Bisdom Haarlem-Amsterdam


Syrië door de ogen van hulpverleners

Verslag uit het veld na vijf jaar conflict

gepubliceerd: zondag, 20 maart 2016
Een kapotgeschoten Homs (de plaats waar pater Van de Lugt is vermoord)
Een kapotgeschoten Homs (de plaats waar pater Van de Lugt is vermoord)
Pater Nawras Sammour sj
Pater Nawras Sammour sj

Vijf jaar zin­loze ver­nie­ti­ging

De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam heeft de afgelopen maan­den contact gezocht met reli­gi­euzen en anderen die prak­tisch werk­zaam zijn in Syrië. Via het missie­secre­ta­riaat is ook prak­tische hulp aan­ge­bo­den. Een van de contacten is de Jesuit Refugee Service (JSR). Zij stuur­den ons een kort ver­slag. De aan­lei­ding is de trieste vast­stel­ling dat het conflict nu vijf jaar voortduurt.

Ruim 5.000 maal­tij­den per dag

“We hebben weer een trieste mijl­paal bereikt. We voelen ons uitge­put en onze hoop is klein. Een chris­te­lijke manier van leven is om nooit te wanhopen. We hebben geen keus. We moeten door­gaan met het helpen van iedere afzon­der­lijke Syrische broe­der en zuster in nood totdat deze slach­tingen stoppen.” Aan het woord is pater Nawras Sammour, Jezuïet. Hij geeft lei­ding aan de in­span­ningen van JRS in Syrië. Pater Sammour gaf zijn com­men­taar tij­dens een werk­be­zoek aan de gaarkeuken in Damascus die tot nu toe dage­lijks 5.200 maal­tij­den ver­zorgt voor ontheem­den in acute nood. Het zijn de mensen die door omstan­dig­he­den ge­dwon­gen zijn om in provisorische onder­ko­mens te leven in de buurt van het stadje Sahnaya.

De kracht van lokale hulp­groepen

Na vijf jaar is dit verwoestende conflict in een fase geko­men waarin een glimmer van hoop oplicht. Een nau­we­lijks zicht­baar licht in een duisternis van vijf jaar ver­nie­ti­ging en zin­loze tragedie die de Syrische ge­meen­schap uit elkaar gescheurd hebben. Honderd­dui­zen­den zijn door geweld, ziekte en uit­put­ting om het leven geko­men. Miljoenen hebben huis en haard verloren en zijn vluch­te­ling in binnen en bui­ten­land. Het land ligt in puin.

Sinds het begin van het conflict hebben groepen die in lokale ge­meen­schappen hun basis hebben hulp verleend. Ze over­schre­den daarbij sociale, culturele, stammen, sek­ta­rische en reli­gi­euze grenzen. Deze hulp werd alleen verleend op basis van de het criterium: de grootste nood. Na vijf jaar hebben deze groepen veel moeite om hun werk voort te zetten en vol te hou­den. Som­mi­ge gaan nog door. Zij zijn een hoop­vol zaad. Het is nodig dat juist deze groepen de kans krijgen om hun ideeën te delen over hoe de versplinterde ge­meen­schappen weer samen kunnen komen. Hoe mensen geholpen kunnen wor­den om in een toe­koms­tig Syrië samen te leven.

Hun inzet onze in­spi­ra­tie

JRS is vooral actief in het ver­zorgen van onder­wijs in de vluch­te­lingen­kampen, zowel in Syrië als Jordanië, Libanon en Turkije. De hoop is dat kin­de­ren van vluch­te­lingen aan het einde van dit jaar tenminste weer naar school kunnen. Inter­na­tio­naal zijn daarover afspraken gemaakt. Andere reli­gi­euzen zijn actief in Homs, Aleppo en nog op andere plaatsen. We hebben als Kerk een bij­zon­dere relatie met mensen die let­ter­lijk ‘ter plekke’ zijn.

Hun aanwe­zig­heid vraagt grote per­soon­lijke offers en is risico­vol. De moord op pater Frans van der Lugt op 7 april 2014 herinnert aan de uiterste con­se­quentie die soli­da­ri­teit kan vergen. Zij zijn met hun werk en aanwe­zig­heid een ge­tui­ge­nis van compassie en nabij­heid en een kri­tiek op de cynische poli­tiek van groot­machten en nabuurlan­den die dit conflict zo langdurig en ver­nie­ti­gend maken.

Vijf jaar Syrisch conflict legt de kwets­ba­re huma­ni­taire kwali­teit van ons denken en doen bloot. De inzet, soli­da­ri­teit en trouw van reli­gi­euzen en hulp­ver­le­ners daar mag een voor­beeld en in­spi­ra­tie zijn voor onze aan­dacht, inzet en soli­da­ri­teit met vluch­te­lingen hier.


Gerelateerde nieuwsberichten

zaterdag, 2 oktober 2021Pausboodschap Wereldmissiedag
dinsdag, 24 september 2019Missiemaand oktober Audio
woensdag, 11 september 2019Pausboodschap Wereldmissiedag
vrijdag, 20 mei 2016Speciale campagne voor hulp aan vluchtelingen
donderdag, 6 maart 2014Mgr. Punt: “Laten we licht en solidariteit doorgeven”
woensdag, 26 februari 2014Hulp aan de Filippijnen
dinsdag, 18 februari 2014Dag van de Caritas
maandag, 2 december 2013Paus Franciscus bidt voor Adventsactie
vrijdag, 16 augustus 2013Jaarlijkse Startdag Vastenaktie
donderdag, 18 oktober 2012Missie voor een levendige parochie
vrijdag, 5 oktober 2012Impulsdag missie in Heiloo
maandag, 7 mei 2012Bisschop Ontvangt Curatorium Week Nederlandse Missionarissen
woensdag, 22 februari 2012Bisschop geeft startsein vastenestafette
vrijdag, 4 november 2011Zusters Vogelenzang houden wintermarkt
woensdag, 21 september 2011Collectes Honger in de Hoorn van Afrika
maandag, 15 augustus 2011Verslagboek Dag van de Caritas is uit!
maandag, 15 augustus 2011Honger in de Hoorn van Afrika
dinsdag, 2 augustus 2011“Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”
zaterdag, 4 juni 2011Evangelisatie-samenwerking met Hondurees aartsbisdom
maandag, 30 mei 2011Kleine projecten maken groot verschil!Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose