Bisdom Haarlem-Amsterdam


Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen

Aanbeveling van de bisschoppen

gepubliceerd: vrijdag, 20 mei 2016

De Stich­ting Bis­schop­pe­lijke Vastenaktie voert jaar­lijks twee grote campagnes: de Ad­vents­ac­tie en de Vas­ten­ac­tie. Daar­naast zet de stich­ting zich gedurende het jaar in voor mensen en gebie­den waar urgent hulp nodig is. In de week van 30 mei tot en met 5 juni geeft de stich­ting met een speciale campagne aan­dacht aan vluch­te­lingen. Deze campagne wordt van harte aan­be­vo­len door de Neder­landse bis­schop­pen.

StichtingBVADe Bis­schop­pe­lijke Vasten­actie heeft voor deze campagne een project geadop­teerd van Caritas Jordanië, waar ruim 86 procent van de Syrische vluchte­lingen leeft onder de armoede­grens. Deze vluchte­lingen lenen gedreven door wan­hoop geld of gebruiken hun spaar­geld om te over­leven. Ze besparen op voedsel, sturen kin­de­ren uit bedelen of zoeken hun toe­vlucht in gevaar­lijk en illegaal werk.

Om Caritas Jordanië te onder­steunen in hun werk bevelen de Neder­landse bis­schop­pen deze campagne van harte aan. Pa­ro­chies kunnen dit doel steunen door bij­voor­beeld hier­voor op zon­dag 5 juni te collec­te­ren. In die­zelfde week wor­den parochiële vrij­wil­li­gers voor de missie en ont­wik­ke­ling in de bis­dom­men via het lan­de­lijke Vas­ten­ac­tie Nieuws geïn­for­meerd over het project. Ook ont­van­gen alle donateurs een brief met het verzoek Caritas Jordanië te steunen. Er zijn nog meer moge­lijk­he­den om mee te doen aan deze actie. Deze zijn te vin­den op on­der­staan­de web­si­te.

Een vluch­te­ling ver­telt:

“Ik had geen andere keus die dag, dan met mijn kin­de­ren weg te rennen.” ver­telt Hind Abu Saif (38) die in 2012 vlucht naar Jordanië, en de gebeur­te­nis beschrijft die sinds die dag in haar geheugen staat gegrift. “Een groep gewapende mannen drong ons huis in Daraa binnen. Mijn man Khaled werd over­mees­terd, onder­vraagd en ver­vol­gens doodgeschoten. Godzijdank hebben mijn kin­de­ren en ik het er levend vanaf gebracht.”

Meer dan 11 miljoen mensen zijn sinds de start van het conflict in Syrië het land ontvlucht. De grootste stroom komt terecht in buurlan­den als Jordanië, waar momen­teel maar liefst 1.400.000 Syrische en Irakese vluch­te­lingen ver­blij­ven. Voor slechts twin­tig procent van hen is plek in vluch­te­lingen­kampen. De overige 1,12 miljoen leven, onder erbarme­lijke omstan­dig­he­den, in en rond de ste­den.

Kijk voor meer in­for­ma­tie op de speciale web­si­te. U kunt daar ook recht­streeks doneren. De web­si­te is opgezet als portal voor de web­si­tes van de Vas­ten­ac­tie en de Ad­vents­ac­tie.

Wilt u zelf een gift over maken? Dat kan ter attentie van Stich­ting BVA, IBAN reke­ning­num­mer:

  • NL38 INGB 0002 0105 34 onder vermel­ding van Vluch­te­lingen

De lan­de­lijke actieweek wordt gehou­den van 30 mei t/m 5 juni 2016.Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
zondag, 20 maart 2016Syrië door de ogen van hulpverleners
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose