Bisdom Haarlem-Amsterdam


Dossier Kerkbalans

Actie KerkbalansVerzamelde berichten over de Actie Kerk­ba­lans die ieder jaar in januari wordt gehou­den. Meer dan 2000 kerken in Neder­land vragen hun leden een bijdrage voor de kerk. Deze bijdragen zijn onmis­baar om de pa­ro­chies in stand te hou­den.
‘Vrijwilligers zijn de olie van de Kerk’
Inzet gelijk aan 28.000 full time krachten
nieuws - vrijdag, 19 januari 2024
Vrij­wil­li­gers zijn de olie van ker­ke­lijk Neder­land. De tijd die vrij­wil­li­gers in ons land aan de kerk beste­den, staat gelijk aan zo’n 28.000 FTE”, aldus professor Lucas Meijs. Actie Kerk­ba­lans draait bijna volle­dig op vrij­wil­li­gers, al vijf­tig jaar. Die vrij­wil­lige inzet heeft grote waarde, voor kerk­ge­meen­schappen én voor de samen­le­ving.
Opbrengst Actie Kerkbalans 2021 en 2022
parochienieuws - zondag, 10 december 2023
Drie deel­ne­mende kerk­ge­noot­schappen aan Actie Kerk­ba­lans maken in de eerste week van de­cem­ber 2023 ge­za­men­lijk hun opbrengst­cij­fers over de afgelopen jaren bekend. Deze blijken in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk en in de Pro­tes­tantse Kerk Neder­land rede­lijk stabiel over de gemeten jaren. In de Oud-Katho­lie­ke Kerk is voor wat betreft de beschik­ba­re gegevens sprake van een daling.
Speciale jubileum erepenning
50 Jaar Actie Kerkbalans
parochienieuws - woensdag, 25 oktober 2023
Actie Kerk­ba­lans bestaat dit jaar 50 jaar! Daar gaan we ook in de campagne voor 2024 volop aan­dacht voor vragen! Omdat Actie Kerk­ba­lans niet kan bestaan zon­der al die vrij­wil­li­gers die de actie in hun eigen lokale ge­meen­te of pa­ro­chie tot een succes maken, willen we vooral hen in het zonnetje zetten.
Vernieuwde webshop Actie Kerkbalans
parochienieuws - vrijdag, 6 oktober 2023
De geheel vernieuwde webshop van Actie Kerk­ba­lans is open. Sinds dins­dag 3 ok­to­ber kunnen or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans vanuit heel Neder­land alle ma­te­ri­alen voor de Actie Kerk­ba­lans 2024 online bekijken en be­stel­len. Snelle be­stel­lers maken bovendien kans op een bij­zon­dere prijs!
Actie Kerkbalans 2023
Zaterdag 14 t/m zaterdag 28 januari
nieuws - zaterdag, 14 januari 2023
De jaar­lijks te­rug­ke­rende Actie Kerk­ba­lans wordt lan­de­lijk gehou­den van zater­dag 14 t/m zater­dag 28 januari 2023. Op allerlei manieren werven pa­ro­chies fondsen om de normale kosten van het reilen en zeilen van een pa­ro­chie te kunnen betalen. De Actie Kerk­ba­lans is van groot belang om de begro­tingen sluitend te krijgen!
Onderzoek Actie Kerkbalans
Hoe zien kerkgangers de rol van de kerk in tijden van crisis?
parochienieuws - woensdag, 2 november 2022
We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt: oorlog, vluch­te­lingen­stro­men, inflatie, energie­kos­ten, stikstof enzo­voort. Actie Kerk­ba­lans onder­zoekt wat kerk­gan­gers vin­den van de rol van hun kerk in deze tijd.
Gratis deurbanner Actie Kerkbalans
parochienieuws - vrijdag, 14 oktober 2022
Actie Kerk­ba­lans introdu­ceert een nieuw product: de deurbanner met de slogan ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Met deze deurbanner kunnen pa­ro­chies en ge­meen­tes op een nieuwe, aan­spre­kende manier hun eigen Actie Kerk­ba­lans onder de aan­dacht brengen.
Webshop Actie Kerkbalans geopend
parochienieuws - zaterdag, 1 oktober 2022
Actie Kerk­ba­lans heeft op maan­dag 26 sep­tem­ber de webshop geopend. Alle ma­te­ri­alen voor de Actie Kerk­ba­lans 2023 zijn nu online te bekijken en be­stel­len. Met de kant-en-klare fol­ders en en­ve­lop­pen brengen pa­ro­chies hun lokale Actie goed en herken­baar onder de aan­dacht. Ook pro­mo­tie­ma­te­riaal, zoals spandoeken, vlaggen, posters en stickers, zijn in de webshop te vin­den. Ma­te­ri­alen zijn daar­naast een­vou­dig op maat te laten maken voor de eigen kerk.
Nieuwsbrief Actie Kerkbalans over belactie en AVG
parochienieuws - vrijdag, 15 juli 2022
In de meest recente nieuws­brief van rkkerk.nl wordt (nogmaals) aan­dacht gevraagd voor de belactie van Actie Kerk­ba­lans waarbij vragen in ver­band met de AVG wor­den beant­woord en toe­ge­licht.
Fondswerving via de telefoon
Actie Kerkbalans
parochienieuws - donderdag, 2 juni 2022
Vanaf ok­to­ber 2022 zet Actie Kerk­ba­lans de tele­foon in als nieuwe manier om de geef­vraag te stellen aan kerk­le­den. Door leden tele­fo­nisch te bena­de­ren over een bijdrage aan Actie Kerk­ba­lans, bereiken kerken meer mensen én wordt de kans op een hogere of struc­tu­rele gift vergroot. Actie Kerk­ba­lans neemt de inzet van de tele­foon volle­dig uit han­den van plaat­se­lijke pa­ro­chies en ge­meen­tes en helpt zo de opbrengst te verhogen.
Kerkgangers missen vooral fysiek samenzijn
Resultaten van onderzoek Citisens bekend
nieuws - vrijdag, 21 januari 2022
Na bijna twee jaar corona missen kerk­gan­gers het fysieke samen­ko­men in de kerk het meeste. Dat blijkt uit een onder­zoek van Actie Kerk­ba­lans. Bijna de helft van de onder­vraagde kerk­le­den noemt het fysiek aanwe­zig zijn bij diensten en vie­rin­gen als grootste gemis.
Actie Kerkbalans 2022 van start
Van zaterdag 15 t/m zaterdag 29 januari
nieuws - zaterdag, 15 januari 2022
Van zater­dag 15 januari tot zater­dag 29 januari 2022 doen weer zo'n twee­dui­zend kerken mee aan Actie Kerk­ba­lans. Duizen­den vrij­wil­li­gers zamelen geld in voor hun plaat­se­lijke kerk.
Persconferentie Kerkbalans
Vrijdag 21 januari - 10.30 uur - Online
parochienieuws - donderdag, 13 januari 2022
Zater­dag 15 januari gaat in vele pa­ro­chies en ge­meen­tes de Actie Kerk­ba­lans van start. Met deze Actie wordt een jaar­lijkse bijdrage gevraagd aan de kerk­le­den om zo de eigen plaat­se­lijke kerk te steunen.
Datum Kerkbalans 2022 bekend
parochienieuws - donderdag, 5 augustus 2021
In 2022 vindt Actie Kerk­ba­lans plaats van zater­dag 15 januari tot zater­dag 29 januari 2022. Het lan­de­lijke campagne­team brengt in voor­be­rei­ding hierop ook dit jaar weer maan­de­lijks een nieuws­brief uit. In deze nieuws­brief vin­den or­ga­ni­sa­toren van Actie Kerk­ba­lans in de pa­ro­chies tips, in­for­ma­tie, een stappen­plan, han­dige downloads en het laatste nieuws. Abonneren is gratis en wordt aan­be­vo­len voor ie­der­een die betrokken is bij Actie Kerk­ba­lans.
Extra Actie Kerkbalans
Wederopbouw in tijd van versoepeling
nieuws - dinsdag, 1 juni 2021
In de afgelopen corona­tijd hebben kerken op inventieve wijze invulling gegeven aan samen kerk­zijn. Creatieve en digitale oplos­singen voor vie­rin­gen en ‘omzien naar elkaar’ heeft finan­cieel veel van kerken gevraagd. Met ver­soe­pe­lingen van de corona­maat­re­ge­len in zicht, start Actie Kerk­ba­lans een extra actie om pa­ro­chies te helpen weer op te bouwen onder het motto ‘Houd elkaar vast’.
Actie Kerkbalans
Van zaterdag 16 t/m zaterdag 30 januari
nieuws - woensdag, 13 januari 2021
Al sinds 1973 werken kerk­ge­noot­schappen samen in de Actie Kerk­ba­lans en doen zo een beroep op de plaat­se­lijke geloofs­ge­meen­schappen voor een finan­ciële bijdrage. Jaar­lijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een finan­ciële bijdrage te leveren aan hun eigen plaat­se­lijke kerk.
Actie Kerkbalans vernieuwt
Nieuwe website en webshop
parochienieuws - vrijdag, 2 oktober 2020
De web­si­te van Actie Kerk­ba­lans is in een nieuw jasje gestoken! De web­si­te en webshop van Actie Kerk­ba­lans zijn daar­mee nog over­zich­te­lijker en gebruiks­vrien­de­lijker gemaakt.
Extra campagne Actie Kerkbalans
Steun uw Kerk in het omzien naar elkaar
nieuws - vrijdag, 5 juni 2020
Nu kerken niet kunnen samen­ko­men zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativi­teit en veer­kracht zien. Op allerlei manieren wordt digi­taal contact gezocht met kerk­le­den om ze pas­to­raal en waar nodig ook diaco­naal te steunen. Actie Kerk­ba­lans wil pa­ro­chies en ge­meen­ten helpen om deze manieren van ‘omzien naar elkaar’ te blijven onder­steunen en finan­cieel te kunnen bekos­tigen.
‘Hier liggen kansen, grijp ze aan’
Theo Schepens over uitkomst peiling Kerkbalans
nieuws - vrijdag, 31 januari 2020
Gods­dienstsocioloog dr. Theo Schepens rea­geert op de uit­kom­sten van de peiling van Actie Kerk­ba­lans waarin hij drie lijnen ziet: hori­zon­taal, tussen God en mensen, ver­ti­caal tussen gelo­vi­gen onderling, en een lijn naar de toe­komst. Hij gaat in op de vraag hoe kerken met de uit­kom­sten hun voor­deel kunnen doen: ‘Hier liggen kansen, grijp ze aan.’
Naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen
Uitkomsten peiling Actie Kerkbalans 2020
nieuws - vrijdag, 17 januari 2020
Actieve kerk­gan­gers van pro­tes­tantse- en katho­lie­ke ach­ter­grond kiezen ‘naar elkaar omzien’ als de be­lang­rijk­ste meer­waarde van hun plaat­se­lijke kerk of pa­ro­chie. Vlak daarna volgt ‘gastvrij en open zijn voor gasten’ en op drie staat ‘in­spi­re­rende vie­rin­gen’. Dat blijkt uit de peiling van Actie Kerk­ba­lans 2020, waarbij res­pon­denten der­tien waar­den van de lokale kerk een cijfer kon­den geven.


donderdag, 9 januari 2020Peiling Actie Kerkbalans
woensdag, 2 oktober 2019Actie Kerkbalans peiling
vrijdag, 18 januari 2019Uitslag fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 17 januari 2019Vijf tips voor een AVG-proof KerkBalans
maandag, 17 december 2018Inzendtermijn verlengd
donderdag, 15 november 2018Weer fotowedstrijd Actie Kerkbalans
donderdag, 11 oktober 2018Actie KerkBalans houdt peiling
zaterdag, 20 januari 2018Winnaars fotowedstrijd Actie Kerkbalans Fotoreportage Video
woensdag, 10 januari 2018Start Actie Kerkbalans
vrijdag, 22 december 2017Fotowedstrijd Actie Kerkbalans verlengd
donderdag, 9 november 2017Kerkbalans fotowedstrijd
zaterdag, 8 oktober 2016Ontwerp de beste Kerkbalansfolder
woensdag, 29 juni 2016Inkomsten R.-K. parochies blijven in 2014 stabiel
dinsdag, 19 januari 2016Kerkbalans feestelijk ingeluid
woensdag, 13 januari 2016Inluiden actie Kerkbalans
vrijdag, 13 november 2015Kerkbalans 2016 inluiden
vrijdag, 10 juli 2015Wedstrijd voor beste ontwerp Kerkbalans folder
woensdag, 14 januari 2015Actie Kerkbalans van start Video
maandag, 6 januari 2014Kerkbalans: 40 jaar succesvol interkerkelijk samenwerken
woensdag, 2 januari 2013Materiaal Kerkbalans 2013
donderdag, 13 januari 2011Uiteenlopende resultaten Actie KerkbalansBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose