Bisdom Haarlem-Amsterdam
Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Nieuwe wet Gegevensbescherming

Info voor parochies

gepubliceerd: donderdag, 24 mei 2018

Door middel van bij­een­komsten in de bis­dommen, een brief en de web­si­te in­for­meert de Rooms-Katho­lie­ke Kerk momen­teel de pa­ro­chies over de Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming (AVG) die op vrij­dag 25 mei 2018 in wer­king treedt. De kerk moet net als andere organi­sa­ties, in­stel­lingen en bedrijven ‘AVG-proof’ wor­den gemaakt en dat vraagt onder meer van de pa­ro­chies een grote in­span­ning en aanpas­sing.

Achter de schermen is onder anderen juriste Yvette van den Heuij van het lan­de­lijk Se­cre­ta­riaat van het Rooms-Katho­liek Kerk­ge­noot­schap (SRKK) al lan­ger volop bezig met dit traject. Zij ver­taalt de regel­ge­ving van de AVG naar onder meer prak­tische handlei­dingen op het gebied van privacy voor de pa­ro­chies, bij­voor­beeld als het gaat over het pa­ro­chie­blad, de eigen web­si­te en de admi­ni­stra­tie.

Van den Heuij: ‘Het implemen­te­ren van de AVG is een hele klus waar we met een lan­de­lijk team van onder anderen een aantal bisdomeconomen de sch­ou­ders onder zetten. In de afgelopen tijd hebben we pa­ro­chie­besturen via bij­een­komsten in de bis­dom­men geïn­for­meerd over pa­ro­chieautomatise­ring en AVG en nu heeft men over de AVG ook schrifte­lijk uitleg ont­van­gen. Met de aanvullende handlei­dingen op de web­si­te hopen we de pa­ro­chies heel prak­tisch ver­der te helpen.’

Geactualiseerd

Overigens had de R-K. Kerk al regels over hoe om te gaan met per­soons­ge­ge­vens en privacy in pa­ro­chies. Deze regels waren vast­ge­legd in het Regle­ment Bescher­ming Per­soons­ge­ge­vens Pa­ro­chies (2006). Dit regle­ment is nu aan­ge­past naar de AVG waarna dit geactualiseerde Regle­ment rechtsgel­dig wordt voor de R.-K. Kerk.

Van den Heuij: ‘We vragen pa­ro­chie­besturen de brief die ze via hun eigen bisdom ont­van­gen over de AVG zorg­vul­dig te bestu­de­ren. Wij doen er alles aan om pa­ro­chies maar ook caritasin­stel­lingen als PCI en armen­bestuur van de Kerk hier zo goed moge­lijk in te onder­steunen, maar de besturen moeten zelf ook aan de slag met de toepas­sing van de nieuwe privacywet­ge­ving.’

Downloads

Om pa­ro­chies concreet op weg te helpen, zijn een zevental prak­tische handlei­dingen be­schik­baar waar pa­ro­chie’s mee aan de slag kunnen.

  1. Prak­tische handlei­ding Audio-Video (pdf)
  2. Prak­tische handlei­ding Beveili­gingscameras (pdf)
  3. Prak­tische handlei­ding E-mail_en_digitale_bestan­den (pdf)
  4. Prak­tische handlei­ding Foto’s (pdf)
  5. Prak­tische handlei­ding Pa­ro­chie­blad (pdf)
  6. Prak­tische handlei­ding Pa­ro­chie­web­site (pdf)
  7. Prak­tische handlei­ding Begraaf­plaats­ad­mi­ni­stra­tie (pdf)
  8. Prak­tische handlei­ding Bewaar­ter­mijnen (pdf)
  9. Prak­tische handlei­ding Privacy werk­ge­ver­schap (pdf)

Meer in­for­ma­tie

Op de speciale web­si­te­pa­gina over de AVG wor­den pa­ro­chies en andere betrok­ke­nen ver­der op de hoogte gehou­den. In de aanloop naar 25 mei volgt nog meer in­for­ma­tie en ook daarna kan men op de web­si­te de nieuwste in­for­ma­tie vin­den. Met eventuele vragen kan men terecht bij de contact­persoon die daarvoor staat genoemd in de brief in de pa­ro­chies of de brief aan de PCI’en. In­for­ma­tie via de juiste persoon is be­lang­rijk omdat de situatie voor de Kerk spe­ci­fiek is en som­mi­ge zaken dus lan­de­lijk wor­den geor­ga­ni­seerd en gere­geld.

Ga naar de speciale web­si­te over de AVG:

Bekijk ook de speciale web­pa­gina op Rkkerk.nl voor de meest actuele in­for­ma­tie:
Bisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose