Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Bisschop informeert gelovigen over Ad Liminabezoek

gepubliceerd: vrijdag, 13 december 2013

Bis­schop Mgr. Jos Punt wil graag zijn bevin­dingen tij­dens het ad limina bezoek delen met de gelo­vi­gen van zijn bisdom. Terug in Neder­land heeft de bis­schop gewerkt aan een brief waarin hij aangeeft waar tij­dens de bespre­kingen met de Con­gre­ga­ties en Raden o.a. over ge­spro­ken is en hoe de ont­moe­ting met de Paus is verlopen. De volle­dige brief wordt hierbij weerge­ge­ven.


Aan de gelo­vi­gen in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Haar­lem, 13 de­cem­ber 2013

Broe­ders en Zusters,

Terug­ge­keerd uit Rome van het Ad Limina bezoek, voel ik de behoefte om met u enkele erva­ringen te delen uit deze bij­zon­dere week, waar ik geïnspireerd en dank­baar op terugkijk. Samen met hulp­bis­schop Mgr. J. Hendriks en emeritus hulp­bis­schop J. van Burg­ste­den s.s.s. waren wij met de overige Neder­landse Bis­schop­pen aller­eerst op pelgrimage naar de graven van de apos­te­len Petrus en Paulus. We hebben met elkaar op die bij­zon­dere plekken de eucha­ris­tie gevierd, alsmede in de andere grote basilieken van Rome. We hebben er gebe­den voor de ver­bon­den­heid tussen de Wereld­kerk en onze Neder­landse Kerk, en voor allen die daarin werk­zaam zijn en hun beste krachten inzetten.

Brief aan de gelovigen over het Ad LiminabezoekDe week begon al gelijk met een hoogte­punt; de ont­moe­ting met Paus Fran­cis­cus. Dat was harte­lijk en broe­der­lijk en de Paus riep ons op ons niet te laten ont­moe­di­gen door de problemen van de seculari­sa­tie in Neder­land. In plaats van een toe­spraak te hou­den, nodigde hij ons uit in gesprek te gaan. De hui­dige situatie in Neder­land stelt ons voor nieuwe uit­dagingen en daarin moeten we volgens de Paus nieuwe pas­to­rale wegen zoeken. De Kerk staat voor een missio­naire opdracht, niet alleen de bis­schop­pen, maar ook de pa­ro­chies, de hele geloofs­ge­meen­schap en iedere gelo­vi­ge afzon­der­lijk. Deze tijd vraagt om een hel­der ge­tui­ge­nis. Daar­naast bena­drukte de Paus dat juist de diaconie en caritas wegen kunnen zijn waarlangs ook jonge mensen het geloof in Christus kunnen vin­den. Want als mensen niet meer zo open zijn voor God zelf, dan zijn ze dat mis­schien wel voor de naaste. En in de naaste zullen ze het gelaat van Christus uit­ein­delijk ont­dek­ken. Na­tuur­lijk kwam ook de pro­ble­ma­tiek van de kerk­slui­tingen ter sprake. In ons bisdom speelt dit slechts in beperkte mate. De Paus heeft de bis­schop­pen wel uit­druk­ke­lijk opge­roe­pen bij alle nood­za­ke­lijke reorgani­sa­ties ons ook goed in te leven in de gevoelens van hen die dit aangaat.

Een ander thema was de pro­ble­ma­tiek van het seksueel mis­bruik en de zorg om de slacht­of­fers. De Paus toonde zich tevre­den over de manier waarop de bis­schop­pen dit in Neder­land hebben aangepakt. De Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer heeft inmiddels een voorlopige goed­keu­ring gegeven voor de richt­lij­nen die de bis­schop­pen hebben opge­steld ter voorko­ming van seksueel mis­bruik in de toe­komst.

Zoals in veel andere toe­spra­ken en gesprekken, heeft de Paus ook bij ons de nadruk gelegd op het toe­gan­ke­lijk maken van het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning. We­reld­wijd neemt het aantal biech­telingen sterk toe, omdat de Paus telkens spreekt van de nood­zaak ons met God en de ander te verzoenen. Geen mens kan zon­der barm­har­tig­heid, en om het naar anderen te kunnen zijn, zullen we het zelf eerst moeten willen ont­van­gen. De Kerk heeft daar een prach­tig sacra­ment voor en daar moeten mensen pas­to­raal op nieuwe wijze in begeleid wor­den. Barm­har­tig­heid en de mens naast je zien als ‘beeld van God zelf’, zijn begrippen die de Paus voort­du­rend herhaalt.

De Paus stelde ons tot slot ook nog een soort gewetens­vraag. Waar haalt u als bis­schop­pen zelf de kracht vandaan, uw hoop en vreugde te mid­den van alle zorgen en problemen? Het evan­ge­lie moet altijd zicht­baar blijven als Blijde Bood­schap van ver­ge­ving, red­ding en verlos­sing. Hij riep ons op ons zelf daar steeds weer aan te laven en dit naar anderen uit te dragen. De Kerk, zo gaf de Paus aan, groeit vanuit een authen­tiek beleefd geloof en door een eer­lijke aantrek­kings­kracht. Zij wordt gezon­den om wakker te schud­den en geloof, hoop en liefde in mensen te planten..

In de dagen die volg­den hebben we veel van wat de Paus verkon­digt ook terug gehoord in onze gesprekken met de Con­gre­ga­ties en Raden. In ruim twaalf ont­moe­tingen zijn de meest uit­een­lo­pende thema’s be­spro­ken. Van jon­ge­ren en huwe­lijk en gezin, tot de rol van bis­schop­pen in de sociale media. Ook de pro­ble­ma­tiek van kerk­slui­tingen en hoe pas­to­raal om te gaan met mensen die niet helemaal leven volgens de uitgangs­pun­ten van de Kerk. Boeiende gesprekken die ook een beeld gaven hoe de Kerk we­reld­wijd omgaat met deze thema’s.

Ons is telkens gevraagd door te gaan op de inge­slagen weg, maar wel met geduld en altijd in een open en goede com­mu­ni­ca­tie naar de gelo­vi­gen.

Tenslotte hebben we de Paus nog kunnen mee­ge­ven dat hij door zijn manier van doen ook erg populair is in Neder­land. Hij gaf ons aan daar vooral gebruik van te maken. Al eer­der heb ik met de Paus ge­spro­ken over een moge­lijk bezoek aan Am­ster­dam. Hij leek daarin zeer geïn­te­res­seerd. Met de andere bis­schop­pen is inmiddels af­ge­spro­ken hier­voor de moge­lijk­he­den te bezien.

Via onze web­si­te kunt u nog eens uit­voerig terug­lezen wat er in Rome allemaal be­spro­ken en beleefd is. Er staan ook veel foto’s op die een goed beeld geven van de ontspannen sfeer die we daar met elkaar mochten beleven. (www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl)

In het nieuwe jaar zullen wij zeker de concrete uit­wer­king van dit Ad Limina bezoek ter hand nemen, en aller­eerst bespreken in de ver­schil­lende overleg­organen in ons bisdom. Dit loopt hope­lijk uit op een heuse dio­ce­sane bede­vaart naar Rome in mei 2015. U wordt allen uit­ge­no­digd daar aan deel te nemen, en de in­for­ma­tie daarover zult u via uw pa­ro­chie in de ko­men­de januari maand ont­van­gen. Het zou gewel­dig zijn als we als bisdom bid­dend en vierend en getuigend van ons geloof, met jong en oud, dan rond onze Paus Fran­cis­cus verenigd kunnen zijn.

Op weg naar het feest van de Menswor­ding wens ik u, mede namens de beide hulp­bis­schop­pen, een gezegend ver­volg van de advent en een heel Zalig Kerst­feest.

+ Jozef M. Punt
Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

 Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 14 november 2022Mooiste momenten Ad Liminabezoek Video
zaterdag, 12 november 2022Fotoserie vijfde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Fotoserie vierde dag Ad Limina
donderdag, 10 november 2022Een terugblik en vooruitblik Video
woensdag, 9 november 2022Fotoserie derde dag Ad Limina
dinsdag, 8 november 2022Fotoserie tweede dag Ad Limina
maandag, 7 november 2022Bij het graf van Petrus Video
maandag, 7 november 2022Ad Liminabezoek op Katholiekleven.nl Video
vrijdag, 28 oktober 2022Ad Liminarapport 2022 Video
donderdag, 17 maart 2022Ad Limina bezoek in november
woensdag, 5 januari 2022Uitstel Ad limina
vrijdag, 4 juni 2021Nieuwe datum Ad Limina
woensdag, 11 maart 2020Ad Liminabezoek maart 2021
zaterdag, 7 december 2013Laatste fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Kerstliederen en toewijding in de Santa Maria Maggiore Fotoreportage
vrijdag, 6 december 2013Ad Limina - HomilieŽn en toespraken
vrijdag, 6 december 2013Congregatie voor de bisschoppen en Lateraanse universiteit
vrijdag, 6 december 2013Verrassende zalig- en heiligverklaringsprocessen Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013Fotoserie Ad Liminabezoek Fotoreportage
donderdag, 5 december 2013FinanciŽn, kerksluitingen en religieuzen... FotoreportageBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose