Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Streamen van uitvaartdiensten en AVG

gepubliceerd: maandag, 17 april 2023

Recent kwam in het nieuws dat som­mi­ge video’s van uit­vaar­ten zon­der toestem­ming en niet afgeschermd met een wacht­woord online staan. Daar­naast werd de af­ge­spro­ken periode waarin de video online zou blijven staan over­schre­den. Dat leidde tot vragen en klachten van de nabe­staan­den.

Toestem­ming en in­for­meren van nabe­staan­den

Zonder voor­af­gaande toestem­ming en mede­we­ten van personen die herken­baar in beeld komen, mogen video-opnames niet verspreid wor­den. Het is daarom be­lang­rijk om bij de voor­be­rei­ding van de uit­vaart­dienst met de nabe­staan­den af te spreken of zij willen dat de uit­vaart online te volgen is en of ze willen dat de uit­vaart daarna alleen terug te kijken is voor een besloten groep mensen of dat zij toestem­ming geven voor het zien van de video voor ie­der­een gedurende de af­ge­spro­ken termijn.

Als de pa­ro­chie aanbiedt om de uit­vaart­dienst te streamen moeten bo­ven­staande on­der­wer­pen een stan­daard bespreek­punt zijn bij de voor­be­rei­ding van de uit­vaart­dienst.

Privacy-in­stel­lingen op het video­plat­form

Een be­lang­rijk hulp­mid­del is het juist toepassen van privacy-in­stel­lingen op het video­plat­form waarop de vie­ring wordt gestreamd. Een door pa­ro­chies veel­ge­bruikt platform is YouTube. Net als op veel andere platforms is het moge­lijk om video’s op YouTube open­baar te publiceren (zicht­baar voor ie­der­een), in een besloten groep te delen (alleen via een link te zien en die link is deel­baar) of privé te publiceren (de link waar­mee de video kan wor­den bekeken is privé en de video verschijnt niet op het YouTube­ka­naal).

Toezien op bewaar­ter­mijn

Een bewaar­ter­mijn geeft de periode aan waarin de video online blijft staan voor het beoogde doel, name­lijk het terug­kij­ken van de uit­vaart­dienst. De bewaar­ter­mijn wordt door het pa­ro­chie­bestuur vast­ge­steld. Als de bewaar­ter­mijn wordt vast­ge­steld op bij­voor­beeld een maand moet de video na die maand ook daad­wer­ke­lijk wor­den verwij­derd. Het is be­lang­rijk om perio­diek te controleren of die bewaar­ter­mijn ook wordt gehand­haafd.Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 11 december 2023AVG: Bewaartermijnen voor persoonsgegevens
donderdag, 16 februari 2023Parochiewerkgroepen en AVG
donderdag, 4 november 2021Oplichtingspoging via whatsapp
maandag, 13 september 2021Stamboomonderzoek
dinsdag, 23 februari 2021Phishing als pastorale beroepskrachten
vrijdag, 30 oktober 2020Vragen over het streamen van kerkelijke vieringen
maandag, 13 januari 2020Functionaris Gegevensbescherming R.-K. Ledenadministratie
donderdag, 19 december 2019Kans op een datalek verkleinen
donderdag, 24 mei 2018Nieuwe wet GegevensbeschermingBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose