Bisdom Haarlem-Amsterdam


De Missionaire Parochie

De Missionaire ParochieOp 24 en 25 maart 2022 wordt de con­fe­ren­tie ‘De missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ gehou­den in Bree­park, Breda. In de aanloop daar naartoe zijn er diverse ac­ti­vi­teiten ter voor­be­rei­ding.

Vragenlijst kernwaarden Missionaire Parochie
nieuws - zaterdag, 1 april 2023
Op 25 maart jl. vond in Veenendaal de mini­con­fe­ren­tie van de Missio­naire Pa­ro­chie plaats. Ook vanuit Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam waren tien­tal­len gelo­vi­gen afgereisd naar ‘De Basiliek’ om geïnspireerd te wor­den hoe wij vanuit onze katho­lie­ke iden­ti­teit de ont­moe­ting met Christus kunnen facili­te­ren.
Miniconferentie Missionaire Parochie
Zaterdag 25 maart - 9.30 uur - Veenendaal
nieuws - vrijdag, 3 maart 2023
Over iets meer dan drie weken is het zo ver, dan vindt op zater­dag 25 maart 2023 in Veenendaal de mini-con­fe­ren­tie van de Missio­naire Pa­ro­chie plaats. 500 Belang­stel­len­den hebben zich al voor de con­fe­ren­tie aangemeld. Er is nog ruimte voor meer deel­ne­mers.
Mini-conferentie Missionaire Parochie
Zaterdag 25 maart - 9.30 uur - Veenendaal
nieuws - dinsdag, 15 november 2022
Op 25 maart 2023 wordt in Veenendaal de mini-con­fe­ren­tie Missio­naire Pa­ro­chie gehou­den, met als thema “Hier ben ik”. Precies een jaar na de succes­volle gelijknamige con­fe­ren­tie in Breda is er opnieuw een gelegen­heid om bijeen te komen voor een dag van in­spi­ra­tie en ont­moe­ting. Van harte uit­ge­no­digd is ie­der­een die verlangt de weg naar een missio­naire pa­ro­chie in te slaan, op die weg ver­der te gaan, of die simpelweg nieuws­gie­rig is naar het ge­dach­te­goed van de missio­naire pa­ro­chie. De aanmel­ding is inmiddels geopend!
Ecosysteem Missionaire Parochie
parochienieuws - donderdag, 29 september 2022
De partner­orga­ni­sa­ties van de con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire Pa­ro­chie’ starten op 1 ok­to­ber 2022 met een zoge­naamd eco­sys­teem met als missie de ont­wik­ke­ling van missio­naire pa­ro­chies te bevor­de­ren. Met deze organi­sa­tie­vorm wordt de samen­wer­king verstevigd tussen de partners die in maart 2022 de con­fe­ren­tie van de Missio­naire Pa­ro­chie hebben gehou­den.
Waar droom je van? Video
Anke Vos spreekt op Kathedraal TV over de Missionaire Parochie
nieuws - vrijdag, 29 april 2022
Op 24 en 25 maart was in Breda de con­fe­ren­tie over de missio­naire pa­ro­chie, met auteur van het boek 'Als God Renoveert', James Mallon. Veel gelo­vi­gen uit ons bisdom waren aanwe­zig op de con­fe­ren­tie. Ka­the­draal TV liep rond achter de schermen, klaar met camera en micro­foon om de spe­cia­listen op het gebied van de missio­naire pa­ro­chie te vragen naar hun visie.
Duizend deelnemers naar conferentie ‘Als God renoveert’
Thuis meebeleven kan ook!
nieuws - dinsdag, 22 maart 2022
Zo’n duizend mensen nemen op don­der­dag 24 en vrij­dag 25 maart in Breda deel aan de con­fe­ren­tie Als God renoveert, een ini­tia­tief van De Missio­naire Pa­ro­chie. Voor wie zich niet heeft aangemeld maar toch graag een deel of delen van de con­fe­ren­tie zou willen meemaken of er meer over zou willen horen, zijn er ver­schil­lende moge­lijk­he­den.
Promotiemateriaal De Missionaire Parochie
parochienieuws - maandag, 22 november 2021
Op de web­si­te van De Missio­naire Pa­ro­chie is een speciale web­pa­gina opgezet met pro­mo­tie­ma­te­rialen voor de con­fe­ren­tie van 24 en 25 maart 2022. Posters, gebeds­kaar­tjes, info­gra­phic, logo's maar ook kant-en-klare adver­tenties kunnen wor­den gedownload of aan­ge­vraagd.
De Kerk laten bloeien
Donderdag 25 november - 18.30 uur - Hilversum
nieuws - woensdag, 17 november 2021
Ter voor­be­rei­ding op de weeken­den voor young pro­fes­sio­nals in januari (21-23) en maart (4-6) wor­den een aantal regionale avon­den geor­ga­ni­seerd in het kader van De Missio­naire Pa­ro­chie. Young pro­fes­sio­nals zijn welkom op don­der­dag­avond 25 no­vem­ber in Hilversum.
Wat is een missionaire parochie?
Infographic met vijf punten
parochienieuws - maandag, 8 november 2021
In de aanloop naar de grote con­fe­ren­tie ‘De missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ die wordt gehou­den op 24 en 25 maart 2022 in Bree­park, Breda is een info­gra­phic uit­ge­bracht met daarop kort en bon­dig wat een Missio­naire Pa­ro­chie inhoudt.
De Missionaire Parochie - Online kick-off Video
Donderdag 28 oktober - 20.00 uur - Kathedraal TV
nieuws - maandag, 25 oktober 2021
In aanloop naar de con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ wordt er door de organi­sa­tie don­der­dag­avond 28 ok­to­ber en vrij­dag­avond 29 ok­to­ber 2021 een online kick-off eve­ne­ment geor­ga­ni­seerd.
Drie weekenden voor Young Professionals
In het kader van ‘De Missionaire Parochie’
nieuws - dinsdag, 21 september 2021
In het kader van ‘De Missio­naire Pa­ro­chie’ wor­den komend werk­jaar drie ver­die­pings­week­enden geor­ga­ni­seerd voor ‘Young Pro­fes­sio­nals’. In ok­to­ber, januari en maart wor­den bijna-af­ge­stu­deer­den en jong­vol­was­se­nen die in het be­drijfs­le­ven aan de slag zijn gegaan uitgedaagd mee te denken over evangeli­sa­tie in de pa­ro­chie.
Conferentie ‘De Missionaire parochie’
Donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022 - Breepark Breda
nieuws - maandag, 1 maart 2021
De door corona uit­ge­stelde con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ zal plaats­vin­den op don­der­dag 24 en vrij­dag 25 maart 2022 op de wijze die op dat moment moge­lijk is. De con­fe­ren­tielo­ca­tie wordt ver­plaatst naar eve­ne­mentenlo­ca­tie Bree­park in Breda.
Webinars De Missionaire Parochie
Vrijdagmiddag 19 juni en maandagavond 22 juni
nieuws - maandag, 15 juni 2020
De con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ (24 en 25 maart 2020) is uit­ge­steld tot op zijn vroegst het najaar van 2021. Om toch met De Missio­naire Pa­ro­chie aan de slag te gaan wor­den in juni twee webinars gehou­den.
De Missionaire parochie - Als God renoveert Video
Profiteer van de vroegboekkorting tot 12 januari!
nieuws - donderdag, 28 november 2019
De Canadese pries­ter James Mallon, auteur van het boek ‘Als God renoveert’, komt volgend jaar voor het eerst naar Neder­land. Op 24 en 25 maart 2020 wordt de lan­de­lijke con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie - Als God renoveert’ gehou­den in Ouden­bosch. De con­fe­ren­tie is uit­ge­steld in ver­band met het corona­vi­rus.Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose