Bisdom Haarlem-Amsterdam


Delen:
meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook
Volgen:
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Twitter volg Bisdom Haarlem-Amsterdam op Facebook

Klimaatbrief van de paus in begrijpelijke taal

gepubliceerd: zaterdag, 30 september 2023

Sinds de VN-klimaattop in 2015 inspireert de klimaat­brief van paus Fran­cis­cus vele mensen we­reld­wijd. Vanaf 28 sep­tem­ber is er ook een beknopte versie van Laudato Si’ be­schik­baar. Matty van Leijenhorst van de Laudato Si’ Alliantie Neder­land ver­een­vou­digde de tekst voor een groter publiek.

Aan U alle lof!, zoals het boekje heet, is een vrije vertaling van de en­cy­cliek Laudato Si'. Het is lees­voer voor ie­der­een die een mening wil vormen over hoe we omgaan met de aarde en alles wat leeft. Ook de toe­ge­voegde gespreks­vra­gen kunnen hierbij helpen. De Laudato Si’ Alliantie hoopt dat deze vertaling bijdraagt aan de be­grij­pe­lijk­heid en versprei­ding van de bood­schap, net als dat de Bijbel in Gewone Taal dat doet.

Duurzame kijk op de wereld

Matty van Leijenhorst: "Deze kijk op de wereld en idee over wat er nodig is voor een betere wereld voelt voor mij heel kloppend en geeft ook iedere keer weer nieuwe inzichten en hand­vat­ten. Ik ben blij dat met dit do­cu­ment er een uit­ge­breide chris­te­lijke visie ligt op problemen als klimaat­ver­an­de­ring en wat dat betekent voor kwets­ba­ren, natuur en jon­ge­ren".

Bin­nen­kort update Laudato Si’

Aan U alle lof! bevat ook een hoofd­stuk met concrete ver­an­de­ringen die nodig zijn om de problemen van kwets­ba­ren en natuur te verbe­te­ren. Zoals het uitfaseren van fossiele brand­stof­fen en het tegen­gaan van ontbos­sing. Deze toevoe­ging loopt vooruit op de verwachtte update van Laudato Si’, die de paus op 4 ok­to­ber publi­ceert. Naar ver­wach­ting zal die exhor­ta­tie Laudate Deum concrete oproepen bevatten om de eco­lo­gische en sociale problemen aan te pakken.

Over Laudato Si’ Alliantie Neder­land

Laudato Si’ Alliantie NederlandLaudato Si' Alliantie Neder­land werkt vanuit de milieu-en­cy­cliek Laudato Si’ van paus Fran­cis­cus. De alliantiele­den dragen samen bij aan verduurza­ming van de samen­le­ving, met bij­zon­der oog voor kwets­ba­re mensen en natuur. In samen­wer­king met diverse chris­te­lijke partners or­ga­ni­se­ren zij be­zin­nende ac­ti­vi­teiten en in 2024 start een oplei­ding tot voor­beeldfiguur op het gebied van groen en recht doen.

Details

titel: Aan U alle lof!
uit­ge­ve­rij: Adveniat
prijs: € 9,99
ISBN: 9789493279667
uit­voe­ring: paperback 215 x 140 x 27 mm

Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 4 maart 2024Hulp voor kerkvergroeners
woensdag, 4 oktober 2023Apostolische exhortatie Laudate Deum gepubliceerd
zaterdag, 22 juli 2023Inspiratiegids voor de Scheppingsperiode
dinsdag, 6 juli 2021Bezinningsmateriaal - Periode van de schepping
woensdag, 26 augustus 2020Plant een boom
donderdag, 16 januari 2020Download gratis encycliek-pakketten
vrijdag, 1 november 2019Kardinaal Turkson spreekt in Amsterdam
woensdag, 15 mei 2019Verslag Laudato sií -avonden
dinsdag, 26 maart 2019Jongerenavonden encycliek Laudato Sií
vrijdag, 1 september 2017Wereldgebedsdag voor de schepping
maandag, 5 oktober 2015Verslag informatieavond - Laudato Sií
dinsdag, 25 augustus 2015Nederlandse vertaling Laudato SiBisdom Haarlem - Amsterdam • Postbus 1053 • 2001 BB  Haarlem • (023) 511 26 00 • info@bisdomhaarlem-amsterdam.nlDisclaimerDeze website is gerealiseerd door iMoose