. Ramon Mangold, prijswinnend foto­graaf
  • Mw. Jacobine Geel, theologe, tele­vi­siepre­sen­ta­tri­ce en columniste
  • Dhr. Anton de Wit, hoofd­re­dac­teur Katho­liek Nieuws­blad

Reactie van de jury

De jury is aange­naam getroffen door de kwali­teit van de foto’s dit jaar. Met name in de cate­go­rieën: Vie­rin­gen op zon­dag als uiting van het geloof en On­der­lin­ge be­trok­ken­heid in de kerk was het genieten én moei­lijk kiezen.

Dankzij de invoe­ring van de drie the­ma­tische cate­go­rieën is er een dyna­misch geheel aan beel­den ingezon­den. De waarde van de kerk in al zijn facetten kwam dui­de­lijk naar voren.

Een beeld moet voor zich­zelf spreken, aldus de jury. Bij het zien van de inzen­dingen vroeg de jury zich daarom steeds af: ver­telt deze foto ons zelf­stan­dig een verhaal?

Uitslag: Vie­rin­gen op zon­dag als uiting van het geloof

Op de eerste plaats in deze cate­go­rie ein­digt de foto van Gerrit te Vaar­werk uit de St. Joseph­paro­chie in Lochem. Een bekende naam! Vorig jaar was hij win­naar in de cate­go­rie ‘Vol­was­se­nen’. Dit jaar wint Gerrit te Vaar­werk met zijn foto van de doop met als bij­schrift: “Geloven en vieren doe je samen. Waar kan dat beter dan in de kerk?”

“Een mooi begin, dat geeft de winnende foto weer. Het kind dat wordt gedoopt is omringd door zegende han­den van tal van gemeen­te­le­den, ook kin­de­ren. De foto toont een moment van blijd­schap, van verwelko­ming in de Kerk iets dat ge­za­men­lijk wordt gevierd,” aldus de jury.

Een eer­volle vermel­ding geeft de jury aan de foto van Nard van Zeeland uit de H. Lambertus­kerk in Drunen. De jury vindt het een herken­baar beeld met de kerst­stal op de ach­ter­grond. Het jongetje op de foto straalt echte ver­won­dering uit, en houdt de aan­dacht van de kijker vast.

foto: Gerrit te Vaar­werk
Winnaar
Winnaar
foto: Nard van Zeeland
Eervolle vermelding
Eervolle vermel­ding


Cate­go­rie On­der­lin­ge be­trok­ken­heid in de kerk: omzien naar elkaar

De winnende foto in deze cate­go­rie is gemaakt door Joke Schulenklopper uit de PKN ge­meen­te Hoorn-Zwaag-Blokker. Joke schrijft: “Deze foto maakte ik voor de cover van ons kerk­blad. Het thema was: In goed gesprek. Op deze foto is te zien dat er ge­spro­ken en ook echt geluisterd wordt! Geno­men na afloop van de kerk­dienst, onder het genot van koffie en koek.”

De jury kiest voor deze foto van­wege de oprechte in­te­res­se die je in het beeld ziet en de herken­baar­heid. ‘Dit is een plaatje dat in alle deel­ne­mende kerken gemaakt zou kunnen zijn tij­dens het koffie­drin­ken na de vie­ring. Het laat zien dat mensen in de kerk elkaar kennen en met elkaar doorspreken en dat is juist voor veel kerk­gan­gers een be­lang­rijke meer­waarde’.

foto: Joke Schulenklopper
Winnaar
Winnaar


Cate­go­rie: Missio­naire en/of diaconale aanwe­zig­heid van de kerk in dorp of stad

Esther Verwimp uit de R.-K. Pa­ro­chie Paus Johannes XXIII in Houten wint met haar foto in deze cate­go­rie. Esther over de foto: “Ongeveer hon­derd kin­de­ren en hun ouders liepen in een lampionnenop­tocht van basis­school de Vlin­der naar ver­zor­gingshuis de Loericker Stee. Vlak bij Castellum werd het oude verhaal van Sint Maarten op zijn paard die een arme bede­laar een deel van zijn man­tel gaf nagespeeld. Daarna ging de optocht naar het ver­zor­gingshuis. Hier wer­den liedjes gezongen, werd een verhaal ver­teld en kregen bewoners een lichtje van de kin­de­ren. Het mooie aan dit eve­ne­ment was, dat het ge­za­men­lijk werd geor­ga­ni­seerd door de pro­tes­tantse ge­meen­te in Houten en de R.-K. geloofs­ge­meen­schap.”

De jury kiest voor deze foto omdat het sacrale en het seculiere in het beeld mooi samen­komt. Het geloof naar buiten. Sint-Maarten staat symbool voor delen met de armen. Het vieren van Sint-Maarten is een traditie die opbloeit in onze samen­le­ving. Door het verhaal op deze manier te ver­tellen wordt het een ge­tui­ge­nis voor mensen die het nog niet kennen en niet naar de kerk gaan’.

In deze cate­go­rie wint Adrie Streefland, lid van de Urbanus-pa­ro­chie in Dui­ven­drecht een eer­volle vermel­ding. Adrie: “De foto toont de pro­ces­sie met het beeld van de H. Maagd Maria zoals ze in pro­ces­sie met Mgr. Hendriks rond­ging in het dorp.” De jury ziet in de stoet ‘de kerk die naar buiten gaat’.

foto: Esther Verwimp
Winnaar
Winnaar
foto: Adrie Streefland
Eervolle vermelding
Eervolle vermel­ding


Publieks­prijs

Een vierde cate­go­rie van de foto­wed­strijd is de Publieks­prijs. De win­naar van deze prijs werd niet bepaald door de jury. Geselec­teerde foto’s wer­den op de Kerk­ba­lans Facebook­pa­gina geplaatst, waar ie­der­een kon stemmen door een foto te liken. De foto met de meeste likes is de win­naar.

In 2019 is de Publieks­prijs gewonnen door Dewi Boessen met 265 likes. Dewi: “Op de foto ziet u de lichtko­ningin uit Beek, Limburg. Tijdens het Lucia-weekend wordt het feest van de heilige St. Lucia gevierd. In onze ge­meen­te is het traditie dat elk jaar een meisje van rond de 22 gekroond wordt tot lichtko­ningin en elke twee jaar vier meisjes uit de vier kerk­dorpen hof­dames wor­den. Samen brengen zij tij­dens de donkere dagen, maar ook de rest van het jaar, een lichtje naar de mensen die het nodig hebben. Zo zijn ze altijd op het kerst­di­ner van de Zonne­bloem en gaan ze langs bij ver­zor­gings­hui­zen. Zelf ben ik de afgelopen twee jaar hof­dame geweest. Ieder jaar vindt op zon­dag 13 de­cem­ber de kro­nings­mis plaats.”

foto: Dewi Boessen
Publieksprijs
Publieks­prijs

Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 19 januari 2024‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
zaterdag, 14 januari 2023Actie Kerkbalans 2023
vrijdag, 21 januari 2022Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
zaterdag, 15 januari 2022Actie Kerkbalans 2022 van start
dinsdag, 1 juni 2021Extra Actie Kerkbalans
woensdag, 13 januari 2021Actie Kerkbalans
vrijdag, 5 juni 2020Extra campagne Actie Kerkbalans
vrijdag, 31 januari 2020‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
vrijdag, 17 januari 2020Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste KerkbalansfolderBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose