Bisdom Haarlem-Amsterdam


Nieuwe diocesane organisatie voor kerkmuziek

Bisschop Punt richt KSSG Haarlem-Amsterdam op

gepubliceerd: woensdag, 3 september 2014

Op woens­dag 3 sep­tem­ber 2014 – de ge­dach­te­nis van de heilige Gregorius de Grote – heeft de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, mgr. dr. Jozef M. Punt, het decreet ondertekend waar­mee de oprich­ting van de Ker­ke­lijke Stich­ting St. Gregorius in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (KSSG Haar­lem-Am­ster­dam) een feit werd.

Deze stich­ting stelt zich ten doel om onder verant­woor­de­lijk­heid van de dio­ce­sane bis­schop de studie en de beoefe­ning van de kerk­mu­ziek te bevor­de­ren en neemt daar­mee de taak over die tot nu toe werd uitge­voerd door de Neder­landse Sint-Gregorius­ver­eni­ging in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam (NSGV Haar­lem-Am­ster­dam).

Bestuur en mede­wer­kers

Oprichting KSSG - 3 september 2014
Bestuur en mede­wer­kers van de KSSG Haar­lem-Am­ster­dam op bezoek bij mgr. Punt V.l.n.r.: De be­stuurs­le­den Tom van Brederode, Br. Simon Laoût osb en George Rust, de mede­wer­kers Mark Heerink en Bert Stolwijk, bis­schop J.M. Punt. (Bestuurslid Wim Boer­stoel was verhin­derd).

De Bis­schop heeft de zittende be­stuurs­le­den van de NSGV Haar­lem-Am­ster­dam benoemd tot bestuurslid van de nieuwe stich­ting. De beide mede­wer­kers voor kerk­mu­ziek in het bisdom, Bert Stolwijk en Mark Heerink, zullen hun werk­zaam­he­den voort­zet­ten onder auspiciën van de KSSG Haar­lem-Am­ster­dam.

NSGV

In 1874 werd in Haar­lem de Neder­landse Sint-Gregorius­vereni­ging opgericht.. De ini­tia­tief­nemer was pries­ter J.J. Graaf, toen­ma­lig se­cre­ta­ris van de Bis­schop van Haar­lem. De NSGV groeide binnen vier jaar uit tot een lan­de­lijke organi­sa­tie met dio­ce­sane en dekenale afdelingen. In 1962 werd door de bis­schop­pen bepaald dat ieder kerk­koorlid auto­ma­tisch lid was van de NSGV en daar­mee werd deze vereni­ging de grootste koren­organi­sa­tie van Neder­land (rond 100.000 leden).

Zelf­stan­dige stich­ting

In 2011 hebben de Neder­landse bis­schop­pen besloten de verant­woor­de­lijk­heid voor het lan­de­lijke beleid met betrek­king tot de kerk­mu­ziek toe te ver­trouwen aan de Natio­nale Raad voor Li­tur­gie, respec­tieve­lijk de Beleids­sector Li­tur­gie. De dio­ce­sane NSGV-afdelingen zou­den voor­taan als zelf­stan­dige ‘vereni­gingen’ hun taak onder verant­woorde­lijk­heid van de plaat­se­lijke bis­schop gaan voort­zet­ten.

Omdat de vereni­gings­structuur in de praktijk niet blijkt te func­tio­ne­ren, is er in ons bisdom voor gekozen om de dio­ce­sane kerk­muzikale ac­ti­vi­teiten voor­taan onder te brengen in een ker­ke­lijke stich­ting. Het bestuur van de KSSG Haar­lem-Am­ster­dam zal echter, zolang de NSGV bestaat, blijven fun­geren als dio­ce­saan afdelings­bestuur en als zodanig ook verant­woor­de­lijk­heid blijven dragen voor het toekennen van onder­schei­dingen voor jubilerende koorle­den en kerkmusici.Gerelateerde nieuwsberichten

donderdag, 7 juli 2022Feestelijke Evensong
dinsdag, 18 januari 2022Zondag van het Woord van God
donderdag, 28 januari 2021Muziektraditie voortgezet in Nicolaasbasiliek
maandag, 18 januari 2021Zondag van het Woord van God
vrijdag, 15 januari 2021Aswoensdag tijdens de corona-pandemie
vrijdag, 3 april 2020Digitale ondersteuning Katholieke Bijbelstichting
zondag, 24 november 2019Kerstconcert kathedraal koor Bavokathedraal
vrijdag, 21 oktober 2016Bavocantorij verovert Portugal
woensdag, 5 oktober 2016Zingen bij de bron
maandag, 28 maart 2016Open Dag Koorschool St. Bavo
woensdag, 9 maart 2016Passieconcert Bavokathedraal
woensdag, 20 januari 2016Bijzonder concert Bavocantorij in Amsterdam
woensdag, 3 juni 2015Bundel gepresenteerd - Kom en zing! Video
donderdag, 16 april 2015Benefietconcert voor de reis naar Rome
woensdag, 29 oktober 2014Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal van Haarlem
maandag, 20 oktober 2014Oud Titularis Bernard Bartelink overleden
woensdag, 25 juni 2014Afscheid en installatie bij het Kathedrale Koor in Haarlem
woensdag, 18 juni 2014Nieuwsbrief juni Doorgeven
maandag, 2 juni 2014Koorschool maakt indruk in het Limburgse land Fotoreportage
woensdag, 12 februari 2014Senioren Solisten Opleiding zingen bijzondere hoogmisBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose